Treść

Aktualne konkursy dla międzynarodowych projektów edukacyjnych:

 

Oferta wyjazdowa dla polskich studentów i nauczycieli akademickich w ramach Programy wymiany osobowej NAWA 2021/2022

NAWA zaprasza studentów i nauczycieli akademickich do składania wniosków na wymianę realizowaną w ramach umów z następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Nabór trwa do 18 grudnia 2020 r.

Informacje dla studentów na stronie NAWA

Informacje dla naukowców na stronie NAWA

Przypominamy, że w przypadku, kiedy wymogiem konkursu jest przedstawienie dokumentów poświadczonych przez uczelnię, osoby zainteresowany powinny odpowiednio wcześniej zgłosić się odpowiednio do Sekcji Mobilności Studentów lub Sekcji Mobilności Kadry CWM.

 

Nabór wniosków w programie Spinaker NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs w ramach nowego programu Spinaker, którego celem jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez tworzenie i realizację Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia (IMPK).

IMPK to krótka (od 30 do 150 godzin dydaktycznych) forma kształcenia przeznaczona dla studentów lub doktorantów z zagranicy realizowana m.in. w formie:

 • szkoły letniej lub zimowej,
 • kursów specjalistycznych,
 • szkoleń,
 • wizyt studyjnych (w tym zagranicznych),
 • zaangażowania profesorów z zagranicy,
 • dodatkowej oferty dydaktycznej dla uczestników studiów,
 • innej formie podnoszenia atrakcyjności studiów międzynarodowych.

W projekcie powinno uczestniczyć co najmniej 40 studentów lub doktorantów zagranicznych.

Projekt może trwać od 12 do 28 miesięcy i powinien być realizowany pomiędzy 1 maja 2021 roku a 1 września 2023 roku.

Kwota finansowania pojedynczego projektu wynosi minimum 100 000 zł i maksymalnie 800 000 zł.

Wnioskodawca może złożyć w konkursie maksymalnie 3 wnioski.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

 • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu tj. osób zaangażowanych w opracowanie lub adaptację IMPK oraz materiałów dydaktycznych do IMPK (w tym materiałów w formie elektronicznej) – do maksymalnie 30% budżetu projektu; wykładowców, trenerów lub opiekunów prowadzących IMPK;
 • stypendia dla studentów lub doktorantów zagranicznych podczas pobytu w Polsce w związku z udziałem w IMPK – do maksymalnej kwoty 5 000 zł na 1 osobę;
 • koszty organizacji szkoleń lub spotkań i innych wydarzeń w kraju lub za granicą;
 • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
 • zakup oprogramowania, sprzętu i wyposażenia do maksymalnej kwoty 40 000 zł (zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji IMPK w formule zdalnej);
 • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA.

Uczelnia może złożyć w konkursie maksymalnie 3 wnioski. Jednostki zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM PŁ - tel.: (42) 638 38 72, e-mail: eduprojects@info.p.lodz.pl

 

Nabór wniosków do Programu Welcome to Poland NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy konkurs w ramach programu Welcome to Poland, którego celem jest budowanie potencjału uczelni w zakresie umiędzynarodowienia, obsługi obcokrajowców i promocji zagranicznej.

W ramach programu możliwa jest realizacja następujących działań:

 • związanych z internacjonalizacją „w domu” (np. umożliwienie dostępu do zagranicznych publikacji, organizowanie międzynarodowych spotkań/wydarzeń w j. obcych, tworzenie grup zróżnicowanych narodowościowo, budowanie relacji pomiędzy studentami i pracownikami uczelni a studentami i kadrą przyjeżdzającą z zagranicy),
 • kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia,
 • organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej (tzw. Welcome Centre),
 • rozwój współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji uczelni,
 • rozwój lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji celów Projektu, w tym współpracy z absolwentami,
 • działania informacyjno-promocyjne online,
 • działania PR, w tym współpraca z blogerami i youtuberami, w celu kształtowania pozytywnego wizerunku polskiej instytucji za granicą,
 • filmy, multimedia oraz tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne prezentujące w atrakcyjnej formie Polskę, uczelnię, sylwetki studentów, absolwentów itd.,
 • spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w kraju i za granicą (w tym udział w targach, organizacja spotkań itp.),
 • organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej (w języku obcym, min. 20% składu rady naukowej stanowią naukowcy z zagranicy, min. 50% prelegentów z zagranicy).

Projekt może trwać 12, 18 lub 24 miesiące i powinien być realizowany pomiędzy 1 czerwca 2021 roku a 31 maja 2023 roku.

Kwota finansowania pojedynczego projektu wynosi minimum 100 000 zł i maksymalnie 400 000 zł.

