Treść

FOCI Przyszłościowe kryteria innowacyjnej edukacji europejskiej

Uniwersytet ECIU, do którego należy Politechnika Łódzka, oraz 2 inne konsorcja, YUFE i EPICUR, będą przewodzić innowacyjnemu podejściu do wypracowania Europejskiego Stopnia Naukowego. Wraz z dwoma innymi Europejskimi Sojuszami Uniwersytetów, Uniwersytet ECIU poprowadzi projekt pilotażowy mający na celu wypracowanie przyszłego Europejskiego Stopnia Naukowego i pilotowanie innowacyjnego podejścia do tej kwestii przy silnym wsparciu Komisji Europejskiej.

Europejski stopień naukowy ma potencjał, aby wzmocnić międzynarodowy, unikalny wymiar oferty edukacyjnej w Europie. Europejskie sojusze uniwersytetów - jako partnerstwa dążące do innowacyjnych, ponadnarodowych systemów szkolnictwa wyższego - mają wyjątkową pozycję, by pilotować stosowanie europejskiego dyplomu i wnosić wkład w dyskusje na temat jego kryteriów, metodologii stosowania, ram prawnych i przyszłych etapów rozwoju.

W tym projekcie trzy takie europejskie sojusze uniwersytetów łączą siły, reprezentowane przez osiem pojedynczych uniwersytetów, w celu przetestowania koncepcji europejskiego tytułu naukowego. W ten sposób FOCI przyczynia się do ożywienia dyskusji na temat przyszłości ponadnarodowej współpracy i integracji europejskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz sposobów współtworzenia, zwiększania i pogłębiania doświadczeń edukacyjnych w wymiarze europejskim dla przyszłych pokoleń studentów.

Projekt będzie realizowany przez rok (marzec 2023 - marzec 2024) i wzmocni bliskie partnerstwo i współtworzenie sojuszu z różnymi zainteresowanymi stronami z sektora szkolnictwa wyższego, w tym ze studentami, z przedstawicielami rynku pracy, władzami krajowymi i agencjami zapewniania jakości (ze wszystkich krajów, w których znajdują się uczelnie partnerskie). Łącząc wszystkie te zainteresowane strony, FOCI zbada podstawowe potrzeby i oczekiwania wobec Europejskiego Stopnia Naukowego, z perspektywy nie tylko sektora szkolnictwa wyższego, ale także z szerszej perspektywy społecznej, a także istotne przeszkody regulacyjne, którymi należy się zająć na poziomie krajowym i europejskim, aby Europejski Stopień Naukowy stał się rzeczywistością w najbliższej przyszłości.

Konsorcjum FOCI:

  • Politechnika w Kownie (ECIU)
  • Politechnika Łódzka (ECIU)
  • Uniwersytet w Rijece (YUFE)
  • Uniwersytet w Antwerpii (YUFE)
  • Uniwersytet w Maastricht (YUFE)
  • Uniwersytet w Amsterdamie (EPICUR)
  • Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (EPICUR)
  • Uniwersytet w Strasburgu (EPICUR)

Więcej informacji na: eciu.p.lodz.pl

Zmieniono
21-02-2023 - 08:30

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.