Treść

NAWA

Welcome TULbox - Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej

Informacje o projekcie

Projekt był realizowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, przy współpracy z Biblioteką PŁ i Centrum Językowym PŁ, w ramach Programu Welcome to Poland w okresie od listopada 2018 do września 2020.

Program jest wdrażany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Projekt dotyczył przygotowania organizacyjnego naszej uczelni do obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej, poprzez:

 • podniesienie kompetencji 50 pracowników administracji, mających w codziennej pracy kontakt z obcokrajowcami na uczelni, w zakresie komunikacji interpersonalnej w środowisku międzykulturowym, co przyczyniło się do podniesienia jakości obsługi obcokrajowców oraz zwiększenia komfortu pracy naszych pracowników,
 • zwiększenie dostępności do niezbędnych i praktycznych informacji oraz dokumentów w j. angielskim dla obcokrajowców na uczelni, co przyczyniło się do ułatwienia pobytu i lepszej integracji obcokrajowców na uczelni, a także usprawniło obsługę obcokrajowców przez pracowników administracji,
  - przygotowano i rozpowszechniono zestaw materiałów informacyjnych w j. polskim i w j. angielskim (w wersji drukowanej i elektronicznej) dla zagranicznych studentów i kadry akademickiej,
  - przetłumaczono na j. angielski dokumenty wewnętrzne uczelni i treści stron internetowych, które są niezbędne lub ułatwiają obsługę obcokrajowców na uczelni
 • zwiększenie i dostosowanie zasobów Biblioteki PŁ na potrzeby internacjonalizacji poprzez zakup książek naukowych i dydaktycznych w j. angielski i francuskim oraz książek beletrystycznych w j. angielskim i polskim, a także przygotowanie kursów e-learningowych w j. angielskim ułatwiających korzystanie z zasobów biblioteki przez obcokrajowców,
 • ułatwienie obcokrajowcom rozpoczynającym studia w PŁ w j. polskim aklimatyzację i rozwój umiejętności językowych poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z j. polskiego, organizowanych przez Centrum Językowe PŁ.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje i aktualności na temat realizacji poszczególnych działań. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu: Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź, budynek A16, I piętro, pokój 110, tel. (+42) 638 38 72.

Podniesienie kompetencji pracowników administracji PŁ w zakresie komunikacji międzykulturowej – szkolenie

W grudniu 2019 roku grupa 50 pracowników administracji naszej uczelni wzięła udział w intensywnym szkoleniu w zakresie komunikacji międzykulturowej. W szkoleniu wzięli udział pracownicy mający bezpośrednie kontakty z obcokrajowcami, tj. ze studentami lub gośćmi z zagranicy.

Na szkoleniu, które miało formę warsztatową, uczestnicy rozwijali wiedzę i umiejętności na temat:

 • mechanizmów powstawania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji,
 • etapów adaptacji studentów zagranicznych, sposobów rozpoznania oznak szoku kulturowego, metod wsparcia studentów zagranicznych w adaptacji,
 • różnic kulturowych i ich wpływu na relacje międzyludzkie, komunikację, organizację pracy, radzenie sobie z problemami, itp.,
 • praktycznych aspektów komunikacji, w tym werbalnej i pozawerbalnej, z osobami odmiennymi kulturowo, np. prawidłowych form powitalnych, organizacji spotkań itp.,
 • praktycznych aspektów obsługi cudzoziemców na uczelni, w tym sposobów reakcji na trudne sytuacje.

Dużo czasu poświęcono na poznanie wartości religijnych i obyczajowych pozaeuropejskich kręgów kulturowych. Szkolenie było również dobrą okazją do wymiany doświadczeń i obserwacji pracowników uczelni mających kontakt z obcokrajowcami na różnych stanowiskach i w różnych miejscach w naszej uczelni.

Zajęcia prowadziły trenerki Europejskiej Akademii Dyplomacji z Warszawy.

