Treść

Aktualne konkursy dla międzynarodowych projektów edukacyjnych:

 

NAWA prowadzi nabór wniosków do programu Profesura Gościnna

W ramach nowego Programu NAWA Profesura Gościnna uczelnie mogą zatrudnić na okres 36-48 miesięcy wybitnych specjalistów, którzy wraz grupą projektową będą prowadzić badania naukowe, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz przygotują aplikacje o prestiżowe granty. Program przewiduje możliwość pokrycia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Obecny konkurs dotyczy jedynie dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Edycje dla pozostałych dziedzin nauki NAWA ogłosi w kolejnych latach.

Nabór wniosków jest prowadzony do 31 lipca 2020 roku.

Więcej informacji na stronie NAWA.

 

NAWA prowadzi nabór wniosków do programu STER-Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków do programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Finansowaniem mogą być objęte kompleksowe działania: związane z pozyskiwaniem zagranicznych doktorantów, wypłatą stypendiów dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej (zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree), wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (od 1 do 10 miesięcy), rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”, działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich.

Termin składania wniosków do dnia 31 lipca 2020.

Więcej informacji na stronie NAWA.

 

Konkursy wniosków do programów wymiany bilateralnej NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi obecnie nabory wniosków do następujących programów wymiany i współpracy bilateralnej:

- pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec - do 30 czerwca 2020 r.

więcej informacji na stronie NAWA

- pomiędzy Polską a Republiką Francuską (PHC Polonium) – do 23 lipca 2020 r.

więcej informacji na stronie NAWA

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do Programu im. Bekkera

Program im. Bekkera oferuje stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki wspierające odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie badań naukowych lub pozyskanie materiałów do pracy w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

Wyjazdy mogą się rozpocząć najwcześniej 1 marca 2021 i trwać od 3 do 24 miesięcy (12 miesięcy dla młodego naukowca).

Stypendium pokrywa koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem zagranicznym oraz dodatek mobilnościowy. Dodatkowe finansowanie może zostać przyznane jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek stypendysty i/lub jego niepełnoletnie dzieci lub w przypadku niepełnosprawności – opiekun.

Indywidualne wnioski w programie składają zainteresowani w systemie elektronicznym NAWA do 18 czerwca 2020.

Więcej informacji na stronie NAWA

 

Nabór wniosków na realizację Wizyt Przygotowawczych w ramach Programu Edukacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym na realizację krótkich wizyt przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych w podmiotach z Państw Darczyńców - Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Celem wizyty przygotowawczej powinno być nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw – Darczyńców lub przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w ramach komponentów Programu Edukacja.

Czas trwania jednej wizyty wynosi od 1 do 5 dni roboczych oraz maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż. W jednej Wizycie Przygotowawczej mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby z instytucji.

Termin składania wniosków - nabór prowadzony jest w trybie on-going, do wyczerpania puli dostępnych środków, nie później niż 30.12.2020 r.

Więcej informacji na stronie programu.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego FRSE dotyczącego konkursu.

 

 

***

Archiwum konkursów:

 

Nabór wniosków do programu Erasmus+ 2020

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na realizację projektów edukacyjnych szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+.

Terminy składania wniosków w ramach wybranych działań:

 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – do 5 lutego 2020 r.
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – do 13 lutego 2020 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy – do 26 lutego 2020 r.
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – do 26 lutego 2020 r.
 • Europejskie szkoły wyższe – do 26 lutego 2020 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – do 24 marca 2020 r.

Z uwagi na epidemię koronawirusa, terminy składania wniosków w ramach poszczególnych konkursów zostały przedłużone. Więcej informacji na stronie FRSE.

Więcej informacji na temat zasad aplikowania w konkursach i realizacji poszczególnych typów projektów znajduje się:

 

Nabór wniosków do programu im. Stanisława Ulama (NAWA) - średniookresowe przyjazdy naukowców zagranicznych

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama. Program umożliwia zaproszenie zagranicznego naukowca, który uzyskał minimum stopień doktora, na polską uczelnię na okres od 6 do 24 miesięcy. Dofinansowanie pokrywa koszty pobytu naukowca (comiesięczne stypendium w wysokości 10 tyś zł) oraz dodatek mobilnościowy na pokrycie kosztów podróży.

Celem pobytu zagranicznego naukowca może być:

 • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
 • odbycie stażu podoktorskiego;
 • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Termin składania wniosków mija 15 kwietnia 2020 r. (przedłużony do 23 kwietnia 2020)

Więcej informacji na stronie:

w j. polskim: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama/ogloszenie

w j. angielskim: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

 

Nabór wniosków do programu Polskie Powroty 2020 (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w programie Polskie Powroty 2020. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach i w instytutach, a także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Termin składania wniosków mija 31 marca 2020 r. (przedłużony do 23 kwietnia 2020)

Więcej informacji na stronie NAWA

 

Oferta stypendialna dla naukowców i studentów w ramach programu NAWA

NAWA zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA. 

Oferta obejmuje następujące kraje: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chińska Republika Ludowa, Chorwacja, Czechy, Egipt, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry oraz Wietnam.

Nabór wniosków do większości wymienionych krajów trwa do 20 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do zapoznana się ze szczegółami dla naukowców i dla studentów.

 

Stypendia na wyjazdy zagraniczne dla doktorantów - Program im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej, przeznaczonego dla doktorantów z polskich uczelni.

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach. Pobyt może trwać od 3 do 12 miesięcy (pierwsze wyjazdy od września 2020).

Stypendyści mogą w ośrodku zagranicznym:

 • odbyć część kształcenia związanego z rozprawą doktorską
 • prowadzić badania naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej
 • pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej
 • zrealizować część programu "Doktorat wdrożeniowy"
 • prowadzić zajęcia dydaktyczne lub inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Termin składania wniosków: do 18 grudnia 2019.

Uwaga: wnioski składają kandydaci bezpośrednio do NAWA bez pośrednictwa uczelni.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA

 

Konkurs NAWA na wymianę bilateralną naukowców z Chińską Republiką Ludową

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie bilateralnej wymiany naukowców z Chińską Republiką Ludową.

Program oferuje dofinansowanie pokrycia kosztów wymiany osobowej (kosztów podróży i pobytu) w związku z realizacją wspólnych projektów badawczych. Program nie finansuje samych badań.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez chińskich partnerów do Ministerstwa Nauki i Technologii oraz przez polskich partnerów do NAWA. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 tyś zł.

Termin składania wniosków: do 3 grudnia 2019.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA.

 

Konkurs NAWA na wymianę bilateralną naukowców z Walonią-Brukselą

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie bilateralnej wymiany naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia).

Program oferuje dofinansowanie pokrycia kosztów wymiany osobowej (kosztów podróży i pobytu) w związku z realizacją wspólnych projektów badawczych. Program nie finansuje samych badań.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez belgijskich partnerów do Wallonie-Bruxelles International oraz przez polskich partnerów do NAWA. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 tyś zł.

Termin składania wniosków: do 17 grudnia 2019.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA

 

Nabór wniosków do Programu Fulbright Specialist

Program realizowany przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu trwającego od 2 do 6 tygodni.

Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in. z prowadzeniem wykładów, warsztatów, uczestnictwem w konferencji, konsultacjami w zakresie prac badawczych, wykonaniem ekspertyz itp. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem Specjalisty (zakwaterowania, wyżywienia, podróży krajowych).

Termin składania wniosków: od 1 października do 12 listopada 2019.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Komisji Fulbrighta

 

 

Zmieniono
03-07-2020 - 14:26