Treść

logotyp projektu_ Mistrzowie dydaktyki_2021

Studencie! Znajdź swojego Mistrza! Informacje dla studentów PŁ KOMUNIKAT MODEL TUTORINGU Prorektora ds. kształcenia PŁ

Aktualności 31-01-2023 - Doświadczenia tutorów Politechniki Łódzkiej pozwoliły na wypracowanie w PŁ modelu tutoringu, praktykowanego w trzech odsłonach: 

  • Pastoral tutoring (tutoring personalny)

zapewnia wsparcie przede wszystkim nowoprzyjętym adeptom uczelni, ale nie tylko; wspomaga ich zaklimatyzowanie się na uczelni, stanie się aktywnym, zintegrowanym członkiem społeczności akademickiej, utrzymanie bądź zwiększenie dobrostanu oraz rozwój pozaakademickich zainteresowań. W roku akademickim 2022/2023 w Politechnice Łódzkiej pilotażową opieką objęto studentów IFE (I rok, I stopień). W kolejnych latach będziemy rozszerzać działalność na inne kierunki.

  • Tutoring for talented (tutoring dla uzdolnionych)

stwarza możliwość skorzystania z profesjonalnej ścieżki rozwoju naukowego i zawodowego pod okiem opiekuna naukowego, który wspiera studenta w pracy i ułatwia mu poszerzanie wiedzy; zakłada realizację Indywidualnego Programu Studiów 

  • Peer tutoring (tutoring rówieśniczy)

wykorzystuje potencjał naukowo-badawczy studentów naszej Uczelni oraz służy uwypukleniu owocnej współpracy studenckiej; jest to również strategia nauczania, w której studenci udzielają pomocy swoim rówieśnikom lub studentom niższych lat, mającym trudności w nauce.

Koordynatorzy ds. tutoringu w PŁ: 

mgr Marzena Stawicka marzena.stawicka@p.lodz.pl , Centrum Językowe PŁ

dr Damian Langner damian.langner@p.lodz.pl , Centrum Kształcenia PŁ.

 

REKRUTACJA 2023 - nabór w ramach projektu zakończony - zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z koordynatorem j.w.

Jeśli jesteś studentem Politechniki Łódzkiej i jesteś zainteresowany poszerzeniem wiedzy, realizacją dodatkowego, ciekawego projektu lub potrzebujesz indywidualnego wsparcia w nauce, możesz skorzystać z dodatkowych zajęć lub pomocy Tutora z Politechniki Łódzkiej.

Politechnika Łódzka realizuje zajęcia ze studentami przez 1 semestr - tutoring krótkoterminowy dla wszystkich zainteresowanych wsparciem studentów PŁ. Lista Mistrzów dydaktyki TUTORZY_PŁ_10_2022.pdf naszej uczelni wzbogaca się sukcesywnie o kolejnych nauczycieli akademickich w trzeciej edycji projektu.

Rekrutacja studentów Politechniki Łódzkiej do projektu "Mistrzowie dydaktyki" została zamknięta. Rekrutacja odbywała się poprzez wysłanie do wybranego Tutora skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego zgodnie z wzorem:

Realizacja tutoringu możliwa jest dopiero po otrzymaniu akceptacji zgłoszenia od Mistrza pod warunkiem Jego dostępności określonej zgodnie z ustalonym harmonogramem indywidualnym udzielanego wsparcia dla każdego studenta lub grupy studentów PŁ.

MD3_PŁ

Kandydaci do uczestnictwa w projekcie zostaną zrekrutowani na podstawie przyjętych kryteriów, mi.in. średniej ocen, indywidualnych osiągnięć, przedstawionego uzasadnienia potrzeby skorzystania z wsparcia i/lub propozycji projektu do zrealizowania przez studenta oraz po dokonaniu analizy zidentyfikowanych potrzeb edukacyjnych wskazanych w zgłoszeniu. Decyzja ostateczna o kwalifikacji zostanie podjęta i przekazana drogą mailową do zrekrutowanego studenta/grupy studentów PŁ.

Rekrutacja przeprowadzona będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności i przejrzystości, w poszanowaniu równych praw i równych szans, w tym także w oparciu o zasady równości płci.

Zaktualizowano listę nauczycieli akademickich MISTRZÓW PŁ o kolejne osoby dostępne do współpracy w projekcie MD. ListaTutorów - nauczycieli akademickich PŁ oferujących dodatkowe zajęcia lub wsparcie dla studentów w system hybrydowym jest aktualizowana zgodnie z dostępnym harmonogramem wsparcia: 

TUTORZY_PŁ_06_2022.pdf

MISTRZOWIE_PŁ_2021,

Mistrzowie PŁ 2020

Mistrzowie PŁ 2019.

Ze wsparcia wybranego nauczyciela akademickiego PŁ może skorzystać każdy zainteresowany student indywidualnie lub w grupie. Każdy student zainteresowany dodatkową pracą z wybranym tutorem powinien złożyć do niego formularz zgłoszeniowy bezpośrednio w dniu pierwszych zajęć stacjonarnych/zdalnych lub przed rozpoczęciem tutoringu mailowo na adres nauczyciela-tutora. Projekt jest otwarty na udział studentów ze specjalnymi potrzebami kształcenia. Jeden student może skorzystać ze wsparcia więcej niż jednego nauczyciela akademickiego.

