Treść

Logo NAWA

Welcome TULbox_2 - Rozwój potencjału Politechniki Łódzkiej w zakresie integracji obcokrajowców

Cel projektu:
Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia Politechniki Łódzkiej, w szczególności poprzez promocję PŁ jako atrakcyjnego miejsca studiowania, pracy i prowadzenia badań dla zagranicznych studentów, doktorantów i kadry oraz stworzenie obcokrajowcom przyjaznych warunków funkcjonowania oraz większej integracji w środowisku akademickim w PŁ.

Działania:
Rozwój potencjału Politechniki Łódzkiej w zakresie integracji obcokrajowców zagranicznych studentów i kadry poprzez organizację spotkań integracyjnych, które przyczynią się do wzajemnego poznania i zrozumienia międzykulturowego; zapewnienie dostępności do istotnych informacji o funkcjonowaniu uczelni w języku angielskim z myślą o anglojęzycznych studentach i wykładowcach oraz stworzenie kursu e-learningowego przygotowującego studentów zagranicznych studiujących na pełen cykl studiów do funkcjonowania w środowisku akademickim PŁ.

Produkcja filmów promocyjnych, które posłużą do zagranicznej promocji oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej na Internecie; realizacja kampanii promocyjnej studiów w Politechnice Łódzkiej przy współpracy z zagranicznymi blogerami i youtuberami, która pozwoli na dotarcie do szerszych grup docelowych.
Zabezpieczenie miejsc obsługi obcokrajowców w CWM przed ryzykiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

Okres realizacji: 01.06.2021-31.05.2023

Budżet projektu: 397 270,00 zł

Projekt finansowany z programu Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

Zadanie 1

Międzykulturowe spotkania integracyjne dla studentów i kadry Politechniki Łódzkiej- TUL Culture Bite/Gryz kultury w PŁ

Celem zadania jest wzajemne poznanie, budowa relacji oraz międzykulturowa integracja pomiędzy polskimi studentami i pracownikami Politechniki Łódzkiej a studentami i kadrą PŁ pochodzącymi z zagranicy poprzez udział we wspólnych spotkaniach i wydarzeniach kulturalno-kulinarnych. Wspólne spotkania będą okazją do poznania kultury i tradycji różnych państw oraz przyczynią się do poznania i zacieśnienia więzi międzykulturowych.
Założeniem tych spotkań jest hasło: Jedzenie łączy ludzi kiedy się nim dzielimy! Podczas spotkań przewidywane są wspólne gry i zabawy integracyjne.
Zadanie przewiduje organizację 2 serii po 4 spotkania integracyjne: jedna seria dla studentów zagranicznych na polskojęzycznych programach kształcenia i druga dla studentów zagranicznych studiujących w j. angielskim (razem 8 spotkań):

„Pierwsze spotkanie organizacyjne”
przewiduje spotkanie w mniejszym gronie nowo przyjętych studentów zagranicznych, studentów polskich i polskiej kadry administracyjnej obsługującej obcokrajowców

„Bożenarodzeniowa Kolacja”: klimatyczna świąteczna kolacja, na której uczestnicy zapoznają się tradycjami świątecznymi (nie tylko kulinarnymi) różnych państw.

„Śniadanie Wielkanocne”: założenia jak w spotkaniu 2

Podsumowanie pierwszego roku studiów: skierowane dla studentów zagranicznych na I roku studiów, którzy będą mieli okazje, żeby w formie nieformalnej podsumować swój pierwszy rok w PŁ.

Realizacja zadania przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów projektu związanych z intensyfikacją działań Politechniki Łódzkiej w zakresie „internacjonalizacji w domu”, a także lepszej integracji obcokrajowców (studentów i kadry) na uczelni. Możliwość wzajemnego poznania i zrozumienia międzykulturowego przyczyni się również do podniesienia jakości obsługi obcokrajowców na uczelni.


Zadanie 2

Przygotowanie filmów promocyjnych i zagraniczna promocja oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej na YouTube i w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) - YouTUL

Celem zadania jest realizacja działań on-line promujących ofertę edukacyjną Politechniki Łódzkiej w celu dotarcia do potencjalnych kandydatów zagranicznych ze strategicznych dla uczelni regionów/krajów.

W ramach zadania zostaną opracowane i profesjonalnie wyprodukowane krótkie filmy promocyjne (tzw. bumper video) i spoty promocyjne, które następnie zostaną wykorzystane do intensywnej promocji on-line i w mediach społecznościowych.

Zadanie jest podzielone na następujące podzadania:

Politechnika Łódzka zleci firmie zewnętrznej stworzenie wysokiej jakości, nowoczesnego i atrakcyjnego filmu typu bumper video (ok 6 sekund) i spotu promocyjnego (o długości 30 sekund).

gotowe filmy będą następnie wykorzystywane do płatnej i niepłatnej promocji na YouTube i mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) systematycznie prowadzonej w okresie od listopada 2021 roku do 31 maja 2023 roku, w priorytetowych pod względem strategii internacjonalizacji uczelni krajach, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przed otwarciem rekrutacji na studia w semestrze letnim 2021/2022, semestrze zimowym 2022/2023 i semestrze letnim 2022/2023.

