Frequently Asked Questions

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące działalności CWM. Jeśli nie rozwialiśmy Twoich wątpliwości, zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronie lub do kontaktu poprzez formularz lub mailowo na adres: cwm@adm.p.lodz.pl.


Erasmus+ studies are available in the following : programme countries: : the EU countries, Turkey, Macedonia, Iceland, Norway, Liechtenstein and  partner countries: : non-EU countries.

If the TUL Unit cooperates with a university located in a Partner Country and would like to develop cooperation through student and employee mobility, it should submit a proposal to the International Educational Projects Section of the CWM to include the selected university in the next application submitted by TUL.

In addition to the funds allocated for financing mobility, universities conducting student or staff exchanges receive a grant from the Erasmus+ programme for the so-called organisational support of mobility. The funds allocated for organisational support of mobility may be used for activities related to exchange promotion, language preparation of outgoing or incomingpersons as well as activities related to monitoring and supporting participants during the mobility period.

Lodz University of Technology has submitted 18 applications as part of the non-competition project of the Ministry of Science and Higher Education "Foreign Accreditations" of the Operational Programme Knowledge Education Development, co-financed by the European Social Fund. All of them have qualified for funding. Currently, the University is applying for EUR-ACE® Label accreditation in 11 fields of study at I and II cycle studies and American ABET accreditation in 4 programmes run in English. The University has also applied for participation in the evaluation of the Institutional Evaluation Programme (IEP, EUA), institutional accreditation HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignementsupérieur) and the re-accreditation of the TUL Language Centre (EAQUALS accreditation).

The Erasmus+ programme  - is the largest programme of the European Union in the field of education, training, youth and sport implemented in the years 2014-2020 with a total budget of EUR 14.7 billion. NAWA programmes - NAWA programmes support international academic exchange and the process of internationalisation of Polish universities and scientific institutions, dissemination of information about the Polish system of higher education and science as well as popularisation of the Polish language outside Poland. The offer of NAWA programmes is addressed to scientists, doctoral students, students, Polish citizens and foreigners, and also universities, scientific units of the Polish Academy of Sciences and Polish research institutes. The CEEPUS Program - the program supporting academic exchange between countries such as Albania, Austria, Bulgaria, Croatia, Montenegro, the Czech Republic, Macedonia, Moldova, Romania, Poland, Slovakia, Slovenia, Serbia, Hungary, Bosnia and Herzegovina and Kosovo. The Visegrad Fund - the fund offers a scholarship program for second-cycle students and for studies or research internships for doctoral students and postdoctoral students. It also supports projects developing regional cooperation between countries (V4) and their partners. The Scholarship and Training Fund is an instrument of non-reimbursable financial assistance for Poland offered by three countries of the European Free Trade Association.

The International Cooperation Centre is divided into 3 smaller Centres: IFE – the International Faculty of Engineering – an inter-departmental unit of Lodz University of Technology providing education in foreign languages as part of studies conducted by TUL,the Cooperation CentrePoland-East - CWPW – responsible for establishing, maintaining and developing contacts with Partners in the East, the International Cooperation Service Centre COWM – deals with the administrative area: mobility of staff and students, educational projects, accreditations and international rankings as well as promotion of TUL abroad.

CWM dzieli się na 3 mniejsze Centra: Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE – jednostkę międzywydziałową Politechniki Łódzkiej organizującą kształcenie w językach obcych w ramach studiów prowadzonych przez PŁ,Centrum Współpracy Polska-Wschód CWPW – odpowiedzialne za nawiązywanie, utrzymanie i rozwój kontaktów z Partnerami na Wschodzie,Centrum Obsługi Współpracy Międzynarodowej COWM - opiekuje się strefą administracyjną: mobilnością kadry i studentów, projektami edukacyjnymi, akredytacjami i rankingami międzynarodowymi, a także promocją PŁ za granicą.

Program Erasmus+ - to największy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu realizowany w latach 2014-2020 o łącznym budżecie 14,7 mld euro. Programy NAWA - programy NAWA wspierają międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych, upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz upowszechnianie języka polskiego poza granicami Polski. Oferta programów NAWA skierowana jest do naukowców, doktorantów, studentów, obywateli polskich i obcokrajowców, a także uczelni, jednostek naukowych PAN i polskich instytutów badawczych. Program CEEPUS - program wspierający wymianę akademicką pomiędzy krajami, takimi jak: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Fundusz Wyszehradzki - fundusz oferuje program stypendialny dla studentów II stopnia oraz na studia lub staże badawcze dla doktorantów i postdoc. Wspiera również projekty rozwijające współpracę regionalną krajów (V4) oraz ich partnerów. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - to instrument bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski oferowanej przez trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.Inne źródła finansowania

W ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Akredytacje zagraniczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Łódzka złożyła 18 wniosków. Wszystkie z nich zostały zakwalifikowane do finansowania. Obecnie Uczelnia stara się o akredytację EUR-ACE® Label na 11 kierunkach na studiach I i II stopnia oraz amerykańską akredytację ABET na 4 programach prowadzonych w języku angielskim. Uczelnia zgłosiła także swój udział w ramach ewaluacji Institutional Evaluation Programme (IEP, EUA), akredytacji instytucjonalnej HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) oraz reakredytacji Centrum Językowego (akredytacja EAQUALS).

Oprócz środków przeznaczonych na dofinansowanie wyjazdów, uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników otrzymują dofinansowanie z programu Erasmus+ na tzw. wsparcie organizacyjne mobilności.Środki przeznaczone na wsparcie organizacyjne mobilności (Organisational Support), mogą być wykorzystywane na działania związane z promocją wymiany, przygotowaniem językowym osób wyjeżdżających lub przyjeżdżających, a także na działania związane z monitorowaniem i wspieraniem uczestników w trakcie okresu mobilności.

Jeśli Jednostka PŁ współpracuje z uczelnią zlokalizowaną w Kraju Partnerskim i chciałaby rozwijać współpracę poprzez mobilność studentów oraz pracowników, powinna zgłosić do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM propozycję włączenia wybranej uczelni do kolejnego wniosku składanego przez PŁ.

Na studia w ramach programu Erasmus+ można wyjechać do: krajów programu: kraje UE oraz w Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia, Lichtenstein, krajów partnerskich: kraje poza UE