Najczęściej Zadawane Pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące działań CWM. Jeśli masz wątpliwości, zachęcamy do skontaktowania się z nami za pomocą formularza lub e-mailem na adres: cwm@adm.p.lodz.pl.


Na studia w ramach programu Erasmus+ można wyjechać do: krajów programu: kraje UE oraz w Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia, Lichtenstein, krajów partnerskich: kraje poza UE

Jeśli Jednostka PŁ współpracuje z uczelnią zlokalizowaną w Kraju Partnerskim i chciałaby rozwijać współpracę poprzez mobilność studentów oraz pracowników, powinna zgłosić do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM propozycję włączenia wybranej uczelni do kolejnego wniosku składanego przez PŁ.

Oprócz środków przeznaczonych na dofinansowanie wyjazdów, uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników otrzymują dofinansowanie z programu Erasmus+ na tzw. wsparcie organizacyjne mobilności.Środki przeznaczone na wsparcie organizacyjne mobilności (Organisational Support), mogą być wykorzystywane na działania związane z promocją wymiany, przygotowaniem językowym osób wyjeżdżających lub przyjeżdżających, a także na działania związane z monitorowaniem i wspieraniem uczestników w trakcie okresu mobilności.

W ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Akredytacje zagraniczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Łódzka złożyła 18 wniosków. Wszystkie z nich zostały zakwalifikowane do finansowania. Obecnie Uczelnia stara się o akredytację EUR-ACE® Label na 11 kierunkach na studiach I i II stopnia oraz amerykańską akredytację ABET na 4 programach prowadzonych w języku angielskim. Uczelnia zgłosiła także swój udział w ramach ewaluacji Institutional Evaluation Programme (IEP, EUA), akredytacji instytucjonalnej HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) oraz reakredytacji Centrum Językowego (akredytacja EAQUALS).

Program Erasmus+ - to największy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu realizowany w latach 2014-2020 o łącznym budżecie 14,7 mld euro. Programy NAWA - programy NAWA wspierają międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych, upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz upowszechnianie języka polskiego poza granicami Polski. Oferta programów NAWA skierowana jest do naukowców, doktorantów, studentów, obywateli polskich i obcokrajowców, a także uczelni, jednostek naukowych PAN i polskich instytutów badawczych. Program CEEPUS - program wspierający wymianę akademicką pomiędzy krajami, takimi jak: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Fundusz Wyszehradzki - fundusz oferuje program stypendialny dla studentów II stopnia oraz na studia lub staże badawcze dla doktorantów i postdoc. Wspiera również projekty rozwijające współpracę regionalną krajów (V4) oraz ich partnerów. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - to instrument bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski oferowanej przez trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.Inne źródła finansowania

CWM dzieli się na 2 mniejsze Centra: Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE – jednostkę międzywydziałową Politechniki Łódzkiej organizującą kształcenie w językach obcych w ramach studiów prowadzonych przez PŁ oraz Centrum Obsługi Współpracy Międzynarodowej COWM - opiekuje się strefą administracyjną: mobilnością kadry i studentów, projektami edukacyjnymi, akredytacjami i rankingami międzynarodowymi, a także promocją PŁ za granicą.

CWM dzieli się na 2 mniejsze Centra: Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE – jednostkę międzywydziałową Politechniki Łódzkiej organizującą kształcenie w językach obcych w ramach studiów prowadzonych przez PŁ oraz Centrum Obsługi Współpracy Międzynarodowej COWM - opiekuje się strefą administracyjną: mobilnością kadry i studentów, projektami edukacyjnymi, akredytacjami i rankingami międzynarodowymi, a także promocją PŁ za granicą.

Program Erasmus+ - to największy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu realizowany w latach 2014-2020 o łącznym budżecie 14,7 mld euro. Programy NAWA - programy NAWA wspierają międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych, upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz upowszechnianie języka polskiego poza granicami Polski. Oferta programów NAWA skierowana jest do naukowców, doktorantów, studentów, obywateli polskich i obcokrajowców, a także uczelni, jednostek naukowych PAN i polskich instytutów badawczych. Program CEEPUS - program wspierający wymianę akademicką pomiędzy krajami, takimi jak: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Fundusz Wyszehradzki - fundusz oferuje program stypendialny dla studentów II stopnia oraz na studia lub staże badawcze dla doktorantów i postdoc. Wspiera również projekty rozwijające współpracę regionalną krajów (V4) oraz ich partnerów. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - to instrument bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski oferowanej przez trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.Inne źródła finansowania

W ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Akredytacje zagraniczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Łódzka złożyła 18 wniosków. Wszystkie z nich zostały zakwalifikowane do finansowania. Obecnie Uczelnia stara się o akredytację EUR-ACE® Label na 11 kierunkach na studiach I i II stopnia oraz amerykańską akredytację ABET na 4 programach prowadzonych w języku angielskim. Uczelnia zgłosiła także swój udział w ramach ewaluacji Institutional Evaluation Programme (IEP, EUA), akredytacji instytucjonalnej HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) oraz reakredytacji Centrum Językowego (akredytacja EAQUALS).

Oprócz środków przeznaczonych na dofinansowanie wyjazdów, uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników otrzymują dofinansowanie z programu Erasmus+ na tzw. wsparcie organizacyjne mobilności.Środki przeznaczone na wsparcie organizacyjne mobilności (Organisational Support), mogą być wykorzystywane na działania związane z promocją wymiany, przygotowaniem językowym osób wyjeżdżających lub przyjeżdżających, a także na działania związane z monitorowaniem i wspieraniem uczestników w trakcie okresu mobilności.

Jeśli Jednostka PŁ współpracuje z uczelnią zlokalizowaną w Kraju Partnerskim i chciałaby rozwijać współpracę poprzez mobilność studentów oraz pracowników, powinna zgłosić do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM propozycję włączenia wybranej uczelni do kolejnego wniosku składanego przez PŁ.

Na studia w ramach programu Erasmus+ można wyjechać do: krajów programu: kraje UE oraz w Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia, Lichtenstein, krajów partnerskich: kraje poza UE


ECIU News