Treść

Aktualności 05-05-2021 - do dnia 12.05 br. trwa nabór nauczycieli akademickich PŁ do projektu „Mistrzowie Dydaktyki”

Szanowni Państwo, 

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej zaprasza nauczycieli akademickich Politechniki Łódzkiej do udziału w projekcie pt. „Mistrzowie Dydaktyki”, realizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, finansowanym z programu POWER. Obecnie w projekcie uczestniczy już 59 nauczycieli akademickich Politechniki Łódzkiej.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania tutoringu jako nowoczesnej metody dydaktycznej. Projekt polega na przeszkoleniu grupy nauczycieli akademickich w zakresie tutoringu podczas wizyt studyjnych (organizowanych hybrydowo i /lub zdalnie oraz stacjonarnie, w miarę możliwości wynikających z panującej sytuacji pandemicznej COVID-19) w wybranych uczelniach europejskich (m.in. University College London, Uniwersytet w Gandawie, Uniwersytet w Aarhus, Uniwersytet w Groningen). Następnie każdy z przeszkolonych nauczycieli przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem tutoringu dla min. 3 wybranych studentów (podczas 1 semestru akademickiego) w czasie ok. 6 miesięcy w zależności od daty zakończenia szkolenia.

Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące trzy kryteria:

  • być zatrudnionym na czas nieokreślony na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego uczelni,
  • posiadać udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie lub zaświadczeniem wydanym przez CJ PŁ po pozytywnym zdaniu testu on-line),
  • posiadać wiedzę w zakresie metody tutoringu; dodatkowym atutem nauczyciela akademickiego jest doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

Osoby, które chciałyby skorzystać z weryfikacji poziomu znajomości języka angielskiego przez CJ PŁ, proszę o bezpośredni kontakt ze wskazanym poniżej koordynatorem w biurze projektu.

Uprzejmie proszę o przesłanie do 12 maja br. skanu zgłoszenia do udziału w projekcie na załączonym formularzu do koordynatora, pani mgr Aliny Wujcik (Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, CWM PŁ) na adres skrzynki mailowej: alina.wujcik@p.lodz.pl, tel. (42) 6383875.

Przesłane zgłoszenia wstępne będą podlegać kolejnym etapom rekrutacji, a uczestnicy zostaną zawiadomieni o wynikach naboru drogą mailową.

Z poważaniem,

dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ

 

 

Formularz zgłoszeniowy dla kadry PŁ do pobrania >> 2021_Zgłoszenie_MD_PŁ.docx

logotyp projektu_ Mistrzowie dydaktyki_2021

Studencie! Znajdź swojego Mistrza! Informacje dla studentów PŁ REKRUTACJA 2021

Jeśli jesteś studentem Politechniki Łódzkiej i jesteś zainteresowany poszerzeniem wiedzy, realizacją dodatkowego, ciekawego projektu lub potrzebujesz indywidualnego wsparcia w nauce, możesz skorzystać z dodatkowych zajęć lub pomocy Tutora z Politechniki Łódzkiej.

Rekrutacja studentów Politechniki Łódzkiej do projektu "Mistrzowie dydaktyki" jest otwarta i ciągła. Rekrutacja odbywa się poprzez wysłanie do wybranego Tutora skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego zgodnie z wzorem FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY docx dla studenta PŁ. Realizacja tutoringu możliwa jest dopiero po otrzymaniu akceptacji zgłoszenia od Mistrza pod warunkiem Jego dostępności określonej zgodnie z ustalonym harmonogramem indywidualnym udzielanego wsparcia dla każdego studenta lub grupy studentów PŁ.

Kandydaci do uczestnictwa w projekcie zostaną zrekrutowani na podstawie przyjętych kryteriów, mi.in. średniej ocen, indywidualnych osiągnięć, przedstawionego uzasadnienia potrzeby skorzystania z wsparcia i/lub propozycji projektu do zrealizowania przez studenta oraz po dokonaniu analizy zidentyfikowanych potrzeb edukacyjnych wskazanych w zgłoszeniu. Decyzja ostateczna o kwalifikacji zostanie podjęta i przekazana drogą mailową do zrekrutowanego studenta/grupy studentów PŁ.

Rekrutacja przeprowadzona będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności i przejrzystości, w poszanowaniu równych praw i równych szans, w tym także w oparciu o zasady równości płci.

