Treść

Informacja dla składających wnioski w programach NAWA dla instytucji

Jednostką odpowiedzialną za koordynację procesu aplikowania o dofinansowanie projektów instytucjonalnych w konkursach NAWA jest Centrum Współpracy Międzynarodowej. Jednostki i pracownicy PŁ zainteresowani udziałem w niżej wymienionych konkursach NAWA proszeni są o kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM: tel. +48 42 638 38 72 (lub 73). Sekcja ta oferuje również wsparcie w zakresie przygotowania projektu.

W większości konkursów tego typu NAWA określa maksymalną liczbę wniosków składanych przez uczelnię. W takiej sytuacji PŁ przeprowadza wstępną preselekcję składanych wniosków. 

W przypadku konkursów NAWA, w których podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Politechnika Łódzka, osoba składająca wniosek w imieniu uczelni powinna posiadać/uzyskać stosowne pełnomocnictwo Jego Magnificencji Rektora do jego złożenia, które należy załączyć w systemie informatycznym NAWA.


Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Program wspiera projekty polskich uczelni, których celem jest wypracowanie trwałych i długookresowych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich zawieranych z uczelniami zagranicznymi.
Więcej informacji na stronie programu

 

Katamaran - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

Celem programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.
Więcej informacji na stronie programu

 

STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Program wspiera proces umiędzynarodowienia szkół doktorskich poprzez m.in. doskonalenie jakości kształcenia, zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów, wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej, wsparcie stypendialne dla doktorantów.
Więcej informacji na stronie programu

 

Welcome to Poland

Program wspiera projekty polskich uczelni, których celem jest budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi studentów oraz kadry z zagranicy, promocji zagranicznej.
Więcej informacji na stronie programu

 

Spinaker

Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich uczelni poprzez poszerzenie ofert intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, w tym realizowanych w formie zdalnej.
Więcej informacji na stronie programu.


 

Zmieniono
21-04-2021 - 12:55

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.