Treść

Mistrzowie dydaktyki logo

Aktualności

12-10-2020

Lista "Mistrzów dydaktyki naszej uczelni wzbogaca się sukcesywnie o kolejnych nauczycieli akademickich.

Rozpoczęła się III edycja projektu realizowanego w POWER, działanie 4.3 Współpraca Ponadnarodowa.

59 nauczycieli akademickich PŁ zrealizuje szkolenia podczas międzynarodowych i krajowych wizyt studyjnych oraz szkoleń modułowych, organizowanych stacjonarnie i/lub online. Ich głównym celem jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań 
w zakresie szkolenia tutorów oraz kształcenia w formie tutoringu we współpracy z uczelniami zagranicznymi z pierwszej setki rankingu szanghajskiego.

W rozwoju kompetencji uczestników projektu przydaje się też doświadczenie zdobyte dzięki zdalnemu tutoringowi w czasach pandemii COVID-19. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dla studentów Politechniki Łódzkiej z tutorami PŁ będą prowadzone hybrydowo, przede wszystkim w formie zdalnej. Kształcenie stacjonarne - przy zachowaniu rygorów sanitarnych - będzie podejmowane jedynie w przypadku takich zajęć, które nie mogą być przeprowadzone zdalnie.

Koordynatorem projektu jest Centrum Współpracy Międzynarodowej, a kierownikiem dyrektor Centrum dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ.

https://www.zu.p.lodz.pl/mistrzowie-dydaktyki-0

Mistrzowie Dydaktyki na Politechnice Łódzkiej – informacje o projekcie

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Łódzką na zlecenie Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr POWR.04.03.00-00-0074/17).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych,
a w szczególności tutoringu akademickiego. W ramach projektu grupa nauczycieli akademickich bierze udział w wizytach studyjnych w wybranych, renomowanych uczelniach europejskich. Następnie każdy z przeszkolonych nauczycieli prowadzi zajęcia
z wykorzystaniem tutoringu z wybranymi studentami Politechniki Łódzkiej.

Zajęcia dydaktyczne ze studentami w ramach projektu są realizowane od roku akademickiego 2019/2020.

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ pełni rolę koordynatora zadań projektu na naszej uczelni.
O
soba do kontaktu: pani mgr Alina Wujcik, tel. 42 638 38 75.

Informacje dla studentów PŁ– Znajdź swojego Mistrza!

Mistrzowie dydaktyki II edycja

Jeśli jesteś studentem Politechniki Łódzkiej i jesteś zainteresowany poszerzeniem wiedzy, realizacją dodatkowego, ciekawego projektu lub potrzebujesz indywidualnego wsparcia w nauce, możesz skorzystać z dodatkowych zajęć lub pomocy Tutora.

Listę Tutorów - nauczycieli akademickich PŁ oferujących dodatkowe zajęcia lub wsparcie dla studentów - znajdziesz Lista tutorów 2020.pdf

Mistrzowie dydaktyki  I edycja

Ze wsparcia danego nauczyciela akademickiego PŁ może skorzystać student indywidualnie lub w grupie. Każdy student zainteresowany dodatkową pracą z wybranym tutorem powinien złożyć do niego formularz zgłoszeniowy (Formularz MD).

Jeden student może skorzystać ze wsparcia więcej niż jednego nauczyciela akademickiego.

Spiesz się! Rekrutacja studentów będzie otwarta do wyczerpania liczby godzin będących do dyspozycji dla każdego nauczyciela akademickiego biorącego udział w projekcie.

Proszę zapoznaj się z dokumentem „Szczegółowe zasady udziału studentów Politechniki Łódzkiej w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu w ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki”. Zasady

Informacje dla nauczycieli akademickich PŁ biorących udział w projekcie

Projekt zakłada odbycie szkolenia w zakresie tutoringu przez nauczycieli akademickich w jednym z wybranych zagranicznych ośrodków, a następnie przeprowadzenie przez nich zajęć z wykorzystaniem tej metody ze studentami. Ponadto, uczestnicy mają za zadanie rozpowszechnić zdobytą wiedzę w zakresie tutoringu wśród pracowników swoich jednostek macierzystych oraz na całej Politechnice.

Ośrodki zagraniczne oferujące wizyty studyjne:

  • Ghent University (Belgia),
  • University of Groningen (Holandia),
  • University College London (Wielka Brytania),
  • Aarhus University (Dania),
  • Univerity of Oslo (Norwegia) - dotyczy tylko nauczycieli z obszaru nauk humanistycznych.

Czas trwania, forma szkolenia i program zależą od danego ośrodka. Niektóre ze szkoleń zakładają również dodatkowe spotkania w Polsce w formie warsztatów i konferencji.

Organizacją wizyt studyjnych zajmuje się MNiSW, które pokrywa w całości koszty wyjazdu zagranicznego. Zatrudnieniem uczestników do projektu i rozliczeniem realizacji zajęć ze studentami zajmuje się biuro projektu Mistrzowie Dydaktyki na PŁ.

Szczegółowych informacji udziela pani mgr Alina Wujcik, tel. 42 638 38 75.

Zmieniono
12-10-2020 - 11:51