Treść

Po powrocie student przedstawia w Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych (SMPE) potwierdzenie czasu trwania pobytu (wzór) oraz wykaz uzyskanych ocen i punktów ECTS.

  • Potwierdzenie czasu trwania pobytu powinno być wystawione na papierze firmowym uczelni przyjmującej oraz opatrzone podpisem osoby wystawiającej dokument.
  • Kopia wykazu ocen i punktów ECTS (Transcript of Academic Record – inaczej: część Learning Agreement for Studies „After mobility” ) pozostawiona jest w SMPE, oryginał student przekazuje do właściwego Dziekanatu w celu rozliczenia i uznania uzyskanych efektów kształcenia, Dziekanat może wymagać wypełnienia dodatkowych dokumentów w związku z rozliczeniem.
  • Student zobowiązany jest wypełnić przed zakończeniem mobilności „Indywidualny Raport Uczestnika” w systemie Mobility Tool+ (Student otrzyma link do ankiety w korespondencji wygenerowanej przez system).
  • Około 30 dni po zakończeniu mobilności student poproszony zostanie o wypełnienie kolejnej ankiety on-line, dotyczącej uznania efektów kształcenia uzyskanych w uczelni partnerskiej

Po rozliczeniu wyjazdu przez studenta, wypłacana jest druga rata (30%) stypendium.

Osoba do kontaktu: dr Paulina Kowalczyk, tel. +48 42 638 38 74

 

Zmieniono
26-10-2022 - 14:22

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.