Szkolenie w Bełchatowie 2019

Materiały:

Regulamin uczestnictwa pracowników administracji PŁ w szkoleniu w zakresie komunikacji międzykulturowej TULbox

 

Przygotowanie informatorów dla zagranicznych studentów i gości

W ramach zadania przygotowano następujące materiały informacyjne dla zagranicznych studentów i kadry akademickiej:

A Practical Guide for International Researchers, Guests & Partners - przewodnik w j. angielskim dla gości zagranicznych, głównie pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni zagranicznych

International Students Guide - przewodnik w j. angielskim dla kandydatów na studia i obcokrajowców już studiujących w PŁ

Przewodnik dla studentów zagranicznych - przewodnik w j. polskim dla obcokrajowców kandydujących na studia w PŁ i studiujących w PŁ

Ulotki tematyczne:

- Samorząd Studencki PŁ / TUL Students’ Self-Government

- Osiedle Akademickie PŁ / TUL Dormitories

- Sport / Sport

- Centrum Językowe PŁ / TUL Language Centre

- Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych PŁ / Psychological Counselling Centre

- Biblioteka PŁ / TUL Library

Jak wyjechać na studia na ErasmusaStudent Assistance Office

- Bezpieczeństwo / Safety Rules

- Miejsca w Łodzi / Places in Łódź

- 20 rzeczy do zrobienia w Łodzi / 20 things to do in Łódź

 

Tłumaczenie dokumentów wewnętrznych oraz treści na stronach internetowych PŁ związanych z obsługą studentów i pracowników na język angielski

W ramach zadania zostały przetłumaczone na język angielski dokumenty wewnętrzne uczelni (uchwały, zarządzenia, regulaminy, podania, druki itp.) oraz treści stron internetowych, które są niezbędne lub ułatwią obsługę zagranicznych studentów i gości. W sumie przetłumaczono 1032 strony tekstów, które na bieżąco były udostępniane zainteresowanym jednostkom. Poniżej znajdą Państwo wykaz wybranych najważniejszych dokumentów, które zostały przetłumaczone.

 

Materiały:

Lista dokumentów przetłumaczonych na j. angielski w ramach projektu TULbox

Komunikat dla jednostek PŁ na temat tłumaczeń w ramach projektu TULbox.

 

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla obcokrajowców studiujących na pełen cykl studiów w j. polskim

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców był organizowany przez CWM przy współpracy z Centrum Językowym PŁ w roku akademickim 2019/2020. Uczestnikami kursu byli w pierwszej kolejności zagraniczni studenci (obcokrajowcy) rozpoczynający studia na Politechnice Łódzkiej, tj. zarejestrowani na I semestr studiów 1 lub 2 stopnia, na kierunkach prowadzonych w j. polskim. Zajęcia były również dostępne dla zagranicznych studentów studiujących na kolejnych semestrach studiów, kierunkach prowadzonych w j. angielskim i francuskim oraz studentów 3 stopnia i słuchaczy Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ, w miarę dostępności miejsc.

W ramach projektu zostały utworzone 2 grupy studentów. Zajęcia były realizowane w semestrze zimowym i następnie kontynuowane on-line w semestrze letnim.

ZajeciaOnLine

Materiały: Zasady udziału w kursie języka polskiego dla obcokrajowców studiujących na Politechnice Łódzkiej na kierunkach prowadzonych w j.

 

Przygotowanie organizacyjne Biblioteki Politechniki Łódzkiej do obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry z zagranicy

W ramach projektu Biblioteka PŁ zakupiła 635 książek naukowych i naukowo-dydaktycznych w języku angielskim i francuskim oraz 978 książek beletrystycznych (literatury faktu, reportaży, przewodników, poradników i literatury pięknej) dotyczących Polski i krajów, z których przyjeżdżają zagraniczni studenci i kadra naukowa.

W ramach projektu pracownicy Biblioteki przygotowali kursy e-learningowe dla obcokrajowców:

- „Library training for foreigners” - kurs e-learningowy, który jest odpowiednikiem „Szkolenia bibliotecznego”, przedmiotu obowiązkowego dla studentów Politechniki Łódzkiej.

- „Science dissemination and open science” - kurs przybliża tematykę szeroko pojętego rozpowszechniania nauki przy pomocy dostępnych narzędzi (także w kontekście realizowania projektów UE) oraz korzyści, jakie daje otwartość nauki dla środowiska naukowego i akademickiego. Kurs przeznaczony jest dla studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej, ale korzystać z niego mogą także osoby z zewnątrz, które zainteresowane są przedstawioną tematyką.

Więcej informacji na stronie BPŁ

 

Zmieniono
23-07-2021 - 13:17

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.