Treść

Informacja dla składających wnioski w programach NAWA dla instytucji

Jednostką odpowiedzialną za koordynację procesu aplikowania o dofinansowanie projektów instytucjonalnych w konkursach NAWA jest Centrum Współpracy Międzynarodowej. Jednostki i pracownicy PŁ zainteresowani udziałem w niżej wymienionych konkursach NAWA proszeni są o kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM: tel. +48 42 638 38 72 (lub 73). Sekcja ta oferuje również wsparcie w zakresie przygotowania projektu.

W przypadku konkursów NAWA, w których podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Politechnika Łódzka, osoba składająca wniosek w imieniu uczelni powinna posiadać/uzyskać stosowne pełnomocnictwo Jego Magnificencji Rektora do jego złożenia, które należy załączyć w systemie informatycznym NAWA.


Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Program wspiera projekty polskich uczelni, których celem jest wypracowanie trwałych i długookresowych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich zawieranych z uczelniami zagranicznymi.
Więcej informacji na stronie programu

 

Katamaran - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

Celem programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.
Więcej informacji na stronie programu

 

STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Finansowaniem mogą być objęte kompleksowe działania: związane z pozyskiwaniem zagranicznych doktorantów, wypłatą stypendiów dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej (zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree), wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (od 1 do 10 miesięcy), rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”, działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich.
Więcej informacji na stronie programu

 

Promocja Zagraniczna

Program wspiera projekty ukierunkowane na zagraniczną promocję uczelni, w szczególności stworzenie nowoczesnych instrumentów promocji oferty dydaktycznej i naukowej, które zachęcą zagranicznych kandydatów na studia oraz wykładowców do przyjazdu na polskie uczelnie.
Więcej informacji na stronie programu

 

Welcome to Poland

Program wspiera projekty polskich uczelni, których celem jest podniesienie kompetencji kadry oraz lepsze przygotowanie organizacyjne do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy.
Więcej informacji na stronie programu
 

Zmieniono
28-08-2020 - 09:02