Treść

nawa

 

 

 

 

Welcome TULbox

Projekt "Welcome TULbox - Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej" jest realizowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ w ramach Programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt dotyczy przygotowania organizacyjnego naszej uczelni w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej, poprzez:

  • podniesienie kompetencji pracowników administracji w zakresie komunikacji interpersonalnej w środowisku międzykulturowym (udział w szkoleniu)
  • zwiększenie dostępności do niezbędnych i praktycznych informacji oraz dokumentów dla obcokrajowców na uczelni (przygotowanie informatorów i ulotek, dokumentów wewnętrznych uczelni w j. angielskim)
  • zwiększenie i dostosowanie zasobów Biblioteki PŁ na potrzeby internacjonalizacji: zakup książek naukowych i dydaktycznych w j. angielski i francuskim, a także książek beletrystycznych dot. obyczajów i kultury krajów z których pochodzą nasi goście, ponadto przygotowanie kursów e-learningowych w j. angielskim ułatwiających korzystanie z zasobów biblioteki przez obcokrajowców
  • ułatwienie obcokrajowcom studiującym na PŁ w j. polskim aklimatyzację i rozwój umiejętności językowych poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z j. polskiego, organizowanych przez Centrum Językowe PŁ (Zasady udziału w kursie j. polskiego dla zagranicznych studentów WelcomeTULbox)

Projekt będzie realizowany w okresie od listopada 2018 do czerwca 2020.

Welcome

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji Kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 

Prom - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Łódzką w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej - PROM.

Celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej mobilności doktorantów i kadry akademickiej na Politechnice Łódzkiej, podniesienie jakości i umiędzynarodowienia kształcenia 3. stopnia oraz zwiększenie współpracy z uczelniami zagranicznymi.

W roku akademickim 2018/2019 projekt oferował dofinansowanie kosztów 66 mobilności, trwających od 5 do 30 dni, w tym 33 wyjazdów doktorantów i kadry akademickiej PŁ do ośrodków zagranicznych oraz 33 przyjazdów doktorantów i kadry akademickiej ośrodków zagranicznych na PŁ. Większość miejsc przeznaczonych była dla doktorantów. Wyjazdy i przyjazdy mogą mieć na celu np. aktywny udział w konferencji, wykonanie pomiarów, pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, udział w szkoleniu itp. Projekt zakończył się we wrześniu.

Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Łódzka ponownie pozyskała środki na realizację projektu w roku akademickim 2019/2020. Tym razem planujemy udostępnić dofinansowanie mobilności dla 80 doktorantów, w tym 40 zagranicznych i 40 doktorantów z PŁ. Informacje o rekrutacji wkrótce.

Więcej informacji na stronie projektu Promobility

Nawa Prom

Projekt PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

 

Projekty realizowane w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna

TUL Study Camp

Projekt "TUL Study Camp - Promocja oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej wśród Polonii w Argentynie i Brazylii" ma na celu promocję oferty kształcenia prowadzonej przez naszą uczelnię wśród potencjalnych kandydatów wywodzących się z rodzin Polonijnych w Brazylii i Argentynie. Polega na organizacji 14-dniowej wizyty na uczelni grupy młodzieży z tych krajów wraz z opiekunami. Wizyta ma formę szkoły letniej, w ramach której uczestnicy zapoznają się na miejscu z ofertą studiów, warunkami studiowania, poznają Łódź i region. W ramach zajęć edukacyjnych uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami kształcenia oferowanymi przez PŁ (tj. design thinking) oraz podniosą poziom znajomości j. polskiego. Uczestnicy szkoły letniej wezmą udział w opracowaniu strategii i narzędzi promocji oferty edukacyjnej PŁ w krajach Ameryki Łacińskiej, a następnie podejmą działania promujące naszą uczelnię, jako Ambasadorzy Politechniki Łódzkiej w swoich krajach.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2019.

Zapraszamy na stronę projektu TUL Study Camp.

Ca roule avec TUL!

Celem bezpośrednim projektu "Ca roule avec TUL - Promocja oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej w Maroku" jest przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej kierunku "Gestion et Technologie", prowadzonym na PŁ w j. francuskim w Maroku. Kampania obejmuje mobilną reklamę rowerową w Marrakeszu i spotkanie z potencjalnymi kandydatami na studia. Projekt przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności marki uczelni w Maroku, a także umożliwi uczelni zwiększenie potencjału w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi promocji oferty dydaktycznej i naukowej za granicą. Zdobyte doświadczenie zostanie wykorzystane w kolejnych kampaniach promocyjno-informacyjnych w innych regionach świata.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2019.

Zapraszamy na stronę projektu Ca roule avec TUL.

Zmieniono
20-01-2020 - 10:33