Treść

Logo NAWA

Welcome TULbox_2 - Rozwój potencjału Politechniki Łódzkiej w zakresie integracji obcokrajowców

Projekt był realizowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, w ramach Programu Welcome to Poland w okresie od czerwca 2021 do maja 2023.

Cele projektu:
Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia Politechniki Łódzkiej, w szczególności poprzez promocję PŁ jako atrakcyjnego miejsca studiowania, pracy i prowadzenia badań dla zagranicznych studentów, doktorantów i kadry oraz stworzenie obcokrajowcom przyjaznych warunków funkcjonowania oraz większej integracji w środowisku akademickim w PŁ.

Działania:
Rozwój potencjału Politechniki Łódzkiej w zakresie integracji obcokrajowców zagranicznych studentów i kadry poprzez organizację spotkań integracyjnych, które przyczynią się do wzajemnego poznania i zrozumienia międzykulturowego; zapewnienie dostępności do istotnych informacji o funkcjonowaniu uczelni w języku angielskim z myślą o anglojęzycznych studentach i wykładowcach oraz stworzenie kursu e-learningowego przygotowującego studentów zagranicznych studiujących na pełen cykl studiów do funkcjonowania w środowisku akademickim PŁ.

Produkcja filmów promocyjnych, które posłużą do zagranicznej promocji oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej na Internecie; realizacja kampanii promocyjnej studiów w Politechnice Łódzkiej przy współpracy z zagranicznymi blogerami i youtuberami, która pozwoli na dotarcie do szerszych grup docelowych.
Zabezpieczenie miejsc obsługi obcokrajowców w CWM przed ryzykiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.
Aktywna promocja uczelni online i offline w krajach kluczowych dla strategii internacjonalizacji uczelni.

Okres realizacji: 01.06.2021-31.05.2023

Budżet projektu: 397 270,00 zł

Projekt finansowany z programu Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

Zadanie 1

Międzykulturowe spotkania integracyjne dla studentów i kadry Politechniki Łódzkiej- TUL Culture Bite/Gryz kultury w PŁ

W ramach zadania zrealizowano 4 wydarzenia "TUL Culture Bite/Gryz Kultury w PŁ”, które złożyły się z 5 kulturalno-kulinarnych spotkań integracyjnych. Celem zadania było wzajemne poznanie, budowa relacji oraz międzykulturowa integracja pomiędzy polskimi studentami i pracownikami Politechniki Łódzkiej a studentami i kadrą PŁ pochodzącymi z zagranicy poprzez udział we wspólnych spotkaniach i wydarzeniach kulturalno-kulinarnych. Wspólne spotkania były okazją do poznania kultury i tradycji różnych państw oraz przyczyniły się do poznania i zacieśnienia więzi międzykulturowych.
Założeniem tych spotkań było hasło: Jedzenie łączy ludzi kiedy się nim dzielimy! Podczas spotkań odbyły się wspólne gry i zabawy integracyjne.

Plakaty w spójnej szacie graficznej  Plakat - 2 spotkanie  Plakat - 3 spotkanie  Plakat - 4 spotkanie

„Pierwsze spotkanie organizacyjne” było spotkaniem nowo przyjętych studentów zagranicznych, studentów polskich i polskiej kadry administracyjnej obsługującej obcokrajowców. Zostało zorganizowane na świeżym powietrzu w parku Klepacza należącym do Politechniki Łódzkiej co pozwoliło podkreślić temat przewodni spotkania czyli czas zbiorów i przetworów typowy dla kultury polskiej w tym okresie oraz jesieni.

„Bożenarodzeniowa Kolacja”: klimatyczna świąteczna kolacja dedykowane obchodom Świąt Bożego Narodzenia na której uczestnicy zapoznali się zwyczajom i tradycjami świątecznymi (nie tylko kulinarnymi) z końca/początku roku w Polsce i krajach reprezentowanych przez studentów i kadrę PŁ. Spotkanie w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią zostało zorganizowane w formie happeningu na świeżym powietrzu, na kampusie PŁ, aby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19.

„Śniadanie Wielkanocne”. Tematem przewodnim trzeciego wydarzenia była Wielkanoc co pozwoliło zapoznać zagranicznych studentów i pracowników z kulturą i tradycjami Polski. Zaproszeni goście cieszyli się podczas spotkania z konkursów, m.in. malowania pisanek, częstowali się pysznym wielkanocnym jedzeniem i uczestniczyli w grach integracyjnych.

