Przejdź do treści

Obowiązkowy pomiar temperatury w budynkach PŁ

Zarządzenie Nr 52/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 października 2020 r.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynków znajdujących się na terenie Politechniki Łódzkiej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm), § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Politechniki Łódzkiej – Uchwała Nr 88/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 10 lipca 2019 r., § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090) oraz art. 207 § 2 pkt 1 i art. 211 pkt 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19, kierując się obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa studentom, doktorantom, uczestnikom studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych form kształcenia oraz pracownikom przebywającym na terenie Politechniki Łódzkiej zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam obowiązek pomiaru temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynków znajdujących się na terenie Politechniki Łódzkiej w godzinach otwarcia Kampusu, określonych w „Regulaminie porządkowym Kampusu Politechniki Łódzkiej” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 39/2017 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 29 września 2017 r.

§ 2

Dysponent budynku zobowiązany jest do wyznaczenia wejść do budynków, przy których dokonywany będzie pomiar temperatury oraz oznaczenia wyznaczonych wejść napisem „Wejście, przy którym dokonywany jest pomiar temperatury.”. Wzór oznaczenia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Pozostałe wejścia do budynków (przy których pomiary temperatury nie będą dokonywane) należy wyłączyć z użytku, z wyjątkiem drzwi, które stanowią wyjścia ewakuacyjne. Na tych drzwiach należy umieścić oznaczenie „Zakaz wejścia. Proszę udać się do wejścia .........................., przy którym odbywa się pomiar temperatury.”. Wzór oznaczenia określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Punkt pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynków znajdujących się na terenie Politechniki Łódzkiej należy usytuować bezpośrednio za drzwiami wejściowymi do budynku.

§ 5

Dysponent budynku jest zobowiązany do:

1) oznakowania w sposób określony niniejszym zarządzeniem wejść do budynków, o których mowa w § 2 i § 3;

2) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za dokonywanie pomiarów temperatury przy wejściu do budynku;

3) zorganizowania punktu pomiaru temperatury w sposób bezpieczny oraz wyposażenia osób wyznaczonych do dokonywania pomiarów temperatury ciała we właściwe środki ochrony (rękawiczki ochronne nitrylowe/winylowe, maseczki/przyłbice ochronne);

4) zapewnienia łączności telefonicznej osób wyznaczonych do dokonywania pomiarów temperatury ciała ze Strażą Politechniki Łódzkiej.

§ 6

Dysponent budynku zobowiązany jest do skierowania osób odpowiedzialnych za dokonywanie pomiarów do odbycia w Dziale BHP szkolenia dotyczącego prawidłowego wykonywania pomiarów temperatury ciała.

§ 7

Osoby wyznaczone do dokonywania pomiarów temperatury ciała są zobowiązane do stałego stosowania środków ochrony zapewnionych przez dysponenta budynku oraz przestrzegania wytycznych i zasad przekazanych podczas szkolenia dotyczącego prawidłowego wykonywania pomiarów temperatury ciała.

§ 8

Pomiaru należy dokonać przy pomocy termometru bezdotykowego mierząc temperaturę na skórze w okolicy skroniowej lub na szyi w odległości ok. 5 cm od ciała.

§ 9

Pomiaru temperatury dokonuje się po upływie min. 2 minut od wejścia osoby do budynku.

§ 10

W przypadku stwierdzenia gorączki (przekroczenie temperatury 37,4°C) należy dokonać drugiego pomiaru temperatury po min. 10 minutach od wejścia osoby do budynku. W przypadku ponownego stwierdzenia gorączki, osoba jest zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia budynku. Osobie, u której stwierdzono gorączkę zaleca się skontaktowanie z lekarzem POZ.

§ 11

Osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała, są zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia budynku.

§ 12

W przypadku zakłócenia procedury dokonywania pomiarów bądź odmowy opuszczenia budynku, w sytuacjach o których mowa w § 10 i § 11, osoba wyznaczona do dokonywania pomiarów temperatury ciała wzywa Straż Politechniki Łódzkiej oraz niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dysponenta budynku.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą obowiązującą od dnia 12 października 2020 r.

 

prof. Krzysztof Jóźwik

Rektor PŁ