Termin składania wniosków: 17 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA.

Uczelnia może złożyć w konkursie maksymalnie 3 wnioski. Jednostki zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM PŁ - tel.: (42) 638 38 72, e-mail: eduprojects@info.p.lodz.pl

 

Nabór wniosków w programie Granty Interwencyjne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs w ramach nowego programu, którego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej o charakterze badawczym podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania.

Termin składania wniosków: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu, nie później niż do 31/12/2020.

Projekty mogą trwać od 3 do 12 miesięcy.

Maksymalne dofinansowanie NAWA dla projektu to 500 000 zł.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

 • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
 • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
 • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
 • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA.

 

Nabór wniosków w programie Erasmus+

Komisja Europejska ogłosiła dodatkowy konkurs wniosków o dofinansowanie projektów typu „Partnerstwa strategiczne” dla szkolnictwa wyższego, dotyczący gotowości do prowadzenia edukacji cyfrowej (Partnerships for Digital Education Readiness).

Termin składania wniosków: 29 października 2020 r. godz. 12:00

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą się rozpocząć między 1 marca a 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Corrigendum do Przewodnika po programie Erasmus+ na rok 2020 oraz na stronie CWM

 

Nabór wniosków w programie NAWA Polskie Powroty 2020 (edycja COVID-19)

NAWA prowadzi nabór wniosków w programie „Polskie Powroty 2020- edycja COVID-19” przeznaczonym na zatrudnienie na uczelniach i w jednostkach naukowych polskich naukowców powracających do kraju, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID-19 i jej konsekwencjami.

Nabór wniosków jest prowadzony do 31 sierpnia 2020 roku.

Więcej informacji na stronie NAWA.

 

NAWA prowadzi nabór wniosków do programu STER-Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków do programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Finansowaniem mogą być objęte kompleksowe działania: związane z pozyskiwaniem zagranicznych doktorantów, wypłatą stypendiów dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej (zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree), wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (od 1 do 10 miesięcy), rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”, działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich.

Termin składania wniosków do dnia 31 lipca 2020 (przedłużony do 3 września br.).

Więcej informacji na stronie NAWA.

 

Nabór wniosków na realizację Wizyt Przygotowawczych w ramach Programu Edukacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym na realizację krótkich wizyt przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych w podmiotach z Państw Darczyńców - Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Celem wizyty przygotowawczej powinno być nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw – Darczyńców lub przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w ramach komponentów Programu Edukacja.

Czas trwania jednej wizyty wynosi od 1 do 5 dni roboczych oraz maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż. W jednej Wizycie Przygotowawczej mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby z instytucji.

Termin składania wniosków - nabór prowadzony jest w trybie on-going, do wyczerpania puli dostępnych środków, nie później niż 30.12.2020 r.

Więcej informacji na stronie programu.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego FRSE dotyczącego konkursu.

 

***

Archiwum konkursów:

 

NAWA prowadzi nabór wniosków do programu Profesura Gościnna

W ramach nowego Programu NAWA Profesura Gościnna uczelnie mogą zatrudnić na okres 36-48 miesięcy wybitnych specjalistów, którzy wraz grupą projektową będą prowadzić badania naukowe, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz przygotują aplikacje o prestiżowe granty. Program przewiduje możliwość pokrycia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Obecny konkurs dotyczy jedynie dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Edycje dla pozostałych dziedzin nauki NAWA ogłosi w kolejnych latach.

Nabór wniosków jest prowadzony do 31 lipca 2020 roku.

Więcej informacji na stronie NAWA.

 

Konkursy wniosków do programów wymiany bilateralnej NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi obecnie nabory wniosków do następujących programów wymiany i współpracy bilateralnej:

- pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec - do 30 czerwca 2020 r.

więcej informacji na stronie NAWA

- pomiędzy Polską a Republiką Francuską (PHC Polonium) – do 23 lipca 2020 r.

więcej informacji na stronie NAWA

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do Programu im. Bekkera

Program im. Bekkera oferuje stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki wspierające odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie badań naukowych lub pozyskanie materiałów do pracy w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

Wyjazdy mogą się rozpocząć najwcześniej 1 marca 2021 i trwać od 3 do 24 miesięcy (12 miesięcy dla młodego naukowca).

Stypendium pokrywa koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem zagranicznym oraz dodatek mobilnościowy. Dodatkowe finansowanie może zostać przyznane jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek stypendysty i/lub jego niepełnoletnie dzieci lub w przypadku niepełnosprawności – opiekun.

Indywidualne wnioski w programie składają zainteresowani w systemie elektronicznym NAWA do 18 czerwca 2020.