Podsumowanie pierwszego roku studiów: skierowane dla studentów zagranicznych na I roku studiów, którzy mieli okazję, żeby w nieformalnej atmosferze podsumować swój pierwszy rok w PŁ. Spotkanie zostało zorganizowane na kampusie Politechniki Łódzkiej w zabytkowym parku uczelni co pozwoliło na integrację miłych okolicznościach przyrody, które podkreśliły temat przewodni wydarzenia jakim był "piknik".

Realizacja zadania przyczyniła się bezpośrednio do realizacji celów projektu związanych z intensyfikacją działań Politechniki Łódzkiej w zakresie „internacjonalizacji w domu”, a także lepszej integracji obcokrajowców (studentów i kadry) na uczelni. Możliwość wzajemnego poznania i zrozumienia międzykulturowego przyczyniła się również do podniesienia jakości obsługi obcokrajowców na uczelni.

 

Zadanie 2

Przygotowanie filmów promocyjnych i zagraniczna promocja oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej na YouTube i w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) - YouTUL

W ramach zadania zostały opracowane i profesjonalnie wyprodukowane przez firmę zewnętrzną 4 krótkie filmy promujące ofertę edukacyjną Politechniki Łódzkiej - jeden film
30-sekundowy prezentujący ogólny profil uczelni oraz trzy filmy 6-sekundowe typu bumper video przybliżające odbiorcom trzy kierunki studiów i zachęcające do udziału w
rekrutacji, każdy w 5 wersjach językowych. Nagrania były realizowane na terenie kampusach uczelni z wykorzystaniem jej infrastruktury oraz zaangażowaniem studentów
uczelni oraz pracowników dydaktycznych i administracji co pozwoliło przybliżyć potencjalnym kandydatom na studia uczelnię i jej charakter.

Filmy zostały wykorzystane w przeprowadzonej kampanii promującej studia w PŁ zgodnie z przygotowanym wcześniej planem promocji uwzględniającym strategiczne dla
promocji uczelni kraje oraz grupy docelowe kampanii. Promocja została zrealizowana w mediach społecznościowych na platformach Facebook oraz Instagram oraz na kanale
Youtube. Promocja uczelni w sieci została zrealizowana przede wszystkim na potrzeby wypromowania trzech rekrutacji, na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 w czerwcu i
lipcu 2022 roku, na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 w listopadzie i grudniu oraz na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 w kwietniu i maju 2023 roku.

W efekcie zrealizowanego działania uczelnia osiągnęła cele jakimi były:
dotarcie do kandydatów zagranicznych ze strategicznych dla uczelni krajów poprzez płatną promocję oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej z wykorzystaniem materiałów filmowych powstałych w wyniku realizacji zadania;
uzyskanie wysokich zasięgów odbioru płatnej reklamy na poziomie ponad 10-40 tysięcy dziennie, a tym samym wzrost zainteresowania ofertą uczelni;
internacjonalizacja uczelni, a w tym podtrzymanie zainteresowania kandydatów zagranicznych studiami w Politechnice Łódzkiej w trudnym okresie pandemii oraz zachęcenie
do studiowania za granicą po jej zakończeniu.

 

Zadanie 3

Kampania promocyjna studiów w Politechnice Łódzkiej przy współpracy z zagranicznymi blogerami i youtuberami - #TULinspires

W ramach zadania została zrealizowana innowacyjna kampania promująca Politechnikę Łódzką, przy współpracy z influencerami działającymi w mediach społecznościowych
i w Internecie oraz docierającymi do kandydatów zagranicznych z priorytetowych dla Politechniki Łódzkiej regionów i krajów.

W ramach zadania podjęto współpracę z zagraniczną agencją specjalizującą się w influencer marketingu i mającą doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi,
której doświadczenie ułatwiło współpracę z zagranicznymi influencerami.
Pięciu wyselekcjonowanych influencerów z Bangladeszu i Kazachstanu, Egiptu, Singapuru i Nigerii, których profile były spójne założeniami kampanii reklamowej, zrealizowało
kampanie promocyjne ukierunkowane na odbiorców z krajów i regionów z których uczelnia miała w planach pozyskać zwiększoną liczbę kandydatów na studia. Zrealizowane
kampanie wsparły tym samym działania promocyjne informujące o rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 oraz 2023/2024.

