Treść

„A model for Interactive (A)Synchronous Learning in Online STEM Education” to projekt typu Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej, realizowany w sektorze szkolnictwa wyższego.

logo

 

Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania przed którymi stanęły uczelnie wyższe w dobie pandemii Covid-19. Jego głównym celem jest zwiększenie poziomu interakcji student-nauczyciel na rzecz bardziej wydajnej i skutecznej komunikacji w trakcie przekazywania wiedzy i uczenia się w formule zdalnej, z dala od tradycyjnej sali wykładowej.

E-Close jest realizowany przez Politechnikę Łódzką w partnerstwie z Universytetem w Alcalá de Henares (Hiszpania), Uniwersytetem w Aveiro (Portugalia) oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Niemcy). W ramach naszej uczelni projekt koordynuje Centrum Współpracy Międzynarodowej pod kierownictwem dr inż. Doroty Piotrowskiej, prof. PŁ.

Partnerzy wspólnie opracowują, wdrażają i upowszechniają innowacyjne i kompleksowe rozwiązania w zakresie nauczania i uczenia się, wspierane przez zaawansowane technologie i narzędzia informatyczne. W ramach projektu powstają:

1. Metodologia interaktywnej, asynchronicznej i synchronicznej, edukacji STEM w formie online

2. Zestaw narzędzi dla nauczycieli do nauczania na odległość

3. Programy szkoleń dla nauczycieli

4. Inteligentna grywalizacja oparta na teorii inteligencji wielorakiej

5. Odznaki online w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (umiejętności XXI wieku)

6. Wytyczne i rekomendacje dla interesariuszy nowoczesnej edukacji zdalnej.

Konsorcjum oferuje ponadto nauczycielom akademickim uczestniczącym w projekcie szereg możliwości szkoleniowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, zwiększających ich kompetencje do skutecznego, wzbudzającego zainteresowanie i zapewniającego responsywność studentów, nauczania online. Studenci z kolei, mają okazję spotkać się w wybranych krajach partnerskich celem uczestniczenia w warsztatach realizowanych w formule blended-learning, z wykorzystaniem elementów grywalizacji. Kolejnym działaniem z udziałem studentów jest wyjazd do bazy żeglarskiej PŁ na Mazurach w ramach „21st Century Skills Survival Camp”. W ramach zajęć rozwijają poszukiwane na rynku pracy umiejętności XXI wieku.

Projekt jest skierowany do studentów i nauczycieli akademickich gotowych do wykorzystania technologii ICT w obliczu wyzwań edukacji zdalnej .

E-Close to projekt 2-letni realizowany w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r.

Budżet projektu wynosi 290 815 EUR.

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA226-HE-096239

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu https://eclose.p.lodz.pl/ 

symbol dobrej praktyki     

Projekt został uznany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji za przykład dobrej praktyki i może służyć innym organizacjom jako źródło inspiracji.

 

Projekt jest współfinansowany z programu Erasmus+

Zmieniono
22-08-2023 - 11:51

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.