Przejdź do treści

Szkolimy się z komunikacji międzykulturowej

W grudniu 2019 roku grupa 50 pracowników administracji naszej uczelni wzięła udział w intensywnym szkoleniu w zakresie komunikacji międzykulturowej. W szkoleniu wzięli udział pracownicy mający bezpośrednie kontakty z obcokrajowcami, tj. ze studentami lub gośćmi z zagranicy.

Na szkoleniu, które miało formę warsztatową, uczestnicy rozwijali wiedzę i umiejętności na temat:

  • mechanizmów powstawania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji,
  • etapów adaptacji studentów zagranicznych, sposobów rozpoznania oznak szoku kulturowego, metod wsparcia studentów zagranicznych w adaptacji,
  • różnic kulturowych i ich wpływu na relacje międzyludzkie, komunikację, organizację pracy, radzenie sobie z problemami, itp.,
  • praktycznych aspektów komunikacji, w tym werbalnej i pozawerbalnej, z osobami odmiennymi kulturowo, np. prawidłowych form powitalnych, organizacji spotkań itp.,
  • praktycznych aspektów obsługi cudzoziemców na uczelni, w tym sposobów reakcji na trudne sytuacje.

Dużo czasu poświęcono na poznanie wartości religijnych i obyczajowych pozaeuropejskich kręgów kulturowych. Szkolenie było również dobrą okazją do wymiany doświadczeń i obserwacji pracowników uczelni mających kontakt z obcokrajowcami na różnych stanowiskach i w różnych miejscach na naszej uczelni.

Zajęcia prowadziły trenerki Europejskiej Akademii Dyplomacji z Warszawy.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Welcome TULbox - Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej".

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.