Zapraszamy do zapoznania się z powstałym materiałem!
1) https://www.instagram.com/reel/CoF02Pvuybm/
2) https://www.youtube.com/watch?v=67WVNA4Q2CE
3) https://www.youtube.com/watch?v=15TkMb-qXvk
4) https://www.instagram.com/reel/CoF02Pvuybm/
5) https://www.instagram.com/reel/Cm_ar9XgHBS/?igshid=NWQ4MGE5ZTk%3D

Poprzez nawiązanie współpracy z młodymi i opiniotwórczymi osobami uczelnia miała możliwość bardziej skutecznego bezpośredniego dotarcia do potencjalnej grupy docelowej i pozyskania większego zainteresowania zagranicznych kandydatów swoją ofertą.

Zadanie przyczyni się do zwiększenia potencjału PŁ w zakresie promocji zagranicznej o nowe, innowacyjne metody pozyskiwania kandydatów na studia z zagranicy oraz zwiększenie zasięgu działań promocyjnych uczelni wśród potencjalnych kandydatów.

 

Zadanie 4

Kurs e-learningowy przygotowujący studentów zagranicznych studiujących na pełen cykl do funkcjonowania w środowisku akademickim PŁ - WelcomeToTUL/WitajNaPŁ

W ramach zadania udostępniono kurs e-learningowy. pt. „Welcome to TUL/Witaj na PŁ” stanowiący wprowadzenie obcokrajowców do zagadnień kultury akademickiej, specyficznych przepisów i zasad funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce oraz praktycznych umiejętności komunikacji w środowisku akademickim.
Kurs powstał w dwóch wersjach językowych, w języku polskim i angielskim i jest skierowany przede wszystkim do nowych studentek i studentów i przystosowany do samodzielnej realizacji przez cały rok na platformie uczelni WIKAMP.

Publikacja kursu miała miejsce we wrześniu 2022 roku. Promocja kursu rozpoczęła się we wrześniu i była realizowana zarówno online jak i osobiście m.in. podczas spotkań
informacyjno-organizacyjnych z nowo przyjętymi studentami.

Realizacja zadania przyczyniła się bezpośrednio do ułatwienia studentom zagranicznym integracji w środowisku akademickim w PŁ poprzez zapoznanie ich z zasadami i praktycznymi aspektami funkcjonowania i komunikacji na uczelni. Ponadto przyczyniła się do podniesienia potencjału organizacyjnego PŁ w zakresie obsługi zagranicznych studentów oraz umożliwiła wprowadzenie do użycia trwałego narzędzia wspomagającego przygotowanie studentów zagranicznych przyjętych na pełen cykl studiów do funkcjonowania w środowisku
akademickim w Polsce.
 

Zadanie 5

Zapewnienie dostępności do istotnych informacji o funkcjonowaniu uczelni w języku angielskim

W ramach zadania zrealizowano tłumaczenia na j. angielski aktualnych komunikatów oraz dokumentów wewnętrznych uczelni dla studentów i kadry zagranicznej w celu
ułatwienia im dostępu do informacji i lepszego rozumienia zasad funkcjonowania na uczelni.

Treści na język angielski tłumaczył zespół tłumaczy Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej, wyspecjalizowany w tłumaczeniach dotyczących funkcjonowania uczelni oraz
znający zarówno specyfikę samej uczelni jak i słownictwa ogólnego używanego w obszarze szkolnictwa wyższego co pozwoliło zapewnić wysoką jakość wykonanej pracy.

Tłumaczone były w pierwszej kolejności komunikaty dotyczące sytuacji epidemicznej i zasad obowiązujących na uczelni związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniani się
epidemii i zapewnienia bezpieczeństwa na kampusie, a po okresie pandemii największą ilość tłumaczeń stanowiły ogólne regulaminy czy uchwały obowiązujące wszystkich zagranicznych studentów i pracowników uczelni, a także treści stanowiące treść portali i stron Politechniki Łódzkiej.

Przetłumaczone treści były na bieżąco udostępniane w serwisach internetowych uczelni oraz w mediach społecznościowych.

