Treść

Informacja dla składających wnioski w programach NAWA

Jednostką odpowiedzialną za koordynację procesu aplikowania o dofinansowanie projektów instytucjonalnych w konkursach NAWA jest Centrum Współpracy Międzynarodowej. Jednostki i pracownicy PŁ zainteresowani udziałem w niżej wymienionych konkursach NAWA proszeni są o kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM: eduprojects@info.p.lodz.pl; tel. 638 38 72 (73)

W przypadku konkursów NAWA, w których podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Politechnika Łódzka, osoba składająca wniosek w imieniu uczelni powinna posiadać/uzyskać stosowne pełnomocnictwo Jego Magnificencji Rektora do jego złożenia, które należy załączyć w systemie informatycznym NAWA.


Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Program wspiera projekty polskich uczelni, których celem jest wypracowanie trwałych i długookresowych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich zawieranych z uczelniami zagranicznymi.
Więcej informacji https://nawa.gov.pl/instytucje/partnerstwa-akademickie

Katamaran - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

Celem programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu. Więcej informacji https://nawa.gov.pl/instytucje/katamaran-przygotowanie-i-realizacja-wsp…

STER - Stypendia doktorskie dla cudzoziemców

Celem programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych przez polskie uczelnie. Oferuje wsparcie finansowe na wypłatę stypendiów za najlepsze wyniki/osiągnięcia naukowe dla doktorantów zagranicznych oraz na działania informacyjne i promocyjne związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów. Więcej informacji https://nawa.gov.pl/instytucje/ster-stypendia-doktorskie-dla-cudzoziemc…

Promocja Zagraniczna

Program wspiera projekty ukierunkowane na zagraniczną promocję uczelni, w szczególności stworzenie nowoczesnych instrumentów promocji oferty dydaktycznej i naukowej, które zachęcą zagranicznych kandydatów na studia oraz wykładowców do przyjazdu na polskie uczelnie.
Więcej informacji https://nawa.gov.pl/instytucje/promocja-zagraniczna

Welcome to Poland

Program wspiera projekty polskich uczelni, których celem jest podniesienie kompetencji kadry oraz lepsze przygotowanie organizacyjne do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy.
Więcej informacji https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland
 

Zmieniono
02-09-2019 - 09:26