Treść

Partnerstwa Strategiczne (Strategic Partnerships)

Celem działania jest wsparcie projektów realizowanych wspólnie przez międzynarodowe konsorcja uczelni wyższych oraz innych instytucji i podmiotów z Krajów Programu (tj. państw Unii Europejskiej, Turcji, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), które przyczynią się do opracowania, wdrożenia i upowszechnienia innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie wyższym (np. modernizacji oferty dydaktycznej w celu dostosowania jej do potrzeb społeczeństwa i gospodarki, podniesienia jakości kształcenia itp.).

Wnioski o dofinansowanie projektów, w których polska uczelnia jest liderem konsorcjum (koordynatorem projektu) są składane do Agencji Narodowej - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-2-szkolnictwo-wyzsze/)

Materiały informacyjne PŁ - Partnerstwa Strategiczne

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (Capacity Building in the field of higher education)

Działanie wspiera międzynarodowe projekty współpracy pomiędzy uczelniami z Krajów Programu (tj. państwami Unii Europejskiej, Turcji, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) oraz uczelniami z Krajów Partnerskich (tj. państwami spoza grupy Państw Programu, podzielonymi na regiony świata). Projekty mają na celu wspieranie budowy potencjału, modernizację i umiędzynarodowienie uczelni z Krajów Partnerskich.

Wnioski o dofinansowanie projektów są składane do Agencji Wykonawczej w Brukseli - EACEA (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperatio…)

Materiały informacyjne PŁ - Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Sojusze na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances)

Celem działania jest wsparcie projektów realizowanych przez szkoły wyższe oraz inne instytucje i podmioty w Krajach Programu (tj. państwach Unii Europejskiej, Turcji, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) we współpracy z przedsiębiorstwami, które przyczynią się do propagowania innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności oraz zwiększenia szans na zatrudnienie absolwentów, a także do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy sektorami nauki i przedsiębiorstw.

Wnioski o dofinansowanie projektów są składane do Agencji Wykonawczej w Brukseli  - EACEA (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperatio…)

Materiały informacyjne PŁ - Sojusze na rzecz Wiedzy

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (Sector Skills Alliances)

Uczelnie mogą uczestniczyć jako partnerzy w działaniach typu „Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych”, które wspierają projekty realizowane przez instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami, których celem jest lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Wnioski o dofinansowanie projektów są składane do Agencji Wykonawczej w Brukseli - EACEA (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperatio…)

Materiały informacyjne PŁ - Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

Europejskie szkoły wyższe (European Universities)

Celem działania jest wsparcie międzynarodowych partnerstw instytucji szkolnictwa wyższego na rzecz tworzenia tzw. europejskich uniwersytetów przyszłości tj. uczelni zintegrowanych poprzez wspólną strategię, wspierających mobilność społeczności akademickiej w ramach wspólnego europejskiego „kampusu”, w których działają multidyscyplinarne i innowacyjne europejskie zespoły tworzenia wiedzy. 

Wnioski o dofinansowanie projektów są składane do Agencji Wykonawczej w Brukseli – EACEA (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-european-u…)

Zmieniono
04-06-2020 - 13:23