Treść

HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)

HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) jest renomowaną jednostką międzynarodową, która cieszy się uznaniem środowiska akademickiego. Jest członkiem European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), widnieje także w rejestrze European Quality Assurance Register (EQAR). Ma doświadczenie w akredytacjach instytucjonalnych i programowych na całym świecie. Do tej pory akredytację HCERES uzyskały, poza uczelniami francuskimi, także uczelnie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Libanu, Wietnamu, Kataru, Kamerunu, czy Armenii. HCERES jest instytucją przykładającą wagę do internacjonalizacji, co jest podkreślane w jej dokumentach strategicznych.

Proces dokonywanej przez HCERES oceny odnosi się do poszczególnych obszarów wewnętrznego zarządzania jakością kształcenia przyjętych w „Standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”. W proces oceny zaangażowani są eksperci nie tylko z Francji, ale także z innych krajów, są to m.in. reprezentanci takich uczelni, jak np.: Universität Zürich, University of Antwerp, Universidade de Lisboa, ETH Zürich, Technische Universität München.

W dniach 4-5 marca 2019 roku w Politechnice Łódzkiej odbyła się pierwsza wizyta przedstawicieli HCERES (exploratory visit), podczas której spotkali się oni z Władzami Uczelni, prodziekanami oraz przedstawicielami pracowników administracyjnych. Wizyta akredytacyjna (on-site visit) miała miejsce w dniach 7-10 października 2019 roku. W ramach tej wizyty odbyło się 41 spotkań Zespołu HCERES z Rektorem, Prorektorami, pracownikami PŁ (akademickimi i administracyjnymi), studentami, absolwentami, interesariuszami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi partnerami akademickimi. Zespół odwiedził Bibliotekę PŁ, Biuro Karier, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Centrum Współpracy Międzynarodowej, laboratoria PŁ. W marcu Politechnika Łódzka otrzymała raport wstępny. Obecnie Uczelnia czeka na decyzję HCERES. 

http://www.hceres.com

Zmieniono
08-04-2020 - 12:18