Treść

 

eog

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

W ramach Komponentu II Politechnika Łódzka otrzymała dofinansowanie na następujące działania:

  • Mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z Państwa-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Podczas jednego tygodnia pobytu należy przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dla uczelni partnerskiej.
  • Mobilność pracowników pomiędzy uczelniami w celu realizacji wyjazdów typu „job shadowing”, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzające wiedzę w danej dziedzinie.

Zasady finansowania wyjazdów.

Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe. Do obliczenia odległości należy wykorzystać kalkulator udostępniony na stronie programu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Program jest realizowany od 1 lipca 2020 r. do końca września 2022 r.

Osoby zainteresowane mobilnością do ww. państw przejdą kwalifikację na zasadach kwalifikacji do programu Erasmus +.

Komunikat dotyczący zasad kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Politechniki Łódzkiej w ramach Programu EDUKACJA, Komponent Mobilność w szkolnictwie wyższym.

Podstawą udziału w kwalifikacji na wyjazdy pracowników w ramach Programu Edukacja, Komponent II - Mobilność w szkolnictwie wyższym do krajów programu, jest złożenie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy pracownika:

Deklaracja instytucji przyjmującej potwierdzającej możliwość realizacji mobilności w planowanym zakresie

Porozumienie o indywidualnym programie mobilności (Staff Mobility Agreement):

Każdy pracownik PŁ zobowiązany jest do złożenia potwierdzenia zrealizowanej mobilności wystawionego przez instytucję przyjmującą, które powinno uwzględniać informację dotyczącą zrealizowania celów opisanych w Staff Mobility Agreement.

 

Zmieniono
27-11-2020 - 15:49