Treść

 

eog

program Edukacja

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

W ramach Komponentu II Programu Edukacja – Mobilność w szkolnictwie wyższym, Politechnika Łódzka skorzystała z dofinansowania w wysokości 97 368 EUR, z czego 82 736 EUR pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, a 14 605 EUR to wkład krajowy.

Studenci Politechniki Łódzkiej mieli możliwość wyjazdu na studia do następujących uczelni:


Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania studenta w ramach programu Edukacja wynosiło 1 200 EUR na miesiąc. Dodatkowo studenci mogli otrzymać dofinansowanie na podróż - do Norwegii 275 EUR, a do Islandii 360 EUR.

Osobom z niepełnosprawnościami, przysługiwało dodatkowe dofinansowanie w ramach programu Edukacja.  

Osoby zainteresowane mobilnością do ww. państw przeszły kwalifikację na zasadach kwalifikacji do programu Erasmus+.

 

Program Edukacja w roku akademickim 2020/21

Szczegółowe informacje znajdują się w zasadach dotyczących wyjazdów na studia w ramach programu Edukacja

Załącznik nr 1 do zasad - zasady finansowania

Załącznik nr 2 do zasad - harmonogram rekrutacji

Załącznik nr 3 - przelicznik ocen z języka obcego

Zmiany do Komunikatu dot. zasad wyjazdów studentów PŁ na studia zagraniczne

Program Edukacja w roku akademickim 2022/23

Szczegółowe informacje znajdują się w zasadach dotyczących wyjazdów na studia w ramach programu Edukacja 22/23

Załącznik nr 1 do zasad - zasady finansowania 22/23

Załącznik nr 2 do zasad - harmonogram rekrutacji 22/23

Ostatni nabór: 3 - 16.10.2022

Załącznik nr 3 - przelicznik ocen z języka obcego 22/23

Karta Studenta Programu Edukacja

Wysokość stypendium na podróż uzależniona była od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe. Do obliczenia odległości należało wykorzystać kalkulator udostępniony na stronie programu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Stypendium finansowe wypłacane w PLN stanowiło równowartość stypendium w EUR po kursie 1 EUR = 4,5565 PLN.

Przed mobilnością należało dostarczyć:

- Podanie o zgodę na wyjazd w ramach programu Edukacja

- Learning Agreement for Studies

- Transkrypt ocen

- List akceptacyjny z uczelni partnerskiej

Po zakończonej mobilności należało dostarczyć:

- Potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej (Confirmation of Stay)

- Transkrypt ocen z uczelni partnerskiej

- otrzymaną mailem ankietę ex-post, którą należało wypełnić i odesłać.

W ramach realizacji umowy o numerze EOG/21/K2/W/005 liczba miejsc na wyjazdy studentów w Programie Edukacja wynosiła 8. Zostało zrealizowanych 5 mobilności:
1 student wyjechał do University of Stavanger, 3 studentów do OsloMet oraz 1 student do Reykjavik University. Program był realizowany od 1 kwietnia 2022r. do 30 września 2023r.

 

W ramach realizacji umowy o numerze EOG/19/K2/W/007 na studia wyjechało 7 studentów (w tym 1 student niepełnosprawny). Program był realizowany od 1 lipca 2020 r. do końca września 2022 r. W ramach Komponentu II – Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, Politechnika Łódzka skorzystała z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG  w kwocie 95 020 EUR z czego 14 253 EUR pochodziło ze środków budżetu Państwa. 

 

Zmieniono
24-11-2023 - 10:24

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.