Treść

er

 

 

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe w ramach komponentu "Mobilność studentów i pracowników do krajów programu" oferuje:

  • wyjazdy studentów na część studiów do zagranicznych uczelni partnerskich i przyjazdy studentów z tych uczelni;
  • wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki do instytucji, firm i organizacji w krajach europejskich;
  • wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich i przyjazdy nauczycieli z tych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • wyjazdy pracowników uczelni do uczelni partnerskich oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, itp.).

Kraje Programu to państwa członkowskie Unii Europejskiej, Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

Informacje są dostępne także na stronie Komisji Europejskiej.

Zmieniono
02-02-2021 - 14:36