Treść

Wybrane akcje programu wspierające projekty realizowane z udziałem uczelni wyższych:

Partnerstwa współpracy (Cooperation Partnerships) w sektorze szkolnictwa wyższego

Akcja wspiera projekty realizowane przez międzynarodowe konsorcja uczelni wyższych, innych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw z Krajów Programu (tj. państw Unii Europejskiej, Turcji, Macedonii Północnej, Serbii oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), a także – jeśli jest to szczególnie uzasadnione – z Krajów Partnerskich z innych części świata. Głównym celem partnerstw jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim na rzecz modernizacji oferty dydaktycznej uczelni, jej lepszego dostosowania do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienia jakości kształcenia.

Wnioski o dofinansowanie projektów są składane do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kraju lidera konsorcjum projektowego. Wnioski, których wnioskodawcą jest polska uczelnia są składane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Akcja Erasmus Mundus

Akcja ta ma na celu promowanie doskonałości i internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie poprzez programy studiów – na poziomie studiów magisterskich – realizowanych i uznawanych wspólnie przez instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibami w Europie i otwartych na instytucje w innych krajach świata. Akcja obejmuje Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters/EMJM) oraz Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Design Measures/EMDM).

Projekty typu EMJM zakładają realizację opracowanych programów wspólnych studiów. Ich celem jest zwiększenie atrakcyjności i doskonałości europejskiego szkolnictwa wyższego oraz przyciągnięcie utalentowanych studentów z całego świata do Europy. EMJM zawierają obowiązkowy komponent mobilności studentów, a najlepszym kandydatom przyznawane są stypendia finansowane przez UE.

Projekty typu EMDM zakładają opracowywanie nowych, innowacyjnych i wysoce zintegrowanych transnarodowych programów studiów na poziomie magisterskim, realizowanych wspólnie przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie oraz, w stosownych przypadkach, innych partnerów posiadających szczególną wiedzę ekspercką i zainteresowanych danymi obszarami studiów/dziedzinami zawodowymi.

Wnioski o dofinansowanie projektów są składane do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Uniwersytety Europejskie (European Universities)

Akcja wspiera powstawanie oddolnych sieci instytucji szkolnictwa wyższego, które zwiększą poziom ambicji współpracy transgranicznej, przez opracowanie wspólnych długoterminowych strategii na rzecz kształcenia o najwyższej jakości, badań naukowych i innowacji, opartych na wspólnej wizji i wspólnych wartościach.

Wnioski o dofinansowanie projektów są składane do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw (Alliances for Education and Enterprises)

Akcja wspiera transnarodowe projekty realizowane wspólnie przez przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe oraz organizatorów szkoleń zawodowych, których celem jest wspieranie innowacji, nabywanie nowych umiejętności oraz wypracowanie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczego nastawienia. Mają one na celu wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, przedsiębiorstwach i szerszym środowisku społeczno-gospodarczym. Obejmuje to stawianie czoła wyzwaniom społecznym i gospodarczym, takim jak zmiana klimatu, zmiany demograficzne, transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja i szybkie zmiany w zatrudnieniu poprzez innowacje społeczne i odporność społeczności, a także innowacje na rynku pracy.

Wnioski o dofinansowanie projektów są składane do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Sojusze na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności – realizacja "planu działania" (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills - implementing the ‘Blueprint’)

Akcja wspiera tworzenie nowych podejść strategicznych i nawiązywanie współpracy na potrzeby wypracowania konkretnych rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności w określonych sektorach gospodarki lub w obszarach, w których wdraża się ważną akcję w ramach Europejskiego programu na rzecz umiejętności służącego zapewnieniu trwałej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience).

Celem projektów realizowanych w ramach akcji jest rozwiązywanie problemów niedoboru kwalifikacji na rynku pracy, który hamuje wzrost, innowacyjność i konkurencyjność określonych sektorów lub obszarów gospodarki UE. Sojusze zostaną wdrożone w 14 ekosystemach przemysłowych określonych w Nowej strategii przemysłowej dla Europy (A New Industrial Strategy for Europe).

Wnioski o dofinansowanie projektów są składane do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Zmieniono
30-04-2021 - 10:10

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.