Treść

Projekty NAWA

Welcome TULbox

Projekt "Welcome TULbox - Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej" jest koordynowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ przy współpracy z Biblioteką PŁ i Centrum Języków PŁ. Projekt jest realizowany w ramach Programu NAWA - Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt dotyczy przygotowania organizacyjnego naszej uczelni w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej, poprzez:

  • podniesienie kompetencji pracowników administracji w zakresie komunikacji interpersonalnej w środowisku międzykulturowym
  • zwiększenie dostępności do niezbędnych i praktycznych informacji oraz dokumentów dla obcokrajowców na uczelni w j. angielskim
  • zwiększenie i dostosowanie zasobów Biblioteki PŁ na potrzeby internacjonalizacji: zakup książek naukowych, dydaktycznych i beletrystycznych w j. angielski i francuskim oraz przygotowanie kursów e-learningowych w j. angielskim ułatwiających korzystanie z zasobów biblioteki przez obcokrajowców
  • ułatwienie obcokrajowcom studiującym na PŁ w j. polskim aklimatyzację i rozwój umiejętności językowych poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z j. polskiego, organizowanych przez Centrum Językowe PŁ

Projekt jest realizowany w okresie od listopada 2018 do września 2020.

Więcej informacji na stronie Projektu

Welcome

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji Kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 

Projekty realizowane w ramach programu PROM

Politechnika Łódzką realizuje projekty w ramach programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Celem projektów jest zwiększenie międzynarodowej mobilności doktorantów na uczelni, podniesienie jakości i umiędzynarodowienia kształcenia 3. stopnia oraz zwiększenie współpracy z uczelniami zagranicznymi. Wyjazdy i przyjazdy mogą mieć na celu np. aktywny udział w konferencji, wykonanie pomiarów, pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, udział w szkoleniu itp.

W roku akademickim 2018/2019 projekt oferował dofinansowanie kosztów 66 mobilności, trwających od 5 do 30 dni, w tym 33 wyjazdów doktorantów i kadry akademickiej PŁ do ośrodków zagranicznych oraz 33 przyjazdów doktorantów i kadry akademickiej z ośrodków zagranicznych na PŁ. W projekcie wzięło udział 62 doktorantów oraz 4 nauczycieli akademickich.

Projekt był realizowany w okresie 01.10.2018 – 30.09.2020.

Artykuł w "Życiu Uczelni" podsumowujący realizację 1. edycji programu PROM w PŁ.

Od 2019 roku uczelnia realizuje kolejną edycję projektu, oferując tym razem dofinansowanie krótkookresowych mobilności dla 80 doktorantów, w tym 40 uczestników z zagranicy i 40 doktorantów PŁ.

Więcej informacji o bieżącej edycji projektu znajdą Państwo na stronie Promobility

Nawa Prom

Projekt PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

 

Projekty zrealizowane w ramach programu NAWA Nowoczesna Promocja Zagraniczna

TUL Study Camp

Projekt "TUL Study Camp - Promocja oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej wśród Polonii w Argentynie i Brazylii" miał na celu promocję oferty kształcenia prowadzonej przez naszą uczelnię wśród potencjalnych kandydatów wywodzących się z rodzin Polonijnych w Brazylii i Argentynie. Polegał na organizacji 14-dniowej wizyty na naszej uczelni grupy młodzieży z tych krajów wraz z opiekunami. Wizyta miała formę szkoły letniej, w ramach której uczestnicy zapoznali się z ofertą studiów, warunkami studiowania, poznali Łódź i region. W ramach zajęć edukacyjnych uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi metodami kształcenia oferowanymi przez PŁ (tj. design thinking) oraz podnieśli poziom znajomości j. polskiego. Uczestnicy szkoły letniej wzieli udział w opracowaniu strategii i narzędzi promocji oferty edukacyjnej PŁ w krajach Ameryki Łacińskiej, a następnie podjęli własne działania promujące naszą uczelnię, jako Ambasadorzy Politechniki Łódzkiej w swoich krajach.

