Treść

U-Multirank

U-Multirank został opracowany przez niezależne konsorcjum kierowane przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente oraz Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden. Jest to pierwszy globalny ranking dający pełen obraz różnorodności funkcjonowania uczelni.

Dane uwzględnione w ramach U-Multirank pobierane są z różnych źródeł i zapewniają użytkownikom kompleksowy zestaw informacji na podstawie:

  • danych dostarczonych przez instytucje,
  • danych pobranych z międzynarodowych baz danych bibliometrycznych i patentowych,
  • kwestionariuszy wypełnianych przez ponad 85000 studentów z uczelni uczestniczących w badaniach.

Prezentowane dane dotyczą 31 wskaźników zgrupowanych według następujących obszarów: jakość kształcenia, badania naukowe, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie oraz zaangażowanie na szczeblu regionalnym.

Wielowymiarowe podejście stosowane przez U-Multirank polega na porównaniu wyników osiąganych przez uczelnie w ramach różnych rodzajów działalności i przyznawaniu im ocen w skali od A (bardzo dobrze) do E (słabo). W ramach rankingu nie powstaje tabela najlepszych uczelni na świecie w oparciu o łączne wyniki. U-Multirank pokazuje, że koncepcja „najlepszego uniwersytetu na świecie” zależy od tego, czego się akurat szuka i pozostawia decyzję o przydatności różnych wskaźników swoim użytkownikom. Pozwala zainteresowanym tworzyć rankingi według kryteriów, które sami uznają za najważniejsze. Mogą oni dzięki temu znaleźć uczelnię, która będzie najlepiej odpowiadała ich potrzebom.

U-Multirank dostarcza informacji na temat instytucji o zróżnicowanej specyfice i misjach. Obejmuje instytucje o różnych profilach: uniwersytety nauk stosowanych, regionalne szkoły wyższe, akademie muzyczne, itd. Dzięki temu U-Multirank uwzględnia ponad 300 instytucji, które nigdy wcześniej nie były widoczne w światowych rankingach, a wiele z nich osiąga w przypadku niektórych wskaźników bardzo dobre wyniki. W ostatniej edycji zaprezentowano dane dotyczące prawie 1500 uczelni, w tym 38 uczelni polskich. W ramach U-Multirank Politechnika Łódzka uczestniczy w zestawieniu instytucjonalnym oraz kierunkowym (kierunek Informatyka prowadzony przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz kierunek Mechanika i budowa maszyn prowadzony przez Wydział Mechaniczny).

https://www.umultirank.org

 

Zmieniono
03-09-2019 - 08:20