Rekrutacja studentów będzie otwarta do wyczerpania liczby godzin będących do dyspozycji dla każdego nauczyciela akademickiego biorącego udział w projekcie do dnia 31 grudnia 2022.

Studencie! Proszę zapoznaj się z (ZASADY MD 2021) dokumentem dotyczącym udziału studentów Politechniki Łódzkiej w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu w ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki”.

Mistrzowie dydaktyki II edycja

75 tutorów PŁ zaangażowanych w korzystanie z nowoczesnych metod kształcenia zrealizowało szkolenia krajowe i zagraniczne podczas międzynarodowych wizyt studyjnych oraz krajowych szkoleń modułowych, organizowanych stacjonarnie i/lub online. Głównym celem w projekcie jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie szkolenia tutorów oraz kształcenia w formie tutoringu we współpracy z uczelniami zagranicznymi z pierwszej setki rankingu szanghajskiego.

W rozwoju kompetencji uczestników projektu przydaje się też doświadczenie zdobyte dzięki zdalnemu tutoringowi w czasach pandemii COVID-19. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dla studentów Politechniki Łódzkiej z tutorami PŁ będą prowadzone hybrydowo, przede wszystkim w formie zdalnej. Kształcenie stacjonarne - przy zachowaniu rygorów sanitarnych - będzie podejmowane jedynie w przypadku takich zajęć, które nie mogą być przeprowadzone zdalnie.

Koordynatorem projektu jest Centrum Współpracy Międzynarodowej, a kierownikiem dyrektor Centrum dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ.

     ZU-149-Mistrzowie-dydaktyki-1     ZU-153-Mistrzowie-dydaktyki-2       REKRUTACJA dla studentów PŁ

                 "Mistrzowie Dydaktyki" na Politechnice Łódzkiej  informacje o projekcie

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Łódzką na zlecenie Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr POWR.04.03.00-00-0074/17).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych, a w szczególności tutoringu akademickiego. W ramach projektu grupa nauczycieli akademickich bierze udział w wizytach studyjnych w wybranych, renomowanych uczelniach europejskich. Następnie każdy z przeszkolonych nauczycieli prowadzi zajęcia
z wykorzystaniem tutoringu z wybranymi studentami Politechniki Łódzkiej.

Zajęcia dydaktyczne ze studentami w ramach projektu są realizowane od roku akademickiego 2019/2020. Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ pełni rolę koordynatora zadań projektu na naszej uczelni.

Mistrzowie dydaktyki  I edycja

Informacje dla nauczycieli akademickich PŁ biorących udział w projekcie

Projekt zakłada odbycie szkolenia w zakresie tutoringu przez nauczycieli akademickich w jednym z wybranych zagranicznych ośrodków, a następnie przeprowadzenie przez nich zajęć z wykorzystaniem tej metody ze studentami. Ponadto, uczestnicy mają za zadanie rozpowszechnić zdobytą wiedzę w zakresie tutoringu wśród pracowników swoich jednostek macierzystych oraz na całej Politechnice.

Ośrodki zagraniczne oferujące wizyty studyjne i szkolenia z tutoringu akademickiego:

  • Ghent University (Belgia),
  • University of Groningen (Holandia),
  • University College London (Wielka Brytania),
  • Aarhus University (Dania),
  • Univerity of Oslo (Norwegia) - dotyczy tylko nauczycieli z obszaru nauk humanistycznych.

Czas trwania, forma szkolenia i program zależą od danego ośrodka. Niektóre ze szkoleń zakładają również dodatkowe spotkania w Polsce w formie warsztatów i konferencji.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu udzielonego przez kierownika projektu dr inż. Dorotę Piotrowską, prof. PŁ, dyrektor CWM na antenie Studenckiego Radia ŻAK.

wywiad_MD

LINK >> https://cwm.p.lodz.pl/pl/news/dr-inz-dorota-piotrowska-prof-pl-gosciem-studenckiego-radia-zak.

01-10-2021 - Politechnika Łódzka otrzymała kolejny grant z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt "Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu" zakłada prowadzenie spersonalizowanych zajęć dla uzdolnionych i wyróżniających się studentów PŁ przez 3 semestry - tutoring długoterminowy. ZU-157-Mistrzowie-dydaktyki-4, więcej szczegółów na stronie www czwartej edycji projektu >>>

Organizacją wizyt studyjnych zajmuje się MNiSW, które pokrywa w całości koszty wyjazdu zagranicznego. Zatrudnieniem uczestników do projektu i rozliczeniem realizacji zajęć ze studentami zajmuje się biuro projektu Mistrzowie Dydaktyki na PŁ.

Szczegółowych informacji udziela pani mgr Alina Wujcik, alina.wujcik@p.lodz.pl, tel. 42 638 38 75.

Zmieniono
13-11-2023 - 13:40

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.