 

Zadanie 3

Kampania promocyjna studiów w Politechnice Łódzkiej przy współpracy z zagranicznymi blogerami i youtuberami - #TULinspires

Celem zadania jest opracowanie i realizacja innowacyjnej kampanii promującej Politechnikę Łódzką przy współpracy z blogerami/youtuberami wśród potencjalnych kandydatów zagranicznych z priorytetowych dla uczelni regionów/krajów.

Poprzez nawiązanie współpracy z młodymi i opiniotwórczymi osobami uczelnia będzie miała możliwość bardziej skutecznego bezpośredniego dotarcia do potencjalnej grupy docelowej i pozyskania większego zainteresowania zagranicznych kandydatów swoją ofertą.

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące podzadania:

opracowanie szczegółowych założeń i planu kampanii promocyjnej

wybór blogerów, którzy będą odpowiadać założeniom przyjętej strategii oraz ustalenie treści i zakresu działań promocyjnych

zamówienie usługi promocji z zagraniczną firmą pośredniczącą we współpracy z blogerami

realizacja działań promocyjnych

ocena efektywności zrealizowanych działań promocyjnych.

Zadanie przyczyni się do zwiększenia potencjału PŁ w zakresie promocji zagranicznej o nowe, innowacyjne metody pozyskiwania kandydatów na studia z zagranicy oraz zwiększenie zasięgu działań promocyjnych uczelni wśród potencjalnych kandydatów.

 

Zadanie 4

Kurs e-learningowy przygotowujący studentów zagranicznych studiujących na pełen cykl do funkcjonowania w środowisku akademickim PŁ - WelcomeToTUL/WitajNaPŁ

Celem zadania jest opracowanie i uruchomienie kursu e-learningowego pt. „Welcome to TUL/Witaj na PŁ” przygotowującego zagranicznych studentów, przyjętych na pełen cykl studiów I i II stopnia prowadzonych w j. polskim i j. angielskim, do funkcjonowania w środowisku akademickim w Polsce, a w szczególności w Politechnice Łódzkiej.

Założeniem kursu będzie wprowadzenie obcokrajowców do zagadnień kultury akademickiej, specyficznych przepisów i zasad funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce oraz praktycznych umiejętności komunikacji w środowisku akademickim. Kurs zostanie przygotowany w 2 wersjach językowych, polskiej i angielskiej i będzie dostępny przez cały rok na platformie uczelni WIKAMP.
Kurs będzie skierowany przede wszystkim do nowych studentek i studentów przyjętych w roku akademickim 2022/23 i będzie przystosowany do samodzielnej realizacji.

Zadanie zostanie zrealizowane poprzez:

opracowanie szczegółowego programu kursu „Welcome to TUL/Witaj na PŁ”

przygotowanie kursu w formie e-learningowej, zgodnie z zasadami opracowanymi przez Centrum E-learningowe PŁ

uruchomienie kursu na platformie WIKAMP

promocję kursu wśród studentów zagranicznych na uczelni.

Realizacja zadania przyczyni się bezpośrednio do ułatwienia studentom zagranicznym integracji w środowisku akademickim w PŁ poprzez zapoznanie ich z zasadami i praktycznymi aspektami funkcjonowania i komunikacji na uczelni. Ponadto przyczyni się do podniesienia potencjału organizacyjnego PŁ w zakresie obsługi zagranicznych studentów.

 

Zadanie 5

Zapewnienie dostępności do istotnych informacji o funkcjonowaniu uczelni w języku angielskim

Celem zadania jest tłumaczenie na j. angielski aktualnych treści i informacji oraz dokumentów niezbędnych dla funkcjonowania w uczelni dla obcokrajowców, studentów i kadry.

Przetłumaczone treści będą na bieżąco udostępniane na następujących stronach internetowych: angielskojęzycznej głównej stronie Politechniki Łódzkiej, angielskojęzycznej stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej, w mediach społecznościowych (anglojęzyczny fanpage Politechniki Łódzkiej, Erasmus Politechnika Łódzka itd.).

 

Zadanie 6

Zabezpieczenie miejsc obsługi obcokrajowców w CWM przed ryzykiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19

Celem zadania jest zapewnienie większego bezpieczeństwa dla studentów i kadry zagranicznej, jak i osób ich obsługujących w Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, i zapobieżenie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w miejscach gdzie przebywa większa liczba osób. Dotyczy to w szczególności pokoi i punktów bezpośredniej obsługi obcokrajowców: przede wszystkim Student Assistance Office(jako pojedynczego punktu obsługi, który pełni rolę Welcome Centre dla studentów zagranicznych w PŁ), Sekcja Mobilności Studentów, Sekcja Mobilności Kadry, sale dydaktyczne Centrum Kształcenia Międzynarodowego, portiernia i szatnia).

Zakup dodatkowych środków ochrony przyczyni się do umożliwienia funkcjonowania i poprawy bezpieczeństwa obsługi studentów oraz zajęć dydaktycznych.

Zmieniono
03-09-2021 - 14:30