Treść

Projekty realizowane w ramach programu PROM

Politechnika Łódzką otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Ich celem jest zwiększenie międzynarodowej mobilności doktorantów na uczelni, podniesienie jakości i umiędzynarodowienia kształcenia 3. stopnia oraz zwiększenie współpracy z uczelniami zagranicznymi. Wyjazdy i przyjazdy mogą mieć na celu np. aktywny udział w konferencji, wykonanie pomiarów, pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, udział w szkoleniu itp.

W roku akademickim 2018/2019 projekt oferował dofinansowanie 66 mobilności, trwających od 5 do 30 dni, w tym 33 wyjazdów doktorantów i kadry akademickiej PŁ do ośrodków zagranicznych oraz 33 przyjazdów doktorantów i kadry akademickiej z ośrodków zagranicznych na PŁ. W projekcie wzięło udział 62 doktorantów oraz 4 nauczycieli akademickich.

Projekt był realizowany w okresie 01.10.2018 – 30.09.2020.

Artykuł w "Życiu Uczelni" podsumowujący realizację 1. edycji programu PROM w PŁ.

W ramach kolejnej edycji programu, uczelnia dofinansowała krótkookresowe mobilności 78 doktorantów, w tym 38 uczestników z zagranicy i 40 doktorantów PŁ. Dodatkowo, projekt rozszerzono o komponent wsparcia studentów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. Przyznane stypendia umożliwiły 12 osobom kontynuowanie kształcenia na naszej uczelni.

Projekt był realizowany w okresie 01.10.2019 – 31.03.2023.

Artykuł w "Życiu Uczelni" podsumowujący realizację 2. edycji programu PROM w PŁ.

Więcej informacji o ostatniej edycji programu znajdą Państwo na stronie Promobility

Nawa Prom

Projekt PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Zmieniono
23-08-2023 - 14:26

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.