Przejdź do treści
img

Komunikat - egzaminy i zajęcia w czasie COVID-19

Komunikat Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej z 20 lipca 2020 r. w sprawie organizacji i uczestnictwa w pisemnych egzaminach i zaliczeniach oraz organizacji i uczestnictwa w zajęciach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)

kierując się obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa studentom, uczestnikom studiów doktoranckich i pracownikom przebywającym na terenie Politechniki Łódzkiej

I. Zobowiązuję pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów Politechniki Łódzkiej do przestrzegania w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zasad organizacji i uczestnictwa w pisemnych egzaminach i zaliczeniach przeprowadzanych w pomieszczeniach uczelni oraz zasad organizacji i uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych w uczelni określonych odpowiednio w załącznikach nr 1,2,3,4 do niniejszej Informacji tj. w:

  1. Zaleceniach dla organizatorów zajęć realizowanych na terenie Politechniki Łódzkiej w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Załącznik Nr 1).
  2. Zaleceniach dla organizatorów ws przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Załącznik Nr 2).
  3. Zasadach uczestnictwa studentów i uczestników studiów doktoranckich w zajęciach realizowanych na terenie Politechniki Łódzkiej w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Załącznik Nr 3).
  4. Zasadach uczestnictwa studentów i uczestników studiów doktoranckich w pisemnych egzaminach i zaliczeniach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Załącznik Nr 4).

II. Wprowadzam, jako warunek przystąpienia do zajęć, egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obowiązek złożenia przez studentów i uczestników studiów doktoranckich oświadczeń o braku przeciwskazań zdrowotnych i zgodzie na udział w zajęciach na terenie uczelni określonych odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszej informacji tj. w:

  1. Oświadczeniu studenta/uczestnika studiów doktoranckich przystępującego do zajęć realizowanych na terenie Politechniki Łódzkiej w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Załącznik Nr 5).
  2. Oświadczeniu studenta/uczestnika studiów doktoranckich przystępującego do egzaminu lub zaliczenia realizowanego na terenie Politechniki Łódzkiej w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Załącznik Nr 6).

 

 

Dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ

Prorektor ds. studenckich PŁ

Z-ca Kierownika Sztabu Antykryzysowego