Treść

HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)

HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) jest renomowaną jednostką międzynarodową, która cieszy się uznaniem środowiska akademickiego. Jest członkiem European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), widnieje także w rejestrze European Quality Assurance Register (EQAR). Ma doświadczenie w akredytacjach instytucjonalnych i programowych na całym świecie. Do tej pory akredytację HCERES uzyskały, poza uczelniami francuskimi, także uczelnie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Libanu, Wietnamu, Kataru, Kamerunu, czy Armenii. HCERES jest instytucją przykładającą wagę do internacjonalizacji, co jest podkreślane w jej dokumentach strategicznych.

Proces dokonywanej przez HCERES oceny odnosi się do poszczególnych obszarów opisanych w „Standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”. W proces oceny zaangażowani są eksperci z Francji, oraz z innych krajów, są to m.in. reprezentanci takich uczelni, jak np.: Universität Zürich, University of Antwerp, Universidade de Lisboa, ETH Zürich, Technische Universität München.

Więcej informacji o HCERES

Wizyta akredytacyjna (on-site visit) miała miejsce w dniach 7-10 października 2019 roku. W ramach tej wizyty odbyło się 41 spotkań Zespołu HCERES z Rektorem, Prorektorami, pracownikami PŁ (akademickimi i administracyjnymi), studentami, absolwentami, interesariuszami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi partnerami akademickimi. Zespół odwiedził Bibliotekę PŁ, Biuro Karier, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Centrum Współpracy Międzynarodowej, laboratoria PŁ.

15 kwietnia 2020 Politechnice Łódzkiej, jako pierwszej polskiej uczelni, przyznano akredytację ważną na 5 lat. Uczelnia wypadła  bardzo dobrze we wszystkich 6 ocenianych kryteriach. Zespół HCERES ocenił wysoko bogatą ofertę kształcenia w PŁ oraz jej dostosowanie do potrzeb rynku pracy i działania podejmowane w ramach doskonalenia programów kształcenia. W raporcie końcowym zwrócono uwagę na szeroki zakres współpracy PŁ z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz na to, że uczelnia skutecznie wykorzystuje szanse, jakie daje jej to otoczenie.

W obszarze badań HCERES docenił pracę PŁ w zakresie zdefiniowania priorytetowych obszarów badawczych i uwzględnienia wyników prowadzonych badań w kształceniu studentów oraz założenia nowopowstałej szkoły doktorskiej.  Zespół Oceniający dostrzegł także bardzo dobrze rozwiniętą sieć międzynarodowej wymiany studentów, zaangażowanie społeczności akademickiej w budowanie kultury jakości oraz jej świadomość w zakresie zasad etyki zawodowej. Doceniono także ogromne zaangażowanie pracowników, studentów oraz partnerów uczelni w realizowane przez nią działania oraz fakt, że PŁ ma jasno określoną misję i wizję, które są wspólne dla całej społeczności akademickiej.

Raport dla PŁ jest dostępny na stronie HCERES.

TUL_Accreditation_Certificate_2020.pdf

Akredytacja HCERES jest finansowana przez MEiN w ramach projektu POWER Akredytacje zagraniczne". Celem projektu jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

logo

Zmieniono
31-03-2021 - 10:24

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.