Treść

Zalecenia dla podróżujących za granicę

Przed każdym wyjazdem pracownik zobowiązany jest sprawdzić zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące podróży zagranicznych do poszczególnych krajów. Należy zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat sytuacji epidemiologicznej w kraju docelowym oraz z obowiązującymi warunkami wjazdu do kraju docelowego z terytorium RP.

Przed planowanym powrotem pracownik zobowiązany jest także sprawdzić zasady dla osób przybywających do Polski:

z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji;

spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji.


Warunkiem udziału w kwalifikacji na wyjazdy pracowników jest złożenie w Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ:

1. Formularza zgłoszeniowego, właściwego dla typu wyjazdu:

2. Pisemnego potwierdzenia od wybranej instytucji przyjmującej, (np. email) o możliwości zrealizowania planowanej mobilności.

3. Pisemnego uzasadnienia wyboru instytucji w przypadku wyjazdu do kraju partnerskiego;

4. Wniosku o przyznanie dofinansowania „Green Travel”  w przypadku chęci skorzystania z tego rodzaju wsparcia.


Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o kwalifikacji, ale nie później niż 3 tygodnie przed planowaną mobilnością, pracownik zobowiązany jest złożyć w Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ:

1. Porozumienie o indywidualnym programie mobilności (Staff Mobility Agreement):

2. Podanie o wyjazd zagraniczny:

Pracownik składa podanie elektronicznie (poprzez system SAPort), a do Sekcji Mobilności Kadry dostarcza wersję wydrukowaną uzupełnioną o podpisy.


Przed samym wyjazdem, pozostaje jeszcze: 

W sytuacji konieczności rezerwacji biletów lotniczych lub noclegów, prosimy o dokonywanie zakupu dopiero po uzyskaniu podpisów osób decyzyjnych na wszystkich ww. dokumentach.

Zmieniono
22-07-2022 - 10:48