Treść

Mobilność pracowników Politechniki Łódzkiej, realizowana w ramach programu Erasmus+, projekt KA131, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Projekt jest koordynowany przez Sekcję Mobilności Kadry, działającą w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.


Jakie są rodzaje mobilności i kto może z nich skorzystać?

1. Wyjazd z obowiązkiem prowadzenia zajęć dydaktycznych:

Nauczyciele akademiccy mają możliwość wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych połączonych z wymianą doświadczeń między uczelniami. Podczas trwania mobilności, pracownik akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 8h wykładów. Jeżeli działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym podczas jednego okresu pobytu za granicą, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) jest ograniczona do 4 godzin.

Mobilności te muszą odbyć się w uczelni, z którą Politechnika Łódzka posiada aktualną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia ta musi posiadać ważną kartę Erasmusa (ECHE) przyznaną przez Komisję Europejską uprawniającą do uczestnictwa w programie. 

Lista aktualnie obowiązujących umów międzyinstytucjonalnych

2. Wyjazd w celach szkoleniowych:

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi i nauczyciele akademiccy mają możliwość doskonalenia kwalifikacji zawodowych, rozwijania umiejętności miękkich oraz podnoszenia kompetencji językowych i cyfrowych podczas wyjazdów typu:

  • Międzynarodowe tygodnie szkoleniowe tzw. International Staff Training Weeks, zorganizowane przez uczelnię lub instytucję zagraniczną, w których uczestniczy jednocześnie większa grupa pracowników z różnych uczelni zagranicznych. Lista dostępnych wyjazdów typu International Staff Training Weeks
  • Indywidulane wyjazdy do uczelni lub instytucji zagranicznej w celu udziału w szkoleniach, warsztatach lub w celu wymiany doświadczeń między uczelniami, tzw. job shadowing;

Wyjazdy w celach szkoleniowych mogą być realizowane zarówno w uczelni zagranicznej, jak i w instytucji nieakademickiej (przedsiębiorstwo, organizacja, itp.), która znajduje się w kraju programu. W przypadku mobilności do uczelni, musi ona także posiadać ważną kartę Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education) przyznaną przez Komisję Europejską uprawniającą do uczestnictwa w programie.

Wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe do krajów partnerskich muszą odbyć się w instytucji szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego, z którą Politechnika Łódzka podpisała umowę międzyinstytucjonalną przed rozpoczęciem mobilności: Lista uczelni w krajach partnerskich.

3. Wyjazdy pracowników na mieszane programy intensywne, tzw. BIP (Blended Intensive Programmes):

BIP to krótkotrwały intensywny program szkoleniowy łączący mobilność fizyczną za granicą z obowiązkowym komponentem wirtualnym umożliwiającym zespołową pracę online. Uczestnictwo w BIP musi przyczynić się do zwiększenia kompetencji pracownika.


Dofinansowanie z budżetu programu Erasmus+ jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

Pracownicy PŁ, zakwalifikowani na wyjazd, otrzymują wsparcie indywidualne oraz stypendium na dofinansowanie kosztów podróży:

  • Wysokość wsparcia indywidualnego uzależniona jest od grupy krajów, do której należy kraj instytucji przyjmującej;
  • Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od wybranego środka transportu oraz od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe i jest określona przez Komisję Europejską w Kalkulatorze odległościDo obliczenia dofinansowania dla pracownika PŁ, przyjmuje się, że miejscem rozpoczęcia podróży jest Łódź jako siedziba Politechniki Łódzkiej.
  • W przypadku podróży określanej jako „Green Travel”, uczestnikowi przysługuje wyższe stypendium na podróż oraz możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia indywidualnego na dni podróży (do 4 dni).

Aktualne zasady dofinansowania zostały opisane w załączonym dokumencie.

Pobyt pracownika za granicą może trwać minimum 2 dni (z wyłączeniem czasu podróży), a maksymalnie 2 miesiące, przy czym Politechnika Łódzka przyjęła ogólną zasadę, że dofinansowanie jest przyznawane na okres maksymalnie 5 dni, w przypadku wyjazdu do kraju programu lub na okres maksymalnie 7 dni, w przypadku wyjazdu do kraju partnerskiego.

Szczegółowe zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Politechniki Łódzkiej w ramach akcji programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna, projekt KA131 znajdują się w załączonym dokumencie. 


Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Orłowska tel: +48 42 638 38 17 agnieszka.orlowska@p.lodz.pl

 

Zmieniono
28-11-2022 - 09:11