Zaktualizowano listę nauczycieli akademickich TUTORÓW PŁ o kolejne osoby dostępne do współpracy w projekcie MD. ListaTutorów - nauczycieli akademickich PŁ oferujących dodatkowe zajęcia lub wsparcie dla studentów w system hybrydowym jest aktualizowana zgodnie z dostępnym harmonogramem wsparcia: 

Mistrzowie PŁ 2019,

Mistrzowie PŁ 2020

aktualna lista Mistrzów PŁ 2021

Ze wsparcia danego nauczyciela akademickiego PŁ może skorzystać każdy zainteresowany student indywidualnie lub w grupie. Każdy student zainteresowany dodatkową pracą z wybranym tutorem powinien złożyć do niego formularz zgłoszeniowy bezpośrednio w dniu pierwszych zajęć stacjonarnych/zdalnych lub przed rozpoczęciem tutoringu mailowo na adres nauczyciela-tutora. Projekt jest otwarty na udział studentów ze specjalnymi potrzebami kształcenia. Jeden student może skorzystać ze wsparcia więcej niż jednego nauczyciela akademickiego.

Rekrutacja studentów będzie otwarta do wyczerpania liczby godzin będących do dyspozycji dla każdego nauczyciela akademickiego biorącego udział w projekcie, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2022.

Proszę zapoznaj się z (ZASADY MD 2021) dokumentem dotyczącym udziału studentów Politechniki Łódzkiej w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu w ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki”.

Osoba do kontaktu: pani mgr Alina Wujcik: alina.wujcik@p.lodz.pl, tel. 42 638 38 75.

Mistrzowie dydaktyki II edycja

Lista "Mistrzów dydaktyki naszej uczelni wzbogaca się sukcesywnie o kolejnych nauczycieli akademickich.

Rozpoczęła się III edycja projektu realizowanego w POWER, działanie 4.3 Współpraca Ponadnarodowa.

Grono zaangażowanych w korzystanie z nowoczesnych metod kształcenia nauczycieli akademickich PŁ zrealizuje szkolenia podczas międzynarodowych i krajowych wizyt studyjnych oraz szkoleń modułowych, organizowanych stacjonarnie i/lub online. Ich głównym celem jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie szkolenia tutorów oraz kształcenia w formie tutoringu we współpracy z uczelniami zagranicznymi z pierwszej setki rankingu szanghajskiego.

W rozwoju kompetencji uczestników projektu przydaje się też doświadczenie zdobyte dzięki zdalnemu tutoringowi w czasach pandemii COVID-19. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dla studentów Politechniki Łódzkiej z tutorami PŁ będą prowadzone hybrydowo, przede wszystkim w formie zdalnej. Kształcenie stacjonarne - przy zachowaniu rygorów sanitarnych - będzie podejmowane jedynie w przypadku takich zajęć, które nie mogą być przeprowadzone zdalnie.

Koordynatorem projektu jest Centrum Współpracy Międzynarodowej, a kierownikiem dyrektor Centrum dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ.

     ZU-149-Mistrzowie-dydaktyki-1     ZU-153-Mistrzowie-dydaktyki-2       REKRUTACJA dla studentów PŁ

                 "Mistrzowie Dydaktyki" na Politechnice Łódzkiej  informacje o projekcie

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Łódzką na zlecenie Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr POWR.04.03.00-00-0074/17).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych,
a w szczególności tutoringu akademickiego. W ramach projektu grupa nauczycieli akademickich bierze udział w wizytach studyjnych w wybranych, renomowanych uczelniach europejskich. Następnie każdy z przeszkolonych nauczycieli prowadzi zajęcia
z wykorzystaniem tutoringu z wybranymi studentami Politechniki Łódzkiej.

Zajęcia dydaktyczne ze studentami w ramach projektu są realizowane od roku akademickiego 2019/2020.

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ pełni rolę koordynatora zadań projektu na naszej uczelni.

Mistrzowie dydaktyki  I edycja

Informacje dla nauczycieli akademickich PŁ biorących udział w projekcie

Projekt zakłada odbycie szkolenia w zakresie tutoringu przez nauczycieli akademickich w jednym z wybranych zagranicznych ośrodków, a następnie przeprowadzenie przez nich zajęć z wykorzystaniem tej metody ze studentami. Ponadto, uczestnicy mają za zadanie rozpowszechnić zdobytą wiedzę w zakresie tutoringu wśród pracowników swoich jednostek macierzystych oraz na całej Politechnice.

Ośrodki zagraniczne oferujące wizyty studyjne:

  • Ghent University (Belgia),
  • University of Groningen (Holandia),
  • University College London (Wielka Brytania),
  • Aarhus University (Dania),
  • Univerity of Oslo (Norwegia) - dotyczy tylko nauczycieli z obszaru nauk humanistycznych.

Czas trwania, forma szkolenia i program zależą od danego ośrodka. Niektóre ze szkoleń zakładają również dodatkowe spotkania w Polsce w formie warsztatów i konferencji.

Organizacją wizyt studyjnych zajmuje się MNiSW, które pokrywa w całości koszty wyjazdu zagranicznego. Zatrudnieniem uczestników do projektu i rozliczeniem realizacji zajęć ze studentami zajmuje się biuro projektu Mistrzowie Dydaktyki na PŁ.

Szczegółowych informacji udziela pani mgr Alina Wujcik, tel. 42 638 38 75.

Zmieniono
05-05-2021 - 13:18