Treść

 eog

hasło

 

W ramach Komponentu II Programu Edukacja – Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, Politechnika Łódzka korzysta z dofinansowania w ramach funduszy EOG w wysokości 95 020 EUR, z czego 14 253 EUR pochodzi ze środków budżetu Państwa.


Pracownicy Politechniki Łódzkiej oraz pracownicy instytucji z Państw-Darczyńców mogą otrzymać dofinansowanie na:

  • Mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy PŁ i uczelniami partnerskimi z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Podczas jednego tygodnia pobytu należy przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć.
  • Mobilność pracowników w celach szkoleniowych: job shadowing, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie.

Program jest realizowany od 1 lipca 2020 r. do końca września 2022 r.

Uczelnie partnerskie:


Dofinansowanie na pokrycie kosztów utrzymania i podróż wypłacane jest w formie stypendium zgodnie z Zasadami finansowania mobilności.

Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe. Do obliczenia odległości należy wykorzystać kalkulator odległości opublikowany na stronie Komisji Europejskiej.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie w ramach programu Edukacja.


Pracownicy PŁ, zainteresowani wyjazdem do ww. państw, przechodzą kwalifikację na zasadach kwalifikacji do programu Erasmus+.

Podstawą udziału w kwalifikacji na wyjazd pracowników PŁ do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców, w ramach Programu Edukacja, Komponent II - Mobilność w szkolnictwie wyższym, jest złożenie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy pracownika:

Deklaracja instytucji przyjmującej potwierdzającej możliwość realizacji mobilności w planowanym zakresie

Porozumienie o indywidualnym programie mobilności (Staff Mobility Agreement):

Każdy pracownik PŁ zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia zrealizowanej mobilności wystawionego przez instytucję przyjmującą, które powinno uwzględniać informację dotyczącą zrealizowania celów opisanych w Staff Mobility Agreement.

Po zakończonej mobilności, uczestnik otrzyma mailem ankietę ex-post, którą należy wypełnić i odesłać.


Podstawą udziału w kwalifikacji na przyjazd pracowników z Państw-Darczyńców do Polski w ramach Programu Edukacja, Komponent II - Mobilność w szkolnictwie wyższym, jest złożenie następujących dokumentów:

Porozumienie o indywidualnym programie mobilności (Staff Mobility Agreement):

Każda osoba przyjeżdżająca z Państw-Darczyńców otrzyma potwierdzenie zrealizowanej mobilności wystawione przez Politechnikę Łódzką, które uwzględni informację dotyczącą zrealizowania celów opisanych w Staff Mobility Agreement.

Po zakończonej mobilności, uczestnik otrzyma mailem ankietę ex-post, którą należy wypełnić i odesłać.


Osoba do kontaktu: mgr Ewa Leśnik, tel. +48 42 638 38 77 ewa.lesnik@p.lodz.pl

Przydatne linki:

Program Edukacja

Fundusze EOG i fundusze norweskie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

Zmieniono
30-07-2021 - 11:53