Treść

Informacja dla składających wnioski w programach NAWA

W przypadku programów NAWA skierowanych do indywidualnych naukowców i doktorantów wnioski zwykle składane są w systemie informatycznym NAWA przez osoby zainteresowane bez pośrednictwa uczelni. W nielicznych przypadkach, kiedy wymogiem konkursu jest złożenie indywidualnego wniosku i dokumentów za pośrednictwem uczelni, prosimy o złożenie ich do Sekcji Mobilności Kadry Centrum Współpracy Międzynarodowej z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem przed wskazanym w konkursie końcem terminu składania wniosków.

W przypadku konkursów NAWA, w których podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Politechnika Łódzka, osoba składająca wniosek w imieniu uczelni powinna posiadać/uzyskać stosowne pełnomocnictwo Jego Magnificencji Rektora do jego złożenia, które należy załączyć w systemie informatycznym NAWA. Jednostki PŁ, które złożyły taki wniosek w konkursach NAWA proszone są o przekazanie informacji (zawierającej tytuł wniosku, nazwę konkursu oraz dane osoby do kontaktu w sprawie wniosku) do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM. Sekcja ta oferuje również wsparcie w zakresie przygotowania projektu. Zapraszamy do kontaktu: eduprojects@info.p.lodz.pl; tel. 638 38 72 (73).


Program im. Bekkera - średniookresowe wyjazdy zagraniczne dla polskich naukowców

Program oferuje indywidualne stypendia na staże zagraniczne odbywane w celu prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych, na okres od 3 do 12 miesięcy dla polskich pracowników naukowych i nauczycieli akademickich (do 24 miesięcy dla młodych naukowców), posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Osoby zainteresowane aplikują do NAWA indywidualnie.

Więcej informacji https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Program im. Iwanowskiej - średniookresowe wyjazdy zagraniczne dla polskich doktorantów

Program oferuje indywidualne stypendia na staże zagraniczne odbywane w celu prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w ośrodkach zagranicznych, na okres od 6 do 12 miesięcy dla polskich doktorantów. Osoby zainteresowane aplikują do NAWA indywidualnie.

Więcej informacji https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej

Program PROM – krótkookresowa wymiana stypendialna doktorantów i naukowców

Program przeznaczony dla uczelni w celu doskonalenia kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Finansuje koszty związane z uczestnictwem w krótkich wyjazdach i przyjazdach (od 5 do 30 dni) związanych z m.in. udziałem w konferencjach naukowych, stażach badawczych, szkoleniach, prowadzeniem pomiarów itp. Osoby zainteresowane aplikują o udział w projekcie realizowanym przez uczelnię. Politechnika Łódzka realizuje aktualnie projekt PROM na rok akademicki 2018/2019. Więcej informacji na stronie projektu https://www.ife.p.lodz.pl/pl/promobility

Polskie powroty - zatrudnienie polskich naukowców powracających z zagranicy

Program zachęca polskich naukowców pracujących na zagranicznych uczelniach do powrotu do Polski i podjęcia wraz z polskim zespołem pracy badawczej na uczelniach polskich. Finansuje wynagrodzenie i koszty przesiedlenia powracającego naukowca, wynagrodzenia członków zespołu, koszty adaptacji miejsca pracy na polskiej uczelni w okresie realizacji projektu, tj. 36-48 miesięcy. Więcej informacji https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Program im Ulama - średniookresowe przyjazdy zagranicznych naukowców na polskie uczelnie

Program oferuje stypendia na pobyt w polskich uczelniach dla uznanych i obiecujących naukowców zagranicznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, na okres od 6 do 24 miesięcy w celu udziału w działalności naukowej i dydaktycznej. Osoby zainteresowane aplikują do NAWA indywidualnie. Więcej informacji https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Wymiana bilateralna naukowców - wsparcie kosztów mobilności naukowców realizujących wspólne projekty badawcze

Ogłaszane konkursy dotyczą wsparcia mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez uczelnię polską i zagraniczną z wybranych krajów partnerskich (Francji, Niemiec, Czech, Włoch, Austrii, Słowacji, Portugalii i Indii). Dofinansowanie pokrywa koszty wymiany (podróży i pobytu). Uczelnia polska składa wniosek o dofinansowanie w NAWA, a partner zagraniczny we właściwej instytucji w swoim kraju. Więcej informacji https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna

Programy wymiany studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Programy wymiany studentów i naukowców w ramach bilateralnych umów międzypaństwowych m.in. z krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Zachęcamy do śledzenia informacji o aktualnych ofertach na stronach NAWA na bieżąco.

Więcej informacji https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-nauko…

Program CEEPUS

Program wspierający wymianę akademicką pomiędzy uczelniami działającymi w sieci współpracy z krajów, takich jak: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Więcej informacji w zakładce CEEPUS.

Zmieniono
02-09-2019 - 09:23