Treść

NAWA

Welcome TULbox - Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej

Informacje o projekcie

Projekt jest realizowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, przy współpracy z Biblioteką PŁ i Centrum Językowym PŁ, w ramach Programu Welcome to Poland w okresie od listopada 2018 do czerwca 2020 (przedłużony do końca września 2020).

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Projekt dotyczy przygotowania organizacyjnego naszej uczelni do obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej, poprzez:

  • podniesienie kompetencji pracowników administracji w zakresie komunikacji interpersonalnej w środowisku międzykulturowym poprzez udział w szkoleniu
  • zwiększenie dostępności do niezbędnych i praktycznych informacji oraz dokumentów dla obcokrajowców na uczelni (przygotowanie informatorów i ulotek, dokumentów wewnętrznych uczelni w j. angielskim)
  • zwiększenie i dostosowanie zasobów Biblioteki PŁ na potrzeby internacjonalizacji: zakup książek naukowych i dydaktycznych w j. angielski i francuskim, książek beletrystycznych w j. angielskim i polskim, a także przygotowanie kursów e-learningowych w j. angielskim ułatwiających korzystanie z zasobów biblioteki przez obcokrajowców
  • ułatwienie obcokrajowcom studiującym na PŁ w j. polskim aklimatyzację i rozwój umiejętności językowych poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z j. polskiego, organizowanych przez Centrum Językowe PŁ.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje i aktualności na temat realizacji poszczególnych zadań. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu: Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź, budynek A16, I piętro, pokój 110, tel. (+42) 638 38 72.

Podniesienie kompetencji pracowników administracji PŁ w zakresie komunikacji międzykulturowej – szkolenie

W grudniu 2019 roku grupa 50 pracowników administracji naszej uczelni wzięła udział w intensywnym szkoleniu w zakresie komunikacji międzykulturowej. W szkoleniu wzięli udział pracownicy mający bezpośrednie kontakty z obcokrajowcami, tj. ze studentami lub gośćmi z zagranicy.

Na szkoleniu, które miało formę warsztatową, uczestnicy rozwijali wiedzę i umiejętności na temat:

  • mechanizmów powstawania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji,
  • etapów adaptacji studentów zagranicznych, sposobów rozpoznania oznak szoku kulturowego, metod wsparcia studentów zagranicznych w adaptacji,
  • różnic kulturowych i ich wpływu na relacje międzyludzkie, komunikację, organizację pracy, radzenie sobie z problemami, itp.,
  • praktycznych aspektów komunikacji, w tym werbalnej i pozawerbalnej, z osobami odmiennymi kulturowo, np. prawidłowych form powitalnych, organizacji spotkań itp.,
  • praktycznych aspektów obsługi cudzoziemców na uczelni, w tym sposobów reakcji na trudne sytuacje.

Dużo czasu poświęcono na poznanie wartości religijnych i obyczajowych pozaeuropejskich kręgów kulturowych. Szkolenie było również dobrą okazją do wymiany doświadczeń i obserwacji pracowników uczelni mających kontakt z obcokrajowcami na różnych stanowiskach i w różnych miejscach na naszej uczelni.

Zajęcia prowadziły trenerki Europejskiej Akademii Dyplomacji z Warszawy.

Szkolenie w Bełchatowie 2019

Materiały:

Regulamin uczestnictwa pracowników administracji PŁ w szkoleniu w zakresie komunikacji międzykulturowej TULbox

 

Przygotowanie informatorów dla zagranicznych studentów i gości

W ramach zadania przygotowano następujące materiały informacyjne dla zagranicznych studentów i kadry akademickiej:

A Practical Guide for International Researchers, Guests & Partners - przewodnik w j. angielskim dla gości zagranicznych, głównie pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni zagranicznych

International Students Guide - przewodnik w j. angielskim dla kandydatów na studia i obcokrajowców już studiujących w PŁ

Przewodnik dla studentów zagranicznych - przewodnik w j. polskim dla obcokrajowców kandydujących na studia w PŁ i studiujących w PŁ

Ulotki tematyczne:

- Samorząd Studencki PŁ / TUL Students’ Self-Government

- Osiedle Akademickie PŁ / TUL Dormitories

- Sport / Sport

- Centrum Językowe PŁ / TUL Language Centre

- Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych PŁ / Psychological Counselling Centre

