Treść

Mobilność pracowników Politechniki Łódzkiej, realizowana w ramach programu Erasmus+, projekt KA131, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Projekt jest koordynowany przez Sekcję Mobilności Kadry, działającą w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.


Jakie są rodzaje mobilności i kto może z nich skorzystać?

1. Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

W wyjazdach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych mogą brać udział nauczyciele akademiccy zatrudnieni w PŁ na umowę o pracę lub na umowę mianowania, władający językiem obcym używanym w czasie wyjazdu na poziomie co najmniej B2. Podczas trwania mobilności, nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w wymiarze minimum 8h. 

Jeżeli działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym podczas jednego okresu pobytu za granicą, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) jest ograniczona do 4 godzin.

Mobilności te muszą odbyć się w uczelni, z którą Politechnika Łódzka posiada aktualną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia ta musi posiadać ważną kartę Erasmusa (ECHE) przyznaną przez Komisję Europejską uprawniającą do uczestnictwa w programie. 

Lista aktualnie obowiązujących umów międzyinstytucjonalnych

Nauczyciel akademicki korzystający z grantu Erasmus+ w celach dydaktycznych, jest zobowiązany do przeprowadzenia prezentacji o ofercie kształcenia w Politechnice Łódzkiej dla studentów i/lub kadry w uczelni przyjmującej i może zostać poproszony przez PŁ o omówienie dalszych możliwości współpracy dydaktycznej z instytucją przyjmującą.

2. Wyjazdy w celu szkoleniowym

W wyjazdach szkoleniowych mogą brać udział pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi i nauczyciele akademiccy zajmujący stanowiska funkcyjne, zatrudnieni w PŁ na umowę o pracę, władający językiem obcym używanym w czasie wyjazdu na poziomie co najmniej B2. Pozostali nauczyciele akademiccy mogą brać udział w wyjazdach szkoleniowych tylko w formie wyjazdu łączącego działanie dydaktyczne z działaniem szkoleniowym podczas jednego okresu pobytu za granicą.

Wyjazdy w celach szkoleniowych obejmują wyjazdy typu:

 • międzynarodowe tygodnie szkoleniowe tzw. International Staff Training Weeks, zorganizowane przez uczelnię lub instytucję zagraniczną, w których uczestniczy jednocześnie większa grupa pracowników z różnych uczelni zagranicznych. Lista dostępnych wyjazdów typu International Staff Training Weeks
 • indywidulane wyjazdy do uczelni lub instytucji zagranicznej w celu wymiany doświadczeń między uczelniami, tzw. job shadowing, udziału w szkoleniach i warsztatach doskonalących umiejętności i podnoszących kompetencje zawodowe. 
 • Wyjazdy szkoleniowe nie obejmują wyjazdów na konferencje.

Wyjazdy w celach szkoleniowych mogą być realizowane zarówno w uczelni zagranicznej, jak i w instytucji nieakademickiej (przedsiębiorstwo, organizacja, itp.), która znajduje się w jednym z państw uczestniczących w programie Erasmus+. W przypadku mobilności do uczelni, musi ona także posiadać ważną kartę Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education) przyznaną przez Komisję Europejską uprawniającą do uczestnictwa w programie.

Wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe do państw trzecich niestowarzyszonych z programem muszą odbyć się w instytucji szkolnictwa wyższego, z którą Politechnika Łódzka podpisała umowę międzyinstytucjonalną przed rozpoczęciem mobilności: Lista uczelni z państw trzecich niestowarzyszonych z programem.

3. Wyjazdy pracowników na mieszane programy intensywne, tzw. BIP (Blended Intensive Programmes)

BIP to krótkotrwały intensywny program szkoleniowy łączący mobilność fizyczną za granicą z obowiązkowym komponentem wirtualnym umożliwiającym zespołową pracę online. Uczestnictwo w BIP musi przyczynić się do zwiększenia kompetencji pracownika.


Dofinansowanie z budżetu programu Erasmus+ jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

Pracownicy PŁ zakwalifikowani na wyjazd otrzymują dofinansowanie UE jako wkład w koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie pobytu za granicą.

Wsparcie indywidualne:

 • są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z utrzymaniem podczas pobytu za granicą;
 • pobyt pracownika za granicą może trwać minimum 2 dni (z wyłączeniem czasu podróży), a maksymalnie 2 miesiące. W przypadku wyjazdu do kraju trzeciego niestowarzyszonego z programem, pobyt pracownika w uczelni przyjmującej musi wynosić minimum 5 dni i maksymalnie 2 miesiące, przy czym Politechnika Łódzka przyjęła ogólną zasadę, że dofinansowanie jest przyznawane na okres maksymalnie 5 dni
 • wysokość wsparcia indywidualnego uzależniona jest od grupy krajów, do której należy kraj instytucji przyjmującej;
 • każdemu uczestnikowi przysługuje prawo otrzymania wsparcia indywidualnego ze środków programu Erasmus+ na 1 dzień podróży.

Wsparcie podróży:

 • wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od wybranego środka transportu oraz od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe i jest określona przez Komisję Europejską w Kalkulatorze odległościDo obliczenia dofinansowania dla pracownika PŁ, przyjmuje się, że miejscem rozpoczęcia podróży jest Łódź jako siedziba Politechniki Łódzkiej.

Dofinansowanie „Green Travel”:

 • „Green Travel” to podróż, która w całości odbywa się z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, takich jak: pociąg, autobus lub współdzielenie samochodu na zasadach carpooling, przy czym carpooling jest rozumiany jako wspólny przejazd samochodem osób podróżujących w indywidualnych celach na tej samej trasie.
 • „Green Travel” nie obejmuje podróży samolotem, promem, łodzią ani podróży samochodem w pojedynkę.
 • w przypadku podróży określanej jako „Green Travel”, uczestnikowi przysługuje wyższe stypendium na podróż oraz możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia indywidualnego na dni podróży (do 4 dni).

Aktualne zasady dofinansowania mobilności

Aktualne zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Politechniki Łódzkiej w ramach programu Erasmus+


Kontakt: staffmobility@info.p.lodz.pl

 

Zmieniono
06-03-2023 - 13:21

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.