Treść

Mistrzowie dydaktyki logo

13-03-2020

Nabór do projektu "Mistrzowie dydaktyki" został zakończony. Powiadomimy Państwa o wynikach rekrutacji drogą mailową.

TREŚĆ KOMUNIKATU - ZAPROSZENIE:

Szanowni Państwo,

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej przygotowuje trzeci wniosek o dofinansowanie działań w ramach projektu pt. „Mistrzowie Dydaktyki” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, finansowanego z programu POWER. Obecnie w projekcie uczestniczy 46 nauczycieli akademickich Politechniki Łódzkiej.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania tutoringu jako nowoczesnej metody dydaktycznej na uczelni. Projekt polega na przeszkoleniu grupy nauczycieli akademickich w zakresie tutoringu podczas wizyt studyjnych w wybranych uczelniach europejskich m.in. University College London, Uniwersytet w Gandawie, Uniwersytet w Oslo (tylko dla humanistów), Uniwersytet w Aarhus, Uniwersytet w Groningen). Następnie każdy z przeszkolonych nauczycieli przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem tutoringu dla ok 3 wybranych studentów (podczas 1-2 semestrów akademickich). Nauczyciele uczestniczący w projekcie opracują materiały i podzielą się zdobytym doświadczeniem z zakresu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu.

Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące trzy kryteria:

- być zatrudnionym na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego uczelni, którą reprezentują,
- posiadać udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie lub zaświadczeniem wydanym przez CJ PŁ po pozytywnym zdaniu testu on-line),
- posiadać wiedzę w zakresie metody tutoringu; dodatkowym atutem nauczyciela akademickiego jest doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

Osoby, które chciałyby skorzystać z weryfikacji poziomu znajomości języka angielskiego przez CJ PŁ, proszę o kontakt ze wskazaną poniżej osobą.

Uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 12 marca br. zgłoszeń osób chętnych do udziału na załączonym formularzu (wydrukowanym w kolorze) do p. Aliny Wujcik (Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, CWM), alina.wujcik@p.lodz.pl, tel. (42) 638 38 75.

Przesłane wstępne zgłoszenia będą podlegać kolejnym etapom rekrutacji.

 
Z poważaniem

dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ

 

Mistrzowie Dydaktyki na Politechnice Łódzkiej – informacje o projekcie

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Łódzką na zlecenie Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr POWR.04.03.00-00-0074/17).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych, a w szczególności tutoringu akademickiego. W ramach projektu grupa nauczycieli akademickich bierze udział w wizytach studyjnych w wybranych, renomowanych uczelniach europejskich. Następnie każdy z przeszkolonych nauczycieli prowadzi zajęcia z wykorzystaniem tutoringu z wybranymi studentami Politechniki Łódzkiej.

Obecnie w projekcie uczestniczy 46 nauczycieli akademickich PŁ. Zajęcia dydaktyczne ze studentami w ramach projektu są realizowane od roku akademickiego 2019/2020.

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ pełni rolę koordynatora zadań projektu na naszej uczelni. Osoba do kontaktu: pani mgr Alina Wujcik, tel. 42 638 38 75.

Informacje dla studentów PŁ– Znajdź swojego Mistrza!

Mistrzowie dydaktyki II edycja

Jeśli jesteś studentem Politechniki Łódzkiej i jesteś zainteresowany poszerzeniem wiedzy, realizacją dodatkowego, ciekawego projektu lub potrzebujesz indywidualnego wsparcia w nauce, możesz skorzystać z dodatkowych zajęć lub pomocy Tutora.

Listę Tutorów - nauczycieli akademickich PŁ oferujących dodatkowe zajęcia lub wsparcie dla studentów - znajdziesz Formularz MD.

Mistrzowie dydaktyki  I edycja

Ze wsparcia danego nauczyciela akademickiego PŁ może skorzystać student indywidualnie lub w grupie. Każdy student zainteresowany dodatkową pracą z wybranym tutorem powinien złożyć do niego formularz zgłoszeniowy (Formularz MD).

Jeden student może skorzystać ze wsparcia więcej niż jednego nauczyciela akademickiego.

Spiesz się! Rekrutacja studentów będzie otwarta do wyczerpania liczby godzin będących do dyspozycji dla każdego nauczyciela akademickiego biorącego udział w projekcie.

Proszę zapoznaj się z dokumentem „Szczegółowe zasady udziału studentów Politechniki Łódzkiej w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu w ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki”. Zasady

Informacje dla nauczycieli akademickich PŁ biorących udział w projekcie

Projekt zakłada odbycie szkolenia w zakresie tutoringu przez nauczycieli akademickich w jednym z wybranych zagranicznych ośrodków, a następnie przeprowadzenie przez nich zajęć z wykorzystaniem tej metody ze studentami. Ponadto, uczestnicy mają za zadanie rozpowszechnić zdobytą wiedzę w zakresie tutoringu wśród pracowników swoich jednostek macierzystych oraz na całej Politechnice.

Ośrodki zagraniczne oferujące wizyty studyjne:

  • Ghent University (Belgia),
  • University of Groningen (Holandia),
  • University College London (Wielka Brytania),
  • Aarhus University (Dania),
  • Univerity of Oslo (Norwegia) - dotyczy tylko nauczycieli z obszaru nauk humanistycznych.

Czas trwania, forma szkolenia i program zależą od danego ośrodka. Niektóre ze szkoleń zakładają również dodatkowe spotkania w Polsce w formie warsztatów i konferencji.

Organizacją wizyt studyjnych zajmuje się MNiSW, które pokrywa w całości koszty wyjazdu zagranicznego. Zatrudnieniem uczestników do projektu i rozliczeniem realizacji zajęć ze studentami zajmuje się biuro projektu Mistrzowie Dydaktyki na PŁ.

Szczegółowych informacji udziela pani mgr Alina Wujcik, tel. 42 638 38 75.

Zmieniono
25-03-2020 - 12:15