Treść

Mistrzowie dydaktyki logo

Aktualności 03-11-2020

Zaktualizowano listę nauczycieli akademickich TUTORÓW PŁ o kolejne osoby dostępne do współpracy w projekcie MD.

Informacje dla studentów PŁ– Znajdź swojego Mistrza!

Jeśli jesteś studentem Politechniki Łódzkiej i jesteś zainteresowany poszerzeniem wiedzy, realizacją dodatkowego, ciekawego projektu lub potrzebujesz indywidualnego wsparcia w nauce, możesz skorzystać z dodatkowych zajęć lub pomocy Tutora.

Listę Tutorów - nauczycieli akademickich PŁ oferujących dodatkowe zajęcia lub wsparcie dla studentów - znajdziesz tutaj: Mistrzowie PŁ 2019, Mistrzowie PŁ 2020.

Ze wsparcia danego nauczyciela akademickiego PŁ może skorzystać student indywidualnie lub w grupie. Każdy student zainteresowany dodatkową pracą z wybranym tutorem powinien złożyć do niego (FORMULARZ MD) formularz zgłoszeniowy bezpośrednio w dniu pierwszych zajęć stacjonarnych lub mailowo na adres nauczyciela-tutora.

Jeden student może skorzystać ze wsparcia więcej niż jednego nauczyciela akademickiego.

Spiesz się! Rekrutacja studentów będzie otwarta do wyczerpania liczby godzin będących do dyspozycji dla każdego nauczyciela akademickiego biorącego udział w projekcie.

Proszę zapoznaj się z (ZASADY MD) dokumentem dotyczącym udziału studentów Politechniki Łódzkiej w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu w ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki”.

Osoba do kontaktu: pani mgr Alina Wujcik: alina.wujcik@p.lodz.pl, tel. 42 638 38 75.

Mistrzowie dydaktyki II edycja

Lista "Mistrzów dydaktyki naszej uczelni wzbogaca się sukcesywnie o kolejnych nauczycieli akademickich.

Rozpoczęła się III edycja projektu realizowanego w POWER, działanie 4.3 Współpraca Ponadnarodowa.

59 nauczycieli akademickich PŁ zrealizuje szkolenia podczas międzynarodowych i krajowych wizyt studyjnych oraz szkoleń modułowych, organizowanych stacjonarnie i/lub online. Ich głównym celem jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań 
w zakresie szkolenia tutorów oraz kształcenia w formie tutoringu we współpracy z uczelniami zagranicznymi z pierwszej setki rankingu szanghajskiego.

W rozwoju kompetencji uczestników projektu przydaje się też doświadczenie zdobyte dzięki zdalnemu tutoringowi w czasach pandemii COVID-19. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dla studentów Politechniki Łódzkiej z tutorami PŁ będą prowadzone hybrydowo, przede wszystkim w formie zdalnej. Kształcenie stacjonarne - przy zachowaniu rygorów sanitarnych - będzie podejmowane jedynie w przypadku takich zajęć, które nie mogą być przeprowadzone zdalnie.

Koordynatorem projektu jest Centrum Współpracy Międzynarodowej, a kierownikiem dyrektor Centrum dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ.

                                    ZU-149-Mistrzowie-dydaktyki-1          ZU-153-Mistrzowie-dydaktyki-2

                 Mistrzowie Dydaktyki na Politechnice Łódzkiej – informacje o projekcie

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Łódzką na zlecenie Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr POWR.04.03.00-00-0074/17).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych,
a w szczególności tutoringu akademickiego. W ramach projektu grupa nauczycieli akademickich bierze udział w wizytach studyjnych w wybranych, renomowanych uczelniach europejskich. Następnie każdy z przeszkolonych nauczycieli prowadzi zajęcia
z wykorzystaniem tutoringu z wybranymi studentami Politechniki Łódzkiej.

Zajęcia dydaktyczne ze studentami w ramach projektu są realizowane od roku akademickiego 2019/2020.

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ pełni rolę koordynatora zadań projektu na naszej uczelni.

Mistrzowie dydaktyki  I edycja

Informacje dla nauczycieli akademickich PŁ biorących udział w projekcie

Projekt zakłada odbycie szkolenia w zakresie tutoringu przez nauczycieli akademickich w jednym z wybranych zagranicznych ośrodków, a następnie przeprowadzenie przez nich zajęć z wykorzystaniem tej metody ze studentami. Ponadto, uczestnicy mają za zadanie rozpowszechnić zdobytą wiedzę w zakresie tutoringu wśród pracowników swoich jednostek macierzystych oraz na całej Politechnice.

Ośrodki zagraniczne oferujące wizyty studyjne:

  • Ghent University (Belgia),
  • University of Groningen (Holandia),
  • University College London (Wielka Brytania),
  • Aarhus University (Dania),
  • Univerity of Oslo (Norwegia) - dotyczy tylko nauczycieli z obszaru nauk humanistycznych.

Czas trwania, forma szkolenia i program zależą od danego ośrodka. Niektóre ze szkoleń zakładają również dodatkowe spotkania w Polsce w formie warsztatów i konferencji.

Organizacją wizyt studyjnych zajmuje się MNiSW, które pokrywa w całości koszty wyjazdu zagranicznego. Zatrudnieniem uczestników do projektu i rozliczeniem realizacji zajęć ze studentami zajmuje się biuro projektu Mistrzowie Dydaktyki na PŁ.

Szczegółowych informacji udziela pani mgr Alina Wujcik, tel. 42 638 38 75.

Zmieniono
03-11-2020 - 13:35