Treść

Mobilność pracowników Politechniki Łódzkiej do Krajów Programu jest realizowana w ramach projektów współfinansowanych z programu Erasmus+.

Projekty te są koordynowane przez Sekcję Mobilności Kadry, działającą w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.


Jakie są rodzaje mobilności i kto może z nich skorzystać?

1. Wyjazd z obowiązkiem prowadzenia zajęć dydaktycznych:

Pracownicy naukowi mają możliwość wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych połączonych z wymianą doświadczeń między uczelniami. Podczas trwania mobilności, pracownik akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 8h wykładów.

Mobilności te muszą odbyć się w uczelni, z którą Politechnika Łódzka posiada aktualną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia ta musi posiadać ważną kartę Erasmusa (ECHE) przyznaną przez Komisję Europejską uprawniającą do uczestnictwa w programie. 

Lista aktualnie obowiązujących umów międzyinstytucjonalnych

2. Wyjazd w celach szkoleniowych:

Pracownicy administracyjni i pracownicy naukowi mają możliwość doskonalenia kwalifikacji zawodowych, rozwijania umiejętności miękkich oraz podnoszenia kompetencji językowych podczas wyjazdów typu:

  • Międzynarodowe tygodnie szkoleniowe tzw. International Staff Training Weeks, zorganizowane przez uczelnię partnerską lub instytucję zagraniczną, w których uczestniczy jednocześnie większa grupa pracowników z różnych uczelni zagranicznych. Lista dostępnych wyjazdów typu International Staff Training Weeks
  • Indywidulane wyjazdy do uczelni lub instytucji zagranicznej w celu udziału w konferencji, seminariach, warsztatach lub w celu wymiany doświadczeń między uczelniami, tzw. job shadowing;

Wyjazdy w celach szkoleniowych mogą być realizowane zarówno w uczelni zagranicznej, jak i w instytucji nieakademickiej (przedsiębiorstwo, organizacja, itp.), która znajduje się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. W przypadku mobilności do uczelni zagranicznej, musi ona także posiadać ważną kartę Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education) przyznaną przez Komisję Europejską uprawniającą do uczestnictwa w programie.


Dofinansowanie z budżetu programu Erasmus+ jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

Pracownicy PŁ, zakwalifikowani na wyjazd, otrzymują wsparcie indywidualne oraz stypendium na dofinansowanie kosztów podróży:

  • Wysokość wsparcia indywidualnego uzależniona jest od grupy krajów, do której należy kraj instytucji przyjmującej;
  • Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe i jest określona przez Komisję Europejską w Kalkulatorze odległości.

Aktualne zasady dofinansowania zostały opisane w załączonym dokumencie.

Pobyt pracownika za granicą może trwać minimum 2 dni (z wyłączeniem czasu podróży), a maksymalnie 2 miesiące, jednak w roku akademickim 2020/2021 przyjęto zasadę, iż dofinansowanie jest przyznawane na okres maksymalnie 5 dni niezależnie od długości pobytu.

 

Zmieniono
07-01-2021 - 11:42