Treść

IEP (Institutional Evaluation Programme)

Program IEP (Institutional Evaluation Programme) jest realizowany przy wsparciu Stowarzyszenia EUA (European University Association), które jest renomowaną jednostką międzynarodową cieszącą się uznaniem środowiska akademickiego. IEP jest narzędziem rozwijania i doskonalenia systemu zarządzania uczelnią. Kładzie nacisk na wspólną refleksję i wymianę doświadczeń. Koncentruje się na kulturze jakości oraz na tym, w jakim stopniu wyniki procesów jakościowych realizowanych w uczelni są wykorzystywane w procesie decyzyjnym.

Ocena dokonywana w ramach IEP przyjmuje formę ewaluacji, a nie akredytacji. Na cały proces składa się samoocena dokonana przez uczelnię, a następnie ocena ewaluatorów zewnętrznych. Efektem tych działań jest nie tylko zestaw rekomendacji opracowanych przez zespół oceniający, ale przede wszystkim wypracowanie nowych praktyk działania w uczelni przez jej pracowników. Ich wdrożenie ma w założeniu wpłynąć na zwiększenie sprawności zarządzania uczelnią oraz skuteczności obowiązującego w niej systemu zapewniania jakości kształcenia.

Poddanie się ocenie zewnętrznej przez PŁ jest realizacją jej założeń strategicznych w obszarze zapewniania jakości kształcenia, sprawnego zarządzania Uczelnią oraz umiędzynarodowienia. W 2019 roku odbyły się 2 wizyty ewaluacyjne. W spotkaniach z Zespołem IEP (EUA) wzięło udział ponad 180 osób – Władze Uczelni i poszczególnych wydziałów, pracownicy akademiccy i administracyjni, studenci, doktoranci, interesariusze zewnętrzni. Dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej cieszyło się spotkanie podsumowujące, na którym Zespół IEP (EUA) podzielił się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania uczelni.

Więcej informacji

Raport dla PŁ

Ewaluacja IEP jest finansowana przez MEiN w ramach projektu POWER Akredytacje zagraniczne". Celem projektu jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

logo zestaw PL

Zmieniono
06-04-2021 - 23:48

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.