W wyniku realizacji zadania zostały przetłumaczone łącznie 142 dokumenty i pliki składające się w sumie na 1049 stron rozliczeniowych (1800 znaków ze spacjami)
potrzebne w codziennym funkcjonowaniu i obsłudze zagranicznych studentów i pracowników różnych jednostek Politechniki Łódzkiej.

 

Zadanie 6

Zabezpieczenie miejsc obsługi obcokrajowców w CWM przed ryzykiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19

W ramach zadania zrealizowano zakup środków ochrony przyczyniających się do umożliwienia funkcjonowania i poprawy bezpieczeństwa obsługi studentów oraz realizacji
zajęć dydaktycznych w Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ.

Zakupione materiały zostały wykorzystane w pokojach i punktach bezpośredniej obsługi obcokrajowców: przede wszystkim w Student Assistance Office (jako pojedynczego punktu obsługi, który pełni rolę Welcome Centre dla studentów zagranicznych w PŁ), Sekcji Mobilności Studenckiej, Sekcji Mobilności Kadry, salach dydaktycznych Centrum Kształcenia Międzynarodowego, na portierni i w szatni.

Poszczególne zakupy były realizowane w bezpośredniej zależności od rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 oraz przyjmowanych przez uczelnię zasad i wytycznych
dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa, aktualne zasady funkcjonowania uczelni w sytuacji pandemicznej oraz wytyczne z ministerstwa.

Celem zadania było zapewnienie większego bezpieczeństwa dla studentów i kadry zagranicznej, jak i osób ich obsługujących w Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, i zapobieżenie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w miejscach gdzie przebywa większa liczba osób. Dotyczy to w szczególności pokoi i punktów bezpośredniej obsługi obcokrajowców: przede wszystkim Student Assistance Office(jako pojedynczego punktu obsługi, który pełni rolę Welcome Centre dla studentów zagranicznych w PŁ), Sekcja Mobilności Studentów, Sekcja Mobilności Kadry, sale dydaktyczne Centrum Kształcenia Międzynarodowego, portiernia i szatnia).

Zakup dodatkowych środków ochrony przyczynił się do umożliwienia funkcjonowania i poprawy bezpieczeństwa obsługi studentów oraz zajęć dydaktycznych.

 

Zadanie 7

Aktywna promocja Politechniki Łódzkiej online i offline

W ramach zadania Politechnika Łódzka podjęła się aktywnej promocji zagranicznej uczelni w formule offline i online.
Realizacja zadania w zakresie promocji offline pozwoliła Politechnice Łódzkiej po długiej pandemicznej przerwie wrócić do udziału w targach organizowanych w krajach
priorytetowych pod względem promocji uczelni wśród potencjalnych kandydatów, a realizacja zadania w zakresie promocji online pozwoliła na realizację płatnych kampanii
reklamowych w Internecie, które pozwoliły dotrzeć z ofertą edukacyjną uczelni do potencjalnych kandydatów zagranicznych.

W wyniku realizacji zadania, w kontekście promocji zagranicznej offline, uczelnia wzięła udział w 14 targach zagranicznych, w tym organizowanych przez NAWA i zrealizowała
2 kampanie promocyjne bezpośrednio w kraju priorytetowym pod kątem promocji. Uczelnia komunikowała swoją ofertę edukacyjną łącznie w 7 krajach rozpoznanych jako
kluczowe pod kątem internacjonalizacji uczelni: Rwandzie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Azerbejdżanie, Turcji, Argentynie i Brazylii.
W wyniku realizacji zadania, w kontekście promocji zagranicznej online zostały opracowane i wdrożone w Internecie płatne kampanie reklamowe informujące o ofercie
edukacyjnej Politechniki Łódzkiej w tym kampania zachęcająca do m.in. udziału w wirtualnym tygodniu otwartym czy kampanie zachęcające do bezpośredniego spotkania z
reprezentantami uczelni podczas targów zagranicznych.

W efekcie zrealizowanego działania uczelnia osiągnęła cele jakimi były zapewnienie wzrostu zainteresowania ofertą edukacyjną Politechniki Łódzkiej, zabezpieczenie wzrostu internacjonalizacji uczelni poprzez zróżnicowanie narodowościowe kandydatów na studia oraz nawiązanie współpracy, a także zbudowanie i wzmocnienie relacji z obecnymi jak i nowymi partnerami z kluczowych dla internacjonalizacji uczelni krajów.

Zmieniono
10-08-2023 - 13:34

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.