Treść

nawa

 

 

 

 

Welcome TULbox

Projekt "Welcome TULbox - Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej" jest realizowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ w ramach Programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt dotyczy przygotowania organizacyjnego naszej uczelni w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej, poprzez:

  • podniesienie kompetencji pracowników administracji w zakresie komunikacji interpersonalnej w środowisku międzykulturowym
  • zwiększenie dostępności do niezbędnych i praktycznych informacji oraz dokumentów dla obcokrajowców na uczelni w j. angielskim
  • zwiększenie i dostosowanie zasobów Biblioteki PŁ na potrzeby internacjonalizacji: zakup książek naukowych, dydaktycznych i beletrystycznych w j. angielski i francuskim oraz przygotowanie kursów e-learningowych w j. angielskim ułatwiających korzystanie z zasobów biblioteki przez obcokrajowców
  • ułatwienie obcokrajowcom studiującym na PŁ w j. polskim aklimatyzację i rozwój umiejętności językowych poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z j. polskiego, organizowanych przez Centrum Językowe PŁ

Projekt będzie realizowany w okresie od listopada 2018 do czerwca 2020.

Więcej informacji na stronie Projektu

Welcome

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji Kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 

Projekty realizowane w ramach programu PROM

Politechnika Łódzką realizuje projekty w ramach programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Celem projektów jest zwiększenie międzynarodowej mobilności doktorantów na uczelni, podniesienie jakości i umiędzynarodowienia kształcenia 3. stopnia oraz zwiększenie współpracy z uczelniami zagranicznymi. Wyjazdy i przyjazdy mogą mieć na celu np. aktywny udział w konferencji, wykonanie pomiarów, pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, udział w szkoleniu itp.

W roku akademickim 2018/2019 projekt oferował dofinansowanie kosztów 66 mobilności, trwających od 5 do 30 dni, w tym 33 wyjazdów doktorantów i kadry akademickiej PŁ do ośrodków zagranicznych oraz 33 przyjazdów doktorantów i kadry akademickiej z ośrodków zagranicznych na PŁ. W projekcie wzięło udział 62 doktorantów oraz 4 nauczycieli akademickich.

Projekt był realizowany w okresie 01.10.2018 – 30.09.2020.

W roku akademickim 2019/2020 uczelnia realizuje kolejną edycję projektu, oferując tym razem dofinansowanie krótkookresowych mobilności dla 80 doktorantów, w tym 40 uczestników z zagranicy i 40 doktorantów PŁ.

Więcej informacji o bieżącej edycji projektu znajdą Państwo na stronie Promobility

Nawa Prom

Projekt PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

 

Projekty zrealizowane w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna

TUL Study Camp

Projekt "TUL Study Camp - Promocja oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej wśród Polonii w Argentynie i Brazylii" miał na celu promocję oferty kształcenia prowadzonej przez naszą uczelnię wśród potencjalnych kandydatów wywodzących się z rodzin Polonijnych w Brazylii i Argentynie. Polegał na organizacji 14-dniowej wizyty na naszej uczelni grupy młodzieży z tych krajów wraz z opiekunami. Wizyta miała formę szkoły letniej, w ramach której uczestnicy zapoznali się z ofertą studiów, warunkami studiowania, poznali Łódź i region. W ramach zajęć edukacyjnych uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi metodami kształcenia oferowanymi przez PŁ (tj. design thinking) oraz podnieśli poziom znajomości j. polskiego. Uczestnicy szkoły letniej wzieli udział w opracowaniu strategii i narzędzi promocji oferty edukacyjnej PŁ w krajach Ameryki Łacińskiej, a następnie podjęli własne działania promujące naszą uczelnię, jako Ambasadorzy Politechniki Łódzkiej w swoich krajach.

Projekt był realizowany w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2019.

Zapraszamy na stronę projektu TUL Study Camp.

Ca roule avec TUL!

Celem bezpośrednim projektu "Ca roule avec TUL - Promocja oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej w Maroku" było przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej kierunku "Gestion et Technologie", prowadzonym na PŁ w j. francuskim w Maroku. Kampania obejmowała mobilną reklamę rowerową w Marrakeszu i spotkanie z potencjalnymi kandydatami na studia. Projekt przyczynił się do zwiększenia rozpoznawalności marki uczelni w Maroku, a także umożliwił uczelni zwiększenie potencjału w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi promocji oferty dydaktycznej i naukowej za granicą. Zdobyte doświadczenie zostanie wykorzystane w kolejnych kampaniach promocyjno-informacyjnych w innych regionach świata.

Projekt był realizowany w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2019.

Zapraszamy na stronę projektu Ca roule avec TUL.

Zmieniono
10-06-2020 - 11:50