Treść

Building a Comprehensive Educational Ecosystem for Sustainable Development Goalsto projekt typu Partnerstwo Współpracy, realizowany w sektorze szkolnictwa wyższego.

logo projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie wkładu szkolnictwa wyższego w realizację celów zrównoważonego rozwoju poprzez kultywowanie odpowiedzialności społecznej i kształtowanie agentów zmian (agents of change).

Cele szczegółowe obejmują:

* podniesienie standardów planowania, wdrażania i monitorowania polityki zrównoważonego rozwoju na uczelniach;

* opracowanie podejścia uniwersyteckiego do nauczania empatii jako filaru skutecznego wdrażania celów zrównoważonego rozwoju;

* rozwijanie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i zarządzania własnymi emocjami, aby aktywnie przyczyniać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju;

* opracowanie podejścia uniwersyteckiego do rozwoju ekosystemu mikropoświadczeń na rzecz kształcenia w kierunku celów zrównoważonego rozwoju;

* podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji grup docelowych w zakresie celów zrównoważonego rozwoju;

* dzielenie się informacjami, zasobami i najlepszymi praktykami w celu skutecznego wkładu społecznego i instytucjonalnego w realizację celów zrównoważonego rozwoju;

* zwiększenie zdolności partnerów do współpracy międzynarodowej w celu osiągnięcia celów projektu i zagwarantowania doskonałych wyników o wysokim stopniu transferowalności.

#du4sdgs jest realizowany przez Politechnikę Łódzką w partnerstwie z Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania), Welfare and Development Association (Hiszpania), ACEEU (Niemcy), Riga Technical University (Łotwa) oraz Team Coaching (Polska). W ramach naszej uczelni projekt koordynuje Centrum Współpracy Międzynarodowej pod kierownictwem dr inż. Doroty Piotrowskiej, prof. PŁ.

Projekt składa się z czterech głównych filarów – tzw. pakietów pracy – które obejmują główne działania merytoryczne:

1. SDGs University Knowledge Hub - internetowa przestrzeń edukacyjna ze ścieżkami prowadzącymi użytkowników w kierunku rozwoju ich wiedzy i umiejętności.

2. Inteligencja emocjonalna dla celów zrównoważonego rozwoju – opracowanie gry planszowej wspierającej zrozumienie celów zrównoważonego rozwoju poprzez rozwijanie inteligencji emocjonalnej (Emotional Quotient / EQ). W ramach projektu odbędą się także szkolenia i szkoła letnia z udziałem grup docelowych.

3. Mikropoświadczenia dla celów zrównoważonego rozwoju – opracowanie systemu walidacji kompetencji w obszarze celów zrównoważonego rozwoju i inteligencji emocjonalnej.

4. Upowszechnianie wkładu uczelni w realizację celów zrównoważonego rozwoju – szeroka popularyzacja rozwiązań wypracowanych w ramach projektu.

Projekt jest skierowany do studentów, pracowników akademickich i administracyjnych, decydentów instytucji szkolnictwa wyższego oraz osób uczących się przez całe życie spoza uczelni, które chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie celów zrównoważonego rozwoju i rozwinąć inteligencję emocjonalną, aby poszerzyć swoje doświadczenie zawodowe i sprostać wymaganiom rynku pracy.

#du4sdgs to projekt 3-letni realizowany w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2026 r.

Budżet projektu wynosi 400 000 EUR.

Numer projektu: 2023-1-PL01-KA220-HED-000165127

logo EU

Zmieniono
20-02-2024 - 10:08

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.