2024-02-02 02:42:12
Dołącz do naszego wydarzenia, aby uzyskać praktyczne wskazówki i porady od ewaluatorów programu Erasmus+ z całego konsorcjum ECIU na temat tego, jak sprawić aby Twój wniosek E+ uzyskał dofinansowanie!
Event poster with practical information

Uniwersytet ECIU dąży do ułatwiania procesu inicjowania i przygotowania wspólnych wniosków projektowych składanych przez uczelnie partnerskie ECIU. Chcemy tworzyć silne konsorcja ukierunkowane na osiągnięcie rezultatów mających pozytywny wpływ na społeczeństwo europejskie.

Napisanie skutecznego wniosku o finansowanie w ramach programu Erasmus+ wymaga nie tylko starannego planowania i szczegółowej analizy zaproszenia do składania wniosków i formularza aplikacyjnego. Należy również uwzględnić sposób, w jaki oceniający będą weryfikować wniosek i umiejętnie formułować odpowiedzi na pytania, których będą oni szukać w poszczególnych akapitach wniosku.

Weź udział w wydarzeniu i wysłuchaj prezentacji ewaluatorów programu Erasmus+! Spotkajmy się i porozmawiajmy z nimi, zainspirujmy się, aby razem przygotować propozycje projektowe ECIU o wysokiej jakości!  😎

Mamy nadzieję, że dołączysz do nas w środę 14 lutego w godzinach 12:00 - 13:00. Oto link (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc5MDEzZWEtMzlkYy00OGEzLWI3NjUtZDE3YTY4YTE2YWM1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22ba2d854d-d630-4008-a546-d19abc67088c%22%2C%22Oid%22%3A%22aaaaabac-6e90-4438-a467-16f2c22260e1%22%7D) do spotkania!

ostatnie zmiany 2024-02-02 02:42:12

Udostępnij:
projekty i programy (https://cwm.p.lodz.pl/pl/projekty-i-programy)