Treść

CEEMAN International Quality Accreditation (CEEMAN IQA)

O akredytację instytucjonalną CEEMAN IQA mogą się ubiegać szkoły biznesu oraz uczelnie, które kształcą w obszarze zarządzania. Szczegółowej ocenie w ramach procesu akredytacji podlega m.in. misja i strategia rozwoju, dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku, innowacyjność kształcenia, relacje ze środowiskiem biznesu, internacjonalizacja, itd.

Akredytacja CEEMAN IQA kładzie nacisk na spełnienie uznanych na arenie międzynarodowej standardów jakości, ale z drugiej strony – także na uwzględnienie w działalności akredytowanej jednostki potrzeb i oczekiwań najbliższego otoczenia. W procesie akredytacji CEEMAN IQA zakłada się także:

  • wzmacnianie międzynarodowych kontaktów między naukowcami w obszarze kształcenia i badań z zakresu zarządzania, przy jednoczesnym promowaniu i wspieraniu współpracy uczelni z partnerami regionalnymi oraz lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań, w tym także potrzeb związanych z obszarem badawczym,
  • wspieranie ciągłego doskonalenia we wszystkich aspektach działalności instytucjonalnej oraz zachęcanie do kreatywności i wprowadzania innowacji w zakresie treści kształcenia przyszłych menadżerów oraz narzędzi, za pomocą których jest ono realizowane,
  • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przyszłych menadżerów, w tym także w zakresie szerszego kontekstu odpowiedzialności społecznej, etycznej i środowiskowej, którą pociąga za sobą działalność biznesowa.

Proces akredytacji instytucjonalnej International Quality Accreditation – IQA jest realizowany przez CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies), założone w 1993 roku międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz rozwoju zarządzania. Stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem cały świat, liczy 200 członków pochodzących z 50 krajów. Są to instytucje z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz z Afryki. Do CEEMAN należy 20 polskich uczelni, w tym Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ. Celem stowarzyszenia jest podnoszenie jakości zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma temu służyć szereg inicjatyw związanych z rozwojem kształcenia, badań, doradztwem, czy wsparciem sieciowym w ramach stowarzyszenia.

Akredytację CEEMAN mają obecnie 33 uczelnie, w tym 10 uczelni polskich. Wydział Organizacji i Zarządzania pomyślnie przeszedł etap wstępnej oceny kwalifikowalności do akredytacji (eligibility review) i tym samym może rozpocząć proces akredytacji. W styczniu 2021 ruszył proces przygotowania raportu samooceny.

Więcej informacji

Akredytacja CEEMAN IQA jest finansowana przez MEiN w ramach projektu POWER Akredytacje zagraniczne". Celem projektu jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

logo

 

Zmieniono
05-04-2022 - 09:08

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.