Więcej informacji na stronie NAWA

 

Nabór wniosków do programu Erasmus+ 2020

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na realizację projektów edukacyjnych szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+.

Terminy składania wniosków w ramach wybranych działań:

 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – do 5 lutego 2020 r.
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – do 13 lutego 2020 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy – do 26 lutego 2020 r.
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – do 26 lutego 2020 r.
 • Europejskie szkoły wyższe – do 26 lutego 2020 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – do 24 marca 2020 r.

Z uwagi na epidemię koronawirusa, terminy składania wniosków w ramach poszczególnych konkursów zostały przedłużone. Więcej informacji na stronie FRSE.

Więcej informacji na temat zasad aplikowania w konkursach i realizacji poszczególnych typów projektów znajduje się:

 

Nabór wniosków do programu im. Stanisława Ulama (NAWA) - średniookresowe przyjazdy naukowców zagranicznych

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama. Program umożliwia zaproszenie zagranicznego naukowca, który uzyskał minimum stopień doktora, na polską uczelnię na okres od 6 do 24 miesięcy. Dofinansowanie pokrywa koszty pobytu naukowca (comiesięczne stypendium w wysokości 10 tyś zł) oraz dodatek mobilnościowy na pokrycie kosztów podróży.

Celem pobytu zagranicznego naukowca może być:

 • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
 • odbycie stażu podoktorskiego;
 • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Termin składania wniosków mija 15 kwietnia 2020 r. (przedłużony do 23 kwietnia 2020)

Więcej informacji na stronie:

w j. polskim: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama/ogloszenie

w j. angielskim: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

 

Nabór wniosków do programu Polskie Powroty 2020 (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w programie Polskie Powroty 2020. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach i w instytutach, a także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Termin składania wniosków mija 31 marca 2020 r. (przedłużony do 23 kwietnia 2020)

Więcej informacji na stronie NAWA

 

Oferta stypendialna dla naukowców i studentów w ramach programu NAWA

NAWA zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA. 

Oferta obejmuje następujące kraje: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chińska Republika Ludowa, Chorwacja, Czechy, Egipt, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry oraz Wietnam.

Nabór wniosków do większości wymienionych krajów trwa do 20 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do zapoznana się ze szczegółami dla naukowców i dla studentów.

 

Stypendia na wyjazdy zagraniczne dla doktorantów - Program im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej, przeznaczonego dla doktorantów z polskich uczelni.

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach. Pobyt może trwać od 3 do 12 miesięcy (pierwsze wyjazdy od września 2020).

Stypendyści mogą w ośrodku zagranicznym:

 • odbyć część kształcenia związanego z rozprawą doktorską
 • prowadzić badania naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej
 • pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej
 • zrealizować część programu "Doktorat wdrożeniowy"
 • prowadzić zajęcia dydaktyczne lub inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Termin składania wniosków: do 18 grudnia 2019.

Uwaga: wnioski składają kandydaci bezpośrednio do NAWA bez pośrednictwa uczelni.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA

 

Konkurs NAWA na wymianę bilateralną naukowców z Chińską Republiką Ludową

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie bilateralnej wymiany naukowców z Chińską Republiką Ludową.

Program oferuje dofinansowanie pokrycia kosztów wymiany osobowej (kosztów podróży i pobytu) w związku z realizacją wspólnych projektów badawczych. Program nie finansuje samych badań.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez chińskich partnerów do Ministerstwa Nauki i Technologii oraz przez polskich partnerów do NAWA. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 tyś zł.

Termin składania wniosków: do 3 grudnia 2019.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA.

 

Konkurs NAWA na wymianę bilateralną naukowców z Walonią-Brukselą

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie bilateralnej wymiany naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia).

Program oferuje dofinansowanie pokrycia kosztów wymiany osobowej (kosztów podróży i pobytu) w związku z realizacją wspólnych projektów badawczych. Program nie finansuje samych badań.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez belgijskich partnerów do Wallonie-Bruxelles International oraz przez polskich partnerów do NAWA. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 tyś zł.

Termin składania wniosków: do 17 grudnia 2019.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA

 

Nabór wniosków do Programu Fulbright Specialist

Program realizowany przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu trwającego od 2 do 6 tygodni.

Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in. z prowadzeniem wykładów, warsztatów, uczestnictwem w konferencji, konsultacjami w zakresie prac badawczych, wykonaniem ekspertyz itp. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem Specjalisty (zakwaterowania, wyżywienia, podróży krajowych).

Termin składania wniosków: od 1 października do 12 listopada 2019.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Komisji Fulbrighta

 

 

Zmieniono
14-10-2020 - 11:40