Treść

WelcomeTULodz - Organizacja Welcome Point dedykowanego obsłudze zagranicznych studentów i kadry w Politechnice Łódzkiej

x

Informacje o projekcie

Projekt jest realizowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, w ramach programu Welcome to Poland 2021 w okresie od maja 2022 do kwietnia 2023.

Program jest wdrażany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności instytucjonalnej Politechniki Łódzkiej (PŁ) w obszarze internacjonalizacji poprzez utworzenie punktu obsługi zagranicznych studentów, kadry i gości „Welcome Point PŁ” oraz podniesienie kompetencji pracowników CWM w tym

zakresie. Projekt zakłada realizację działań:

- dostosowanie i wyposażenie pomieszczenia w budynku Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ na potrzeby punktu obsługi - „Welcome Point PŁ”

- przygotowanie materiałów informacyjnych niezbędnych do obsługi osób z zagranicy

- zatrudnienie pracowników obsługujących i określenie organizacji pracy „Welcome Point PŁ”

- udział pracowników CWM w szkoleniach dot. profesjonalnej obsługi obcokrajowców na uczelni.

Głównym rezultatem projektu będzie uruchomienie Welcome Point PŁ jako centralnego, dostępnego i przyjaznego miejsca obsługi osób z zagranicy na uczelni, obsługiwanego przez wysoko wykwalifikowaną kadrę i wyposażonego w niezbędne zasoby, w tym materiały informacyjne. Drugim rezultatem będzie podniesienie kwalifikacji kadry CWM w zakresie obsługi obcokrajowców. Projekt przyczyni się do podniesienia jakości obsługi w PŁ osób z zagranicy poprzez usprawnienie dostępu do informacji i ułatwienie zagranicznym studentom, doktorantom i naukowcom funkcjonowania w środowisku akademickim w PŁ. W dłuższej perspektywie projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności PŁ jako miejsca nauki i pracy dla obcokrajowców, a co za tym idzie zwiększenia poziomu internacjonalizacji uczelni.

x

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu: Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź, budynek A16, mgr Paulina Danieluk, tel. (+42) 638 38 57, e-mail: welcomepoint@info.p.lodz.pl

Podjęte działania w celu podniesienia kwalifikacji kadry CWM w zakresie obsługi obcokrajowców

W wyniku przeprowadzonej wśród pracowników Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ analizy potrzeb w zakresie brakujących kompetencji wymaganych na danym stanowisku (ankieta przeprowadzona w październiku 2021) zaplanowano cykl szkoleń. Następnie, przeprowadzono procedurę wyboru firm szkoleniowych i wybrano wykonawców szkoleń.

Jako pierwsze z cyklu przeprowadzono  szkolenie dedykowane pt. „Protokół dyplomatyczny z elementami savoir-vivre”. Zorganizowano 3 edycje tego szkolenia w formule stacjonarnej w siedzibie CWM dla 45 uczestników (3 grupy po 15 osób) w terminie: 17-18.10.2022, 27-28.10.2022 oraz 03-04.11.2022. Program szkolenia poruszał tematykę związaną z protokołem dyplomatycznym, przyjmowaniem delegacji krajowych i zagranicznych, różnicami kulturowymi, przyjmowaniem gości wewnętrznych i zewnętrznych, profesjonalną korespondencją, etykietą w pracy i wieloma innymi ciekawymi tematami.

Kolejnym z cyklu było dwudniowe szkolenie o charakterze warsztatowym pt.  „Profesjonalny sekretariat i korespondencja służbowa” w łącznym wymiarze 16 godzin zorganizowane w terminie 07-08.11.2022. Celem tych efektywnych warsztatów praktycznych była nauka satysfakcjonującego pełnienia roli pracownika sekretariatu,  trening skutecznych zachowań w różnych sytuacjach pracy sekretariatu, omówienie biurowego savoir-vivre, odpowiedzialnego budowania własnego samopoczucia oraz efektywności w kontaktach interpersonalnych, jak również uzyskanie wiedzy w zakresie kształtowania właściwego wizerunku.

