Treść

Deklaracja dostępności cyfrowej serwisu internetowego Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) strony internetowej www.cwm.p.lodz.pl, sporządzone zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Politechnika Łódzka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.cwm.p.lodz.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej www.cwm.p.lodz.pl.

Status pod względem zgodności:

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 24.01.2020 roku na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 27.01.2020 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego www.cwm.p.lodz.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej www.cwm.p.lodz.pl.

Jeśli z jakichś powodów stwierdzisz, że serwis www.cwm.p.lodz.pl nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:
 

Sekcja Promocji i Informacji Międzynarodowej CWM

Politechnika Łódzka, Centrum Współpracy Międzynarodowej
ul. Żwirki 36, budynek A16, pokój 210, 90-539 Łódź
Kontakt telefoniczny: (42) 638 38 20
E-mail: malgorzata.spodenkiewicz@p.lodz.pl 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, budynek A30
Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Postępowanie odwoławcze:

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. należy skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich:

www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Informacje dodatkowe:

 • Data publikacji strony internetowej:
  16.09.2019 r.
 • Data ostatniej aktualizacji strony internetowej
  Ostatnia zmiana w zakresie wyglądu aktualności – 21.02.2022 r.
 • Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych
  Menu dostępności wprowadza skrót klawiszowy Ctrl+u.
 • Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych
  Informujemy, że siedziba Centrum Współpracy Międzynarodowej mieści się na Kampusie A Politechniki Łódzkiej, ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź, budynek A16. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
 • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku
  Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ.
 • Informacja o specjalnych potrzebach
  Informujemy, że specjalne potrzeby można zgłaszać bezpośrednio do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej na podane powyżej dane kontaktowe.

 

Zmieniono
23-02-2022 - 15:06

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.