Projekt był realizowany w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2019.

Zapraszamy na stronę projektu TUL Study Camp.

Ca roule avec TUL!

Celem bezpośrednim projektu "Ca roule avec TUL - Promocja oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej w Maroku" było przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej kierunku "Gestion et Technologie", prowadzonym na PŁ w j. francuskim w Maroku. Kampania obejmowała mobilną reklamę rowerową w Marrakeszu i spotkanie z potencjalnymi kandydatami na studia. Projekt przyczynił się do zwiększenia rozpoznawalności marki uczelni w Maroku, a także umożliwił uczelni zwiększenie potencjału w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi promocji oferty dydaktycznej i naukowej za granicą. Zdobyte doświadczenie zostanie wykorzystane w kolejnych kampaniach promocyjno-informacyjnych w innych regionach świata.

Projekt był realizowany w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2019.

 

Inne projekty

Mobilność akademicka w ramach programu Edukacja EOG

W ramach komponentu II Programu Edukacja – Mobilność w szkolnictwie wyższym – Politechnika Łódzka realizuje projekt mobilności akademickiej dla studentów i pracowników, we współpracy z wybranymi uczelniami partnerskimi z Islandii i Norwegii.

Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2020 – 30.09.2022.

Całkowita wartość projektu to 95 020 EUR.

Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG.

Więcej informacji o możliwościach wyjazdów znajdą Państwo w zakładkach "Mobilność Studentów PŁ” oraz „Mobilność Pracowników”.

logo EOG

 

 

 

 

Mistrzowie Dydaktyki na Politechnice Łódzkiej

W lutym 2019 r. Politechnika Łódzka podpisała umowę o dofinansowanie udziału grupy nauczycieli akademickich PŁ w projekcie o charakterze wdrożeniowym "Mistrzowie Dydaktyki", realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych, a w szczególności tutoringu akademickiego. W ramach projektu grupa nauczycieli akademickich zostanie przeszkolona podczas wizyt studyjnych w renomowanych uczelniach europejskich, m.in. Ghent University (Belgia), University of Groningen (Holandia), University College London (Wielka Brytania), Aarhus University (Dania). Ponadto nauczyciele będą mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach on-line oraz w cyklicznych konferencjach "Kadry Przyszłości", organizowanych w kraju przez MNiSW. Każdy z przeszkolonych nauczycieli przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem tutoringu z wybranymi studentami, a także wesprze PŁ we wdrożeniu metody tutoringu na całej uczelni. Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach projektu ze studentami rozpoczną się w nowym roku akademickim 2019/2020.

Obecnie w projekcie uczestniczy 59 nauczycieli akademickich PŁ.

Więcej informacji w zakładce projektu

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ pełni rolę koordynatora zadań projektu na uczelni. Osobą do kontaktu jest pani mgr Alina Wujcik, tel.(+42) 638 38 75.

logo MD

 

Flipped Education at TUL - wizyta amerykańskiej specjalistki w ramach Programu Fulbrighta

Na zaproszenie Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ przyjechała z wizytą ekspercką pani dr Elizabeth Mauch z Bloomsburg University w Stanach Zjednoczonych, specjalistka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w stosowaniu metod kształcenia zorientowanych na studenta.

Wizyta odbyła się w ramach Programu Fulbright Specialist, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektów w Polsce.

Podczas dwutygodniowego pobytu, w dniach od 20 maja do 2 czerwca 2019 r., pani dr Mauch wygłosiła otwarty wykład na temat modelu kształcenia odwróconego, flipped classroom, będącego integralną częścią systemu zorientowanego na studenta, przeprowadziła warsztaty i indywidualne konsultacje z 66 nauczycielami akademickimi reprezentującymi różne kierunki kształcenia na naszej uczelni. Podczas zajęć nasi pracownicy mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami prowadzenia zajęć zgodnie z modelem flipped.

Efekty wizyty specjalisty zostaną wykorzystane w procesie wdrażania modelu flipped education na naszej uczelni począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

Zmieniono
05-05-2021 - 19:49