Przejdź do treści
img

Zarządzenie w sprawie zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników PŁ

Zarządzenie Nr 33/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, późn. zm.) w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

                                                                                        §1

1. W Zarządzeniu Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych  rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

       1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Łódzkiej mogą być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju destynacji.”;

       2) uchyla się ust. 3;

       3) uchyla się ust. 4.

2. Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

                                                                                        §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Treść zarządzenia