Email
5
Treść

logotyp_MD_www

Grant na wdrożenie modelu tutoringu

Aktualności 01-10-2021 - Politechnika Łódzka otrzymała kolejny grant z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Politechnice Łódzkiej przyznano na tutoring akademicki od roku 2018 już w sumie prawie 997 tys. zł.

Od października 2021 ruszył nabór na spersonalizowany program tutoringowy dla wyróżniających się i uzdolnionych studentów PŁ, którzy mogą skorzystać z indywidualnego tutoringu w ramach inicjatywy ministerialnej „Mistrzowie dydaktyki – wdrożenie modelu tutoringu". Realizację zadań projektu i finalne wdrożenie do praktyki uczelnianej tutoringowych aktywności zaplanowano na lata 2020 - 2023.

Projekt "Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu" zakłada prowadzenie spersonalizowanych zajęć dla uzdolnionych i wyróżniających się studentów PŁ przez 3 semestry - tutoring długoterminowyZU-157-Mistrzowie-dydaktyki-4

MD4_IFE

Projekt jest formą edukacji spersonalizowanej, która jest możliwa za sprawą grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki (działanie 4.3) realizowanego w ramach POWER oraz współfinansowanego ze środków EFS. Projekt adresowany jest do szczególnie uzdolnionych studentów PŁ, którzy uzyskają długoterminowe wsparcie doświadczonego tutora PŁ, który przez 3 semestry obejmie ich swoją opieką tutorską zorganizowaną w oparciu o spotkania opracowane na podstawie modelu tutoringu udostępnionego przez MEiN.

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie do praktyki uczelnianej prowadzenia zajęć z wybitnie zdolnymi studentami PŁ z wykorzystaniem metody tutoringu. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej przez tutorów podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni do nowoczesnych metod edukacyjnych.

Program tutoringowy jest dopasowany do potrzeb studenta, ale podczas realizowania zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu korzystają obie strony, wzajemnie inspirując się i ucząc od siebie. Tutoring akademicki jako innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia polega na aktywnym wspieraniu studenta w tworzeniu perspektywicznych planów, opartych na zainteresowaniach oraz talentach. Tutoring daje możliwość włączenia się studentów w doświadczanie peer tutoringu na drodze realizacji własnej ścieżki tutoringowej. Uczestnictwo w inicjatywie daje szansę na lepsze poznanie siebie i własnego potencjału naukowego, daje możliwość wykorzystania umiejętności oraz motywacji poprzez relację zbudowaną pomiędzy Tutee a Tutorem.

Rekrutacja studentów PŁ:

Projekt dedykowany jest studentom, którzy rozpoczęli studia I lub II stopnia w październiku roku akademickiego 2021/2022, którzy mogą pochwalić się wysokimi wskaźnikami rekrutacyjnymi (średnia ze świadectwa maturalnego), osiągnięciami w  olimpiadach przedmiotowych lub branżowych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, są laureatami międzynarodowych, krajowych, lokalnych konkursów lub wyróżniają się dotychczasowym dorobkiem naukowym. Do projektu mogli także włączyć się uzdolnieni studenci, drugiego roku wyróżniający się wysokimi średnimi semestralnymi oraz osiągnięciami.

Do projektu „Mistrzowie Dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu (długoterminowy tutoring dla wybitnie uzdolnionych i wyróżniających się studentów) zakwalifikowało się 50 studentów PŁ. Rekrutacja odbywała się poprzez wysłanie do wybranego Tutora skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego na zajęcia zaplanowane na trzy semestry od października 2021 do grudnia 2022.

Lista kadry akademickiej TUTORZY_MD_wdrożenie, którzy udzielają długoterminowego wsparcia uzdolnionym studentom PŁ.

Koordynatorem projektu jest Centrum Współpracy Międzynarodowej, a kierownikiem dyrektor Centrum dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ. Osobą do kontaktu, która udzieli szczegółowych informacji na temat realizacji projektu w PŁ jest pani mgr Alina Wujcik: alina.wujcik@p.lodz.pl, tel. 42 638 38 75, specjalista w Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM PŁ, koordynator administracyjny w projekcie MD.

 

Zmieniono
23-09-2022 - 11:55
Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.