Treść

CEEMAN International Quality Accreditation (CEEMAN IQA)

CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies) to założone w 1993 roku międzynarodowe stowarzyszenia na rzecz rozwoju zarządzania. Obejmuje swoim zasięgiem cały świat, liczy 200 członków pochodzących z 50 krajów. Są to instytucje z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz z Afryki. Do CEEMAN należy 17 polskich uczelni, głównie uczelnie ekonomiczne.

Celem stowarzyszenia jest podnoszenie jakości zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma temu służyć szereg inicjatyw związanych z rozwojem kształcenia, badań, doradztwem, czy wsparciem sieciowym w ramach stowarzyszenia. CEEMAN realizuje także proces akredytacji instytucjonalnej International Quality Accreditation – IQA, o którą mogą się ubiegać szkoły biznesu oraz uczelnie, które kształcą w obszarze zarządzania.

Akredytacja CEEMAN IQA zakłada doskonalenie kształcenia w obszarze zarządzania poprzez położenie w procesie akredytacji jednakowego nacisku na dwa bardzo ważne elementy – zarówno spełnienie uznanych na arenie międzynarodowej standardów jakości, jak i uwzględnienie w działalności akredytowanej jednostki potrzeb i oczekiwań najbliższego otoczenia, w którym ona funkcjonuje.

Założenia akredytacji CEEMAN IQA uwzględniają także:

  • wzmacnianie międzynarodowych kontaktów między naukowcami w obszarze kształcenia i badań z zakresu zarządzania, przy jednoczesnym promowaniu i wspieraniu współpracy uczelni z partnerami regionalnymi w celu lepszego zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań, w tym także potrzeb związanych z obszarem badawczym
  • wspieranie ciągłego doskonalenia we wszystkich aspektach działalności instytucjonalnej oraz zachęcanie do kreatywności i wprowadzania innowacji zarówno w zakresie treści kształcenia przyszłych menadżerów, jak i narzędzi, za pomocą których jest ono realizowane,
  • zapewnienie należytej uwagi nie tylko w stosunku do treści kształcenia przyszłych menadżerów, ale także wobec szerszego kontekstu odpowiedzialności społecznej, etycznej i środowiskowej, którą pociąga za sobą działalność biznesowa.

Akredytację CEEMAN ma obecnie 29 uczelni, w tym 7 uczelni polskich.

Więcej informacji:

http://www.ceeman.org/accreditation

 

 

 

Zmieniono
24-06-2020 - 07:49