Treść

Informacja dla składających wnioski w programach NAWA

W przypadku programów NAWA skierowanych do indywidualnych naukowców i doktorantów wnioski zwykle składane są w systemie informatycznym NAWA przez osoby zainteresowane bez pośrednictwa uczelni. W nielicznych przypadkach, kiedy wymogiem konkursu jest złożenie indywidualnego wniosku i dokumentów za pośrednictwem uczelni, prosimy o złożenie ich do Sekcji Mobilności Kadry Centrum Współpracy Międzynarodowej z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem przed wskazanym w konkursie końcem terminu składania wniosków.

W przypadku konkursów NAWA, w których podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Politechnika Łódzka, osoba składająca wniosek w imieniu uczelni powinna posiadać/uzyskać stosowne pełnomocnictwo Jego Magnificencji Rektora do jego złożenia, które należy załączyć w systemie informatycznym NAWA. Jednostki PŁ, które składają wniosek w konkursach NAWA proszone są o przekazanie informacji (zawierającej tytuł wniosku, nazwę konkursu oraz dane osoby do kontaktu w sprawach wniosku) do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM. Sekcja ta oferuje również wsparcie w zakresie przygotowania projektu. Zapraszamy do kontaktu: tel. +48 42 638 38 72 (lub 73).


Program im. Bekkera - średniookresowe wyjazdy zagraniczne dla polskich naukowców i doktorantów

Program oferuje indywidualne stypendia na staże zagraniczne odbywane w celu prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych, na okres od 3 do 24 miesięcy, dla polskich pracowników naukowych, nauczycieli akademickich oraz doktorantów. Osoby zainteresowane aplikują do NAWA indywidualnie.
Więcej informacji na stronie programu

Program im. Iwanowskiej - średniookresowe wyjazdy zagraniczne dla polskich doktorantów

Program oferuje indywidualne stypendia na staże zagraniczne odbywane w celu prowadzenia badań naukowych w ośrodkach zagranicznych, na okres od 3 do 12 miesięcy, dla polskich doktorantów. Osoby zainteresowane aplikują do NAWA indywidualnie.
Więcej informacji na stronie programu

Program PROM – krótkookresowa wymiana stypendialna doktorantów i naukowców

Program przeznaczony dla uczelni w celu doskonalenia kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Finansuje koszty związane z uczestnictwem w krótkich wyjazdach i przyjazdach (od 5 do 30 dni) związanych z m.in. udziałem w konferencjach naukowych, stażach badawczych, szkoleniach, prowadzeniem pomiarów itp. Osoby zainteresowane aplikują o udział w projekcie realizowanym przez uczelnię. W roku akademickim 2019/2020 Politechnika Łódzka pozyskała dofinansowanie na kolejny już drugi projekt PROM.
Więcej informacji na stronie Projektu

Polskie powroty - zatrudnienie polskich naukowców powracających z zagranicy

Program zachęca polskich naukowców pracujących na zagranicznych uczelniach do powrotu do Polski i podjęcia wraz z polskim zespołem pracy badawczej na uczelniach polskich. Finansuje wynagrodzenie i koszty przesiedlenia powracającego naukowca, wynagrodzenia członków zespołu, koszty adaptacji miejsca pracy na polskiej uczelni w okresie realizacji projektu, tj. 36-48 miesięcy.
Więcej informacji na stronie programu

Program im Ulama - średniookresowe przyjazdy zagranicznych naukowców na polskie uczelnie

Program oferuje stypendia na pobyt w polskich uczelniach dla uznanych lub obiecujących naukowców zagranicznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, na okres od 6 do 24 miesięcy w celu udziału w działalności naukowej i dydaktycznej. Osoby zainteresowane aplikują do NAWA indywidualnie.
Więcej informacji na stronie programu

Profesura Gościnna - zatrudnienie światowej klasy zagranicznych naukowców na polskich uczelniach

W ramach programu uczelnie mogą zatrudnić na okres 36-48 miesięcy wybitnych specjalistów, którzy wraz z lokalną grupą projektową będą prowadzić badania naukowe, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz przygotują aplikacje o prestiżowe granty. Program przewiduje możliwość pokrycia kosztów badań naukowych. Pierwszy konkurs dotyczy dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Edycje dla pozostałych dziedzin nauki NAWA ogłosi w kolejnych latach.

Więcej informacji na stronie programu.

Wsparcie mobilności naukowców realizujących wspólne projekty badawcze

Ogłaszane konkursy dotyczą wsparcia mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez uczelnię polską i zagraniczną z wybranych krajów partnerskich (m.in. Francji, Niemiec, Belgii, Czech, Włoch, Austrii, Słowacji, Portugalii, Chin i Indii). Środki dotacji są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Uczelnia polska składa wniosek o dofinansowanie w NAWA, a partner zagraniczny we właściwej instytucji w swoim kraju.
Więcej informacji na stronie programów

Programy wymiany studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Programy wymiany studentów i naukowców w ramach bilateralnych umów międzypaństwowych m.in. z krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Zachęcamy do śledzenia informacji o aktualnych ofertach na stronach NAWA na bieżąco.
Więcej informacji na stronie NAWA

Program CEEPUS

Program wspierający wymianę akademicką pomiędzy uczelniami działającymi w sieci współpracy z krajów, takich jak: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Więcej informacji w zakładce CEEPUS.

Program NAWA PRELUDIUM BIS1

Program wspiera międzynarodową mobilność doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki Preludium BIS 1. Więcej informacji na stronie programu.

Zmieniono
21-04-2021 - 12:14

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.