Treść

Projekty realizowane w ramach programu PROM

Politechnika Łódzką otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Ich celem jest zwiększenie międzynarodowej mobilności doktorantów na uczelni, podniesienie jakości i umiędzynarodowienia kształcenia 3. stopnia oraz zwiększenie współpracy z uczelniami zagranicznymi. Wyjazdy i przyjazdy mogą mieć na celu np. aktywny udział w konferencji, wykonanie pomiarów, pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, udział w szkoleniu itp.

W roku akademickim 2018/2019 projekt oferował dofinansowanie kosztów 66 mobilności, trwających od 5 do 30 dni, w tym 33 wyjazdów doktorantów i kadry akademickiej PŁ do ośrodków zagranicznych oraz 33 przyjazdów doktorantów i kadry akademickiej z ośrodków zagranicznych na PŁ. W projekcie wzięło udział 62 doktorantów oraz 4 nauczycieli akademickich.

Projekt był realizowany w okresie 01.10.2018 – 30.09.2020.

Artykuł w "Życiu Uczelni" podsumowujący realizację 1. edycji programu PROM w PŁ.

Od 2019 roku uczelnia realizuje kolejną edycję programu, oferując tym razem dofinansowanie krótkookresowych mobilności dla 80 doktorantów, w tym 40 uczestników z zagranicy i 40 doktorantów PŁ. Dodatkowo, projekt rozszerzono o komponent wsparcia studentów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. Przyznane stypendia umożliwiają im kontynuowanie kształcenia na naszej uczelni.

Więcej informacji o bieżącej edycji programu znajdą Państwo na stronie Promobility

Nawa Prom

Projekt PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Zmieniono
17-11-2022 - 12:50