Treść

eog                                                                        

hasło

 

W ramach Komponentu II Programu Edukacja – Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, Politechnika Łódzka korzysta z dofinansowania w ramach funduszy EOG w wysokości 95 020 EUR, z czego 14 253 EUR pochodzi ze środków budżetu Państwa.


Pracownicy Politechniki Łódzkiej oraz pracownicy instytucji z Państw-Darczyńców mogą otrzymać dofinansowanie na:

  • Mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy PŁ i uczelniami partnerskimi z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Podczas jednego tygodnia pobytu należy przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć.
  • Mobilność pracowników w celach szkoleniowych: job shadowing, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie.

Program jest realizowany od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2022 r.


Dofinansowanie w Programie Edukacja

Dofinansowanie na pokrycie kosztów utrzymania i podróż wypłacane jest w formie stypendium zgodnie z Zasadami finansowania mobilności.

Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe. Do obliczenia odległości należy wykorzystać kalkulator odległości opublikowany na stronie Komisji Europejskiej.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie w ramach programu Edukacja.


Zasady dodatkowej kwalifikacji

W ramach umowy o numerze EOG/19/K2/W/0007 dofinansowanie wyjazdu uzyskało już 3 pracowników PŁ, 2 kolejne osoby zostały zakwalifikowane na wyjazd we wrześniu 2022 r. Politechnika Łódzka pozyskała środki finansowe na zrealizowanie kolejnych 9 wyjazdów pracowników PŁ do Państw-Darczyńców.

W ramach dodatkowej kwalifikacji można aplikować o wyjazd do następujących uczelni:

Mobilność pracownika musi zostać zrealizowana do 30 września 2022 r.

Pracownicy PŁ, zainteresowani wyjazdem do ww. uczelni, przechodzą kwalifikację na zasadach opisanych w załączonym dokumencie.


Harmonogram dodatkowej kwalifikacji

25.07.2022 – 15.08.2022 - składanie aplikacji na wyjazd

16.08.2022 – 21.08.2022 - weryfikacja złożonych aplikacji

najpóźniej do 24.08.2022 - rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną

najpóźniej do 31.08.2022 - ogłoszenie wyników kwalifikacji


Warunkiem udziału w kwalifikacji jest złożenie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

1. Formularza zgłoszeniowego, właściwego dla typu wyjazdu:

2. Pisemnego potwierdzenia od wybranej instytucji przyjmującej, (np. email) o możliwości zrealizowania planowanej mobilności.


Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o kwalifikacji, ale nie później niż 2 tygodnie przed planowaną mobilnością, pracownik zobowiązany jest złożyć do Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ:

1. Porozumienie o indywidualnym programie mobilności (Staff Mobility Agreement):

2. Podanie o wyjazd zagraniczny:

Pracownik składa podanie elektronicznie (poprzez system SAPort), a do Sekcji Mobilności Kadry dostarcza wersję wydrukowaną uzupełnioną o podpisy.

Każdy pracownik PŁ zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia zrealizowanej mobilności wystawionego przez instytucję przyjmującą, które powinno uwzględniać informację dotyczącą zrealizowania celów opisanych w Staff Mobility Agreement.


Przed samym wyjazdem, pozostaje jeszcze: 

W sytuacji konieczności rezerwacji biletów lotniczych lub noclegów, prosimy o dokonywanie zakupu dopiero po uzyskaniu podpisów osób decyzyjnych na wszystkich ww. dokumentach.


Po zakończonej mobilności, uczestnik otrzyma mailem ankietę ex-post, którą należy wypełnić i odesłać.


Przyjazdy z Państw-Darczyńców

W ramach realizowanej umowy, Politechnika Łódzka przyjmie 3 pracowników uczelni z Państw - Darczyńców. Przyjazd do PŁ zrealizowało już 2 gości. Pozostaje 1 wolne miejsce na przyjazd do PŁ.

Podstawą udziału w kwalifikacji na przyjazd pracowników z Państw-Darczyńców do Polski w ramach Programu Edukacja, Komponent II - Mobilność w szkolnictwie wyższym, jest złożenie następujących dokumentów:

Porozumienie o indywidualnym programie mobilności (Staff Mobility Agreement):

Każda osoba przyjeżdżająca z Państw-Darczyńców otrzyma potwierdzenie zrealizowanej mobilności wystawione przez Politechnikę Łódzką, które uwzględni informację dotyczącą zrealizowania celów opisanych w Staff Mobility Agreement.

Po zakończonej mobilności, uczestnik otrzyma mailem ankietę ex-post, którą należy wypełnić i odesłać.


Zalecenia dla podróżujących za granicę

Przed każdym wyjazdem pracownik zobowiązany jest sprawdzić zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące podróży zagranicznych do poszczególnych krajów. Należy zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat sytuacji epidemiologicznej w kraju docelowym oraz z obowiązującymi warunkami wjazdu do kraju docelowego z terytorium RP.

Przed planowanym powrotem pracownik zobowiązany jest także sprawdzić zasady dla osób przybywających do Polski:

z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji;

spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji.


Osoba do kontaktu: mgr Anna Woźniak, tel. +48 42 638 38 77 anna.wozniak.2@p.lodz.pl

Przydatne linki:

Program Edukacja

Fundusze EOG i fundusze norweskie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

Zmieniono
01-09-2022 - 12:53