Treść

Politechnika Łódzka realizuje obecnie w ramach mobilności akademickiej Erasmus+ z Krajami Partnerskimi wymianę dla studentów z wybranymi uczelniami na całym świecie.

Podstawowe zasady wyjazdu:

 • w semestralnych wyjazdach na studia do Krajów Partnerskich mogą uczestniczyć studenci zarejestrowani w Politechnice Łódzkiej - w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej - na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
 • uczestnik wyjazdu Erasmus+ do uczelni Kraju Partnerskiego może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata (o uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt bycia Studentem Politechniki Łódzkiej),
 • studia mogą się odbyć w jednej z uczelni, z którymi Politechnika Łódzka posiada podpisaną umowę Erasmus+ na wymianę studencką w ramach dziedziny odpowiadającej programowi studiów studenta w PŁ,
 • studia w uczelni kraju partnerskiego muszą trwać od 3 do 5 miesięcy,
 • przed wyjazdem student uzgadnia z uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą program studiów, które podejmie za granicą; program ten dla jednego semestru obejmować musi przedmioty o wartości 30 pkt ECTS,
 • po powrocie z zagranicy efekty kształcenia uzyskane w uczelni partnerskiej uznawane są w uczelni macierzystej,
 • student wyjeżdżający otrzymuje stypendium na pobyt z budżetu programu Erasmus+ maksymalnie na okres 5 miesięcy oraz wsparcie kosztów podróży, którego wysokość uzależniona jest od odległości danej uczelni partnerskiej od Łodzi.

Zasady finansowania:

 • w ramach mobilności do uczelni w Krajach Partnerskich student otrzymuje stypendium na pobyt oraz ryczałt na dofinansowanie kosztów podróży.
 • wysokość wsparcia indywidualnego dla każdego wyjazdu studenta wynosi 700 EUR na miesiąc; student otrzymuje też stypendium na poczet dni pobytu za granicą, które nie sumują się do pełnego miesiąca.
 • wysokość stypendium na podróż określona przez Komisję Europejską uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe. Do obliczenia odległości wykorzystuje się kalkulator udostępniony na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
 • student otrzymuje 70% stypendium przed wyjazdem do uczelni zagranicznej, a pozostałe 30% po dostarczeniu potwierdzenia realizacji pobytu w uczelni partnerskiej.

Osoba do kontaktu: mgr Aleksandra Szmurlik, tel. +48 42 638 38 74

Zmieniono
25-06-2021 - 14:26