- Biblioteka PŁ / TUL Library

- Jak wyjechać na Erasmusa? / Student Assistance Office

- Bezpieczeństwo / Safety Rules

- Miejsca w Łodzi / Places in Łódź

- 20 rzeczy do zrobienia w Łodzi / 20 things to do in Łódź

 

Tłumaczenie dokumentów wewnętrznych oraz treści na stronach internetowych PŁ związanych z obsługą studentów i pracowników na język angielski

W ramach zadania zostaną przetłumaczone na język angielski dokumenty wewnętrzne uczelni (regulaminy, podania, druki itp.) oraz treści stron internetowych, które są niezbędne lub ułatwią obsługę zagranicznych studentów i gości. Realizacja tłumaczeń jest możliwa do wyczerpania środków w budżecie projektu przeznaczonych na ten cel, ale nie później niż do czerwca 2020.

Jednostki PŁ proszone są o zgłaszanie tekstów do tłumaczenia do Biura Projektów, kontakt pod nr tel. 8-3872.

Materiały: Komunikat dla jednostek PŁ na temat tłumaczeń w ramach projektu TULbox.

 

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla obcokrajowców studiujących na pełen cykl studiów w j. polskim

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców jest organizowany przez CWM przy współpracy z Centrum Językowym PŁ. Uczestnikami kursu mogą być w pierwszej kolejności zagraniczni studenci (obcokrajowcy) rozpoczynający studia na Politechnice Łódzkiej, tj. zarejestrowani na I semestr studiów 1 lub 2 stopnia, na kierunkach prowadzonych w j. polskim. Zajęcia są również dostępne dla zagranicznych studentów studiujących na kolejnych semestrach studiów, kierunkach prowadzonych w j. angielskim i francuskim oraz studentów 3 stopnia i słuchaczy Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ, w miarę dostępności miejsc.

W ramach projektu zostaną utworzone 2 grupy studentów (po ok. 15 osób każda), dla których zostanie przeprowadzone 60 godzin zajęć j. polskiego. Zajęcia będą realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 1 marca 2020 roku).

Materiały: Zasady udziału w kursie języka polskiego dla obcokrajowców studiujących na Politechnice Łódzkiej na kierunkach prowadzonych w j.

Aktualności:

15.10.2019

Zostały wolne miejsca na doszkalającym kursie języka polskiego dla obcokrajowców studiujących na Politechnice Łódzkiej. Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o kontakt mailowy z panią Darią Bobovkiną, daria.bobovkina@p.lodz.pl telefon: +48 42 638 38 78.

Treść komunikatu

30 września 2019

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w czwartek, 10 października 2019 roku o godzinie 18.00 w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej, Al. Politechniki 12, Łódź (Budynek B-24), sala 27.

 

Przygotowanie organizacyjne Biblioteki Politechniki Łódzkiej do obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry z zagranicy

W ramach projektu Biblioteka PŁ kupuje drukowane książki o tematyce naukowej i naukowo-dydaktycznej w języku angielskim i francuskim, a także te, dotyczące obyczajów i kultur krajów, z których przyjeżdżają zagraniczni studenci i kadra naukowa (literatura faktu, reportaże, przewodniki, podróże poradniki) oraz literatura piękna, w języku angielskim i polskim.

W ramach projektu pracownicy Biblioteki przygotowali kursy e-learningowe dla obcokrajowców:

- „Library training for foreigners” - kurs e-learningowy, który jest odpowiednikiem „Szkolenia bibliotecznego”, przedmiotu obowiązkowego dla studentów Politechniki Łódzkiej.

- „Science dissemination and open science” - Kurs przybliża tematykę szeroko pojętego rozpowszechniania nauki przy pomocy dostępnych narzędzi (także w kontekście realizowania projektów UE) oraz korzyści, jakie daje otwartość nauki dla środowiska naukowego i akademickiego. Kurs przeznaczony jest dla studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej, ale korzystać z niego mogą także osoby z zewnątrz, które zainteresowane są przedstawioną tematyką.

Więcej informacji na stronie BPŁ

 

Zmieniono
27-08-2020 - 14:01