W dniach 28 i 29 listopada 2022 roku odbyło się szkolenie w wymiarze 6 godzin dziennie pt.: „Zasady zatrudniania obcokrajowców i legalizacja ich pobytu w Polsce”. Szkolenie zostało zorganizowane na terenie CWM PŁ dla 10 uczestników. W szkoleniu wzięli udział pracownicy CWM PŁ, osoby pracujące w Kwesturze PŁ oraz w Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim PŁ.  Program szkolenia obejmował kompletny zakres wiedzy związanej z zatrudnianiem obcokrajowców w Polsce, w tym:

  • zagadnienia z zakresu pobytu i pracy w Polsce obcokrajowców spoza Unii Europejskiej,
  • uzyskiwanie zezwoleń na pracę w Polsce,
  • rodzaje i sposoby wypełniania wymaganych załączników oraz opłat do wniosków składanych w zakresie powierzenia pracy na podstawie oświadczenia, powierzenia pracy na podstawie pozwoleń na pracę, jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej,
  • zmiany i specjalne rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce w czasie epidemii COVID-19/stanu zagrożenia epidemicznego,
  • zmiany w zakresie zatrudniania i pobytu cudzoziemców w Polsce od 29 stycznia 2022 roku,
  • regulacje dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
  • warsztaty z wypełniania dokumentacji oraz przebiegu procedur urzędowych w zależności od rodzaju spraw.

XXx

„Oprowadzanie gości zagranicznych po kampusie PŁ i okolicach”

to kolejne z cyklu szkoleń organizowane w ramach projektu Organizacja Welcome Point dedykowanego obsłudze zagranicznych studentów i kadry w Politechnice Łódzkiej, w ramach programu Welcome to Poland 2021 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenie miało charakter warsztatowy i zrealizowane zostało w języku angielskim. Szkolenie odbyło się 12 i 13 grudnia 2022:

  • 12.12.2022 część teoretyczna szkolenia zorganizowana została w budynku Centrum Współpracy Międzynarodowej, przewidziano również przerwę kawową trwającą 30 min., która rozpoczęła się o godz. 12:00 na terenie tego samego budynku w bufecie.
  • 13.12.2022 odbyły się praktyczne zajęcia w grupach: 1-a grupa w godz. 8:00 - 12:00, 2-a grupa w godz. 12:00 - 16:00. Z uwagi na duże wyzwanie jakie sprawiła aura (śnieg i mróz) uczestnicy przygotowali adekwatne ubranie: ciepłe i wygodne obuwie oraz ciepły i odporny na deszcz/śnieg strój. 

Program szkolenia obejmował kompletny zakres wiedzy, w tym zagadnienia z zakresu: 

zarys informacji o zabytkach Łodzi (w tym o zabytkowych budynkach na terenie kampusu PŁ) oraz oprowadzanie po kampusie PŁ i okolicach.

xxx


INFORMACJA O PROMOCJI PROJEKTU

12 listopada 2022 podczas zorganizowanych przez stowarzyszenie absolwentów IFE Politechniki Łódzkiej obchodów 30-lecia istnienia IFE czyli Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej zaprezentowano projekt pt. „Organizacja Welcome Point dedykowanego obsłudze zagranicznych studentów i kadry w Politechnice Łódzkiej” w ramach programu „Welcome to Poland 2021”, który realizowany jest przez  Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ w okresie od maja 2022 do kwietnia 2023.

Program jest wdrażany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Obchody 30-lecia istnienia IFE były świetną okazją do spotkania się w gronie kolegów i koleżanek, absolwentów IFE oraz kadry PŁ, nawiązywania nowych relacji a także wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

Impreza została zorganizowana w nowoczesnym budynku Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ dla ponad 150 osób, w którym podczas części oficjalnej odbywającej się w auli, o projekcie opowiedziała Pani dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, Dyrektor CWM PŁ.

Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi 225 896,00 złotych.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności instytucjonalnej Politechniki Łódzkiej w obszarze internacjonalizacji, poprzez utworzenie „Welcome Point”, czyli punktu obsługi zagranicznych studentów, kadry i gości oraz podniesienie kompetencji pracowników CWM w tym zakresie.

Realizacja zadań w ramach projektu zwiększy wzrost zaangażowania działalności Politechniki Łódzkiej za granicą a punkt obsługi „Welcome Point” będzie niezbędnym wsparciem w procesie przyjmowania zagranicznych gości i zwiększy zarówno efektywność jak i jakość działań związanych z internacjonalizacją a także podniesie atrakcyjność PŁ jako miejsca nauki i pracy dla obcokrajowców.

xxx

Zmieniono
19